Avgörande pensionsanstalt

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 10.4.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med anledning av pensionslagen för den offentliga sektorn som trädde i kraft 1.1.2017.

Ansökan om familjepension avgörs

 • av det pensionssystems pensionsanstalt där det har försäkrats mest av förmånslåtarens arbetsinkomster under de två sista kalenderåren (granskningstid) eller
 • den pensionsanstalt som betalat förmånslåtarens pension.

Mera

Från början av år 2017 räknas arbetsinkomster som försäkrats enligt KomPL, StaPL, KyPL eller bestämmelserna om FPA:s personalpensioner ihop som arbetsinkomster enligt OffPL vid fastställandet av VILMA-anstalt.

Förmånslåtaren var inte pensionerad

Ansökan om familjepension avgörs av den pensionsanstalt där det har försäkrats mest av förmånslåtarens arbetsinkomster under de två sista kalenderåren (granskningstid).

Granskningstid

När man bestämmer vilken pensionsanstalt som ska avgöra familjepensionen avses med två års granskningstid

 • det år under vilket förmånslåtaren senast före dödsfallsåret hade arbetsinkomster och
 • året som omedelbart föregick det året.

Mera

Exempel: Bestämmande av granskningstid, förmånslåtaren har försäkrad inkomst inom olika pensionssystem under granskningstiden

Förmånslåtaren avlider  2016. Förmånslåtarens anställning inom den kommunala sektorn har upphört före pensionsfallet. Förmånslåtaren hade inte enligt KomPL rätt till en tilläggspensionsandel eller en personlig pensionsålder.

Förmånslåtaren har försäkrade arbetsinkomst enligt följande:

År 2016

 •  Keva: KomPL-inkomster på 15 000 euro

År 2015

 • Privata sektorn, pensionsanstalt 1: ArPL-inkomster 10 000 euro
 • Privata sektorn, pensionsanstalt 2: FöPL-inkomster 20 000 euro
 • Keva: KomPL-inkomster 35 000 euro

År 2014

 • Privata sektorn, pensionsanstalt 1: ArPL-inkomster 25 000 euro
 • Privata sektorn, pensionsanstalt 2: FöPL-inkomster 20 000 euro
 • Privata sektorn, pensionsanstalt 3: ArPL-inkomster 20 000 euro
 •  
2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

Pensionsanstalt 1:   25 000 ArPL

Pensionsanstalt 2:   20 000 FöPL

Pensionsanstalt 3:   20 000 ArPL

Pensionsanstalt 1:   10 000 ArPL

Pensionsanstalt 2:   20 000 FöPL

Keva: 35 000 KomPL

Förmånslåtarens dödsår

Keva: 15 000 KomPL

 

 

Ansökan lämnas in

Granskningstiden för inkomsterna är det år under vilket förmånslåtaren senast hade inkomster före dödsfallsåret och året omedelbart före detta. Granskningstiden är åren 2014 och 2015. Under granskningstiden har arbetsinkomster inom den privata sektorns pensionssystem försäkrats för sammanlagt 95 000 euro och inom det kommunala pensionssystemet för 35 000 euro. Ansökan om familjepension avgörs av pensionsanstalten inom den privata sektorn. Av den privata sektorns pensionsanstalter har mest arbetsinkomster försäkrats av Pensionsanstalt 2. Ansökan om familjepension avgörs av Pensionsanstalt 2.

När utgår man inte från inkomsterna vid fastställandet?

Oberoende av inkomsternas belopp avgörs familjepensionssansökan i vissa situationer alltid av Keva, Sjömanspensionskassan eller LPA.

Keva som VILMA-anstalt

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp avgörs ansökan om familjepension av Keva, om

 • förmånslåtarens pensionsskydd som grundar sig på ett tjänste- eller anställningsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet hade ordnats endast enligt pensionslagen för den offentliga sektorn
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till tilläggspensionsandel som avses i 1 § 5 mom. i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn eller
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till personlig eller yrkesbaserad pensionsålder enligt lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn.

Mera

Som anställningar betraktas inte uppgifter som familjevårdare, närståendevårdare eller förtroendevald och inte heller uppdrags- eller konsultavtal. Som förtroendevalda och därmed jämförbara personer inom staten betraktas bl.a. nämndemän. Även om VILMA-anstalten inom den offentliga sektorn alltid är Keva, bestäms det separat enligt varje lag. Registertekniskt är det t.ex. Statskontoret som är VILMA-anstalt, om personen i fråga har en fortlöpande tjänst inom staten.

Sjömanspensionskassan som VILMA-anstalt eller avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn

Oberoende av inkomsternas belopp avgörs ansökan om familjepension av Sjömanspensionskassan, om förmånslåtaren skulle ha haft rätt att gå i ålderspension enligt SjPL vid en sänkt pensionsålder.

Sjömanspensionskassan är ändå inte VILMA-anstalt om

 • förmånslåtarens pensionsskydd som grundar sig på ett tjänste- eller anställningsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet hade ordnats endast enligt pensionslagen för den offentliga sektorn
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till tilläggspensionsandel som avses i 1 § 5 mom. i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn eller
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till personlig eller yrkesbaserad pensionsålder enligt lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som VILMA-anstalt eller avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp avgörs familjepensionsansökan av LPA om förmånslåtaren vid tidpunkten för dödsfallet fick avträdelsepension eller avträdelsestöd.

LPA är emellertid inte VILMA-anstalt, om

 • förmånslåtarens pensionsskydd som grundar sig på ett tjänste- eller anställningsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet hade ordnats endast enligt pensionslagen för den offentliga sektorn
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till tilläggspensionsandel som avses i 1 § 5 mom. i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn eller
 • förmånslåtaren hade bibehållit sin rätt till personlig eller yrkesbaserad pensionsålder enligt lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn
 • förmånslåtaren skulle ha haft rätt att gå i ålderspension enligt SjPL vid en sänkt pensionsålder.

Mest inkomster försäkrade i ett pensionssystem utanför VILMA

Om den största delen av arbetsinkomsterna under granskningstiden har försäkrats i ett pensionssystem utanför VILMA, tillämpas VILMA-förfarandet inte på familjepensionen.

Förmånslåtaren fick pension

Om förmånslåtaren fick pension vid sin död, avgörs ansökan om familjepension av den pensionsanstalt som betalade pension till förmånslåtaren.

Om förmånslåtaren fick pension från flera olika pensionsanstalter, beviljar var och en av dem familjepension. I dessa fall tillämpas inte VILMA-förfarandet.

Överenskommelse om avgörande pensionsanstalt för familjepensionen

Vilken anstalt som ska avgöra ansökan härleds från de registeruppgifter som finns tillgängliga när ansökan blir anhängig (maskinell styrning av ansökningarna). Vid härledningen finns inte tillgång till alla sådana uppgifter utifrån vilka ansökan i alla situationer kan styras direkt till den pensionsanstalt som mest ändamålsenligt kan handlägga ansökan utan onödigt dröjsmål. Därför har man kommit överens om att familjepensionsansökan i vissa situationer överförs för att handläggas av den pensionsanstalt som försäkrat den privata sektorns tilläggspensionsskydd, eller Keva eller Sjömanspensionskassan.

Dessa situationer anknyter till

 • den privata sektorns APL- och FöPL-tilläggspensionsskydd
 • fall där antalet förmånstagare är olika i olika pensionssystem
 • rätten till familjepension enligt SjPL

Registrerat APL- eller FöPL-tilläggspensionsskydd och skyddat fritt format tilläggspensionsskydd inom den privata sektorn

Förbättrade villkor för familjepensionen påverkar inte bestämningen av vilken pensionsanstalt som ska avgöra ansökan.Pensionsanstalterna kan komma överens om att ansökan handläggs i den pensionsanstalt som har försäkrat det arbete som de förbättrade villkoren hänför sig till.

Mera

Försäkringen av sänkta pensionsåldrar och utvidgningar av villkoren för familjepension har upphört inom grundskyddet 31.12.2004. Om en person vid den tidpunkten fick pension till vilken det enligt villkoren för anställningsförhållandet hade fogats en utvidgning av villkoren för familjepensionen bibehålls rätten till utvidgningen av familjepensionens villkor i familjepension som betalas efter denna pension. Detsamma gäller försäkrade som omfattades av tilläggsskydd och som 1.1.2005 hade uppnått pensionsåldern för tilläggspensionen.

Villkoren för erhållande av familjepension efter en sådan person kan inom den privata sektorn vara förbättrade: eventuellt kan barnen få pension till 21 eller 24 års ålder och/eller ställs inte samma krav på den efterlevande makens ålder eller äktenskapets längd som inom grundskyddet.

Olika förmånstagare inom olika pensionssystem

I fråga om familjepensioner kan det också förekomma fall där antalet förmånstagare är olika i olika pensionssystem. Det kan ske t.ex. i fall där man ansöker om kommunal familjepension för en före detta make på basis av ett avtal om underhåll som ingåtts vid skilsmässan men som inte har bekräftats av socialnämnden. Sådana avtal är mycket sällsynta.

Om VILMA-anstalten i ett sådant fall är någon annan än Keva och det inte finns andra förmånstagare för familjepension än den före detta maken som avtalet gäller och det inte föreligger pensionsrätt enligt andra pensionssystem, överförs ansökan till Keva. Keva beviljar och betalar pensionen.

Särskilda situationer som gäller sjöfarare

Enligt SjPL har barnlösa änkor som är födda före 1.7.1955 också rätt till familjepension, även om äktenskapet hade ingåtts efter att änkan fyllt 50 år. I sådana fall hänskjuts ärendet till Sjömanspensionskassan för handläggning. Sjömanspensionskassan beviljar och betalar pensionen.

Mera

Enligt SjPL har barnlösa änkor som är födda före 1.7.1955 också rätt till familjepension om 

 • äktenskapet ingicks före 1.7.1990
 • förmånslåtaren inte hade fyllt 65 år när äktenskapet ingicks
 • äktenskapet hade varat i minst tre år före förmånslåtarens död.

Sjömanspensionskassan avgör enbart för SjPL:s del också ansökningar om familjepension som beviljas efter en sådan förmånslåtare, som har fått SjPL-pension med pensionsfall före 1.1.1991.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 30.1.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

KomPL, StaPL, KyPL har sammanslagits till pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) fr.o.m. 1.1.2017. Bestämmandet av vilken pensionsanstalt som ska avgöra pensionsansökan görs utifrån OffPL-inkomsterna för den offentliga sektorns pensionssystem som omfattas av VILMA.

Principen om sista pensionsanstalt (VILMA) innebär att den sista pensionsanstalten (VILMA-anstalten) är den pensionsanstalt som avgör pensionsansökan.

VILMA-anstalten ger en beslutsammanställning av pensionssökandens pensioner enligt de pensionssystem som omfattas av VILMA-systemet. Pensionssökanden får en beslutssammanställning över alla de pensioner enligt arbetspensionslagarna som omfattas av VILMA.

VILMA-anstalten ger beslutssammanställningen och sköter även utbetalningen av pensionerna enligt beslutssammanställningen och övriga uppgifter i samband med pensionerna.

VILMA-förfarandet gäller den privata sektorns arbetspensionssystem samt pensionsskydd ingår i OffPL.

OffPL gäller

 • pensionsskyddet för dem som är anställda av staten
 • Kevas medlemssamfund, dvs. pensionsskyddet för dem som är anställda av kommunerna
 • pensionsskyddet för dem som är anställda av evangelisk-lutherska kyrkan och
 • pensionsskyddet för dem som är anställda av Folkpensionsanstalten.

Mera

Från och med början av år 2017 har lagen om kommunala pensioner (549/2003), lagen om statens pensioner (1295/2006), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) och pensionsstadgor som grundar sig på 13 § i lagen om folkpensionsanstalten ersatts med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016; OffPL). Pensionsskydd som tidigare försäkrats enligt ovan nämnda lagar försäkras nu enligt OffPL.

Begrepp i anslutning till bestämningen av den pensionsanstalt som avgör en pensionsansökan

Vid bestämningen av avgörande pensionsanstalt används följande begrepp:

 • huvudsaklig pensionsanstalt  
 • beslutssammanställning
 • följande anstalt
 • granskningstid
 • sista pensionsanstalt (VILMA-anstalt)
 • VILMA-pension
 • pension som gäller som VILMA-pension
 • VILMA-förfarande
 • VILMA-fribrevsanstalt
 • avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn

Mera

 
Begrepp Definition
Huvudsaklig pensionsanstalt Pensionsanstalt som under granskningstiden har försäkrat mest av sökandens arbetsinkomster i fall där VILMA-förfarandet inte tillämpas.
Beslutssammanställning Sammanställning av pensionsbesluten, omfattar pensionerna enligt de pensionssystem som omfattas av VILMA.
Följande anstalt VILMA-fall: Andra pensionsanstalter som utfärdar beslut än VILMA-anstalten (pensionsanstalter som inte omfattas av VILMA).
Inte VILMA-fall:
Annan pensionsanstalt än den huvudsakliga anstalten.
Granskningstid Tvåårsperiod vars inkomster undersöks för att kunna bestämma vilken pensionsanstalt som ska avgöra pensionsansökan.
Sista pensionsanstalt (VILMA-anstalt) Pensionsanstalt som avgör en pensionsansökan i fall där sökanden har varit försäkrad inom flera pensionssystem som omfattas av VILMA.
VILMA-pension Pension som innefattar pensioner enligt minst två pensionssystem som omfattas av VILMA.
Pension som gäller som VILMA-pension Pension som bestäms på basis av arbete som försäkrats av endast ett pensionssystem som omfattas av VILMA.
VILMA-förfarande Handläggningen av en pensionsansökan och utfärdande av beslut i ett fall där pensionssökanden har varit försäkrad inom minst två olika pensionssystem som omfattas av VILMA-förfarandet.
VILMA-fribrevsanstalt Annan pensionsanstalt som omfattas av VILMA-förfarandet än VILMA-anstalten.
Avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn Pensionsanstalt som avgör en pensionsansökan inom pensionssystemet för den privata sektorn.

Tillämpningsområde för VILMA-förfarande

VILMA-förfarandet gäller situationer där arbetstagaren eller företagaren har omfattats av både av en arbetspensionslag för den privata sektorn och av OffPL.

Då är pensionen för den vars arbete omfattas av flera pensionslagar en VILMA-pension, även om pension inte beviljas vid samma tidpunkt av mer än ett pensionssystem.

Den anstalt som avgör pensionsansökan bestäms utgående från arbetsinkomsterna

Vilken anstalt som är VILMA-anstalt och den anstalt som avgör pensionsansökan bestäms utgående från arbetsinkomsterna.

Bestämningen görs per pensionssystem mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn (de som omfattas av VILMA, pensionsskydd som är försäkrat enligt OffPL).

VILMA-anstalt är pensionsanstalten inom det pensionssystem som har försäkrat mest av sökandens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren (granskningstid).

När det bestäms vilken pensionsanstalt som ska avgöra pensionsansökan uppräknas arbetsinkomsterna till den tidpunktens nivå med lönekoefficienten. Inget avdrag för arbetstagarens pensionsavgift görs från inkomsterna.

Mera

Exempel: Bestämmande av inkomster

Under granskningstiden har inkomster försäkrats i både den privata och den offentliga sektorns pensionssystem och i flera pensionsanstalter inom den privata sektorn.

 • Privata sektorn, pensionsanstalt 1: ArPL-inkomster 11 000 euro och FöPL-arbetsinkomster 25 000 euro
 • Privata sektorn, pensionsanstalt 2: ArPL-inkomster 25 000 euro
 • Keva: OffPL-inkomster 45 000 euro (enligt tidigare gällande KomPL 20 000 euroa + enligt tidigare gällande StaPL 25 000 euro)

Inom det privata pensionssystemet har inkomster för totalt 61 000 euro försäkrats. Ansökan kommer till den privata sektorns pensionssystem för avgörande.

Den privata sektorns pensionsanstalt 1 har försäkrat inkomster till totalt 36 000 euro (ArPL-inkomster + FöPL-arbetsinkomst).

Pensionsanstalt 1 är

 • den pensionsanstalt som avgör pensionsansökan och
 • fungerar som VILMA-anstalt.

Pensionsanstalt inom den privata sektorn är pensionsanstalten som försäkrat mest arbetsinkomster

I pensionssystemet för den privata sektorn bestäms den avgörande pensionsanstalten utifrån arbetsinkomster.

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn är den pensionsanstalt där sökanden har haft mest försäkrade arbetsinkomster under granskningstiden.

I vissa fall är Keva, Sjömanspensionskassan eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt VILMA-anstalt och Sjömanspensionskassan eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn oberoende av beloppet på arbetsinkomsterna

Vilken anstalt som är VILMA-anstalt och den anstalt som avgör pensionsansökan bestäms inte alltid utgående från arbetsinkomsterna.

Dessa situationer anknyter till

 • tilläggspensionsandel inom den offentliga sektorn
 • yrkesbaserad pensionsåldern inom den offentliga sektorn
 • personlig pensionsålder inom den offentliga sektorn
 • tillämpning av yrkesbaserad definition av arbetsoförmåga
 • LPA:s specialförmåner
 • lägre pensionsålder inom SjPL.

Keva är alltid VILMA-anstalt för den offentliga sektorn

I fråga om arbetsinkomster som försäkrats enligt OffPL som omfattas av VILMA-förfarande är VILMA-anstalten alltid Keva.

Keva verkställer de olika pensionsskydd som omfattas av VILMA och som försäkras enligt OffPL (statens pensionsskydd, kommunernas pensionsskydd, evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd och pensionsskyddet för FPA:s personal).

Keva är sista pensionsanstalt när arbetsinkomster har försäkrats i Keva sammanlagt mer än i den privata sektorns arbetspensionssystem.

Mera

Innan år 2017 skedde fastställandet inom den privata sektorn enligt olika specifika lagar. I fråga om den offentliga sektorns pensionslagar som omfattas av VILMA var Keva då VILMA-anstalt. Inom den offentliga sektorn bestämdes det dock på motsvarande sätt mellan pensionssystemen som inom pensionssystemet för den privata sektorn. Statens pensionssystem (StaPL), det kommunala pensionssystemet (KomPL), evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem (KyPL) och FPA:s personalpensioner var separata pensionssystem.

Från och med början av år 2017 räknas KomPL, StaPL, KyPL och arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionsbestämmelser för FPA:s personal ihop som arbetsinkomster enligt OffPL när VILMA-anstalten fastställs.

Exempel: Fastställande av VILMA-anstalt för den offentliga sektorn före år 2017

Under granskningsperioden har det försäkrats arbetsinkomster enligt KomPL och StaPL.

 • KomPL-arbetsinkomster på 30 000 euro
 • StaPL-arbetsinkomster på 55 000 euro

Mest inkomster har försäkrats enligt StaPL. Beslutssammanställningen gavs i detta fall av Keva. Registertekniskt (t.ex. anhängiggörande av ansökan) var Statskontoret VILMA-anstalt.

Pensionsanstalt som betalar pension beviljar vanligtvis den nya pensionen

Den pensionsanstalt som betalar pension eller avträdelsestöd är vanligtvis VILMA-anstalt då när en ny pension beviljas pensionstagaren.

Huvudregeln är att ny pension som beviljas efter en VILMA-pension eller en pension som gäller som VILMA-pension är VILMA-pension. Den pensionsanstalt som betalar pensionstagaren

 • ålderspension
 • invalidpension
 • arbetslivspension,
 • deltidspension, eller
 • partiell förtida ålderspension

sköter VILMA-anstaltens uppgifter, när pensionen ändras till ålderspension eller en ålderspensionstagare beviljas ny ålderspension.

Om den största delen av arbetsinkomsterna har försäkrats i ett pensionssystem utanför VILMA, tillämpas VILMA-förfarandet inte

VILMA-förfarande tillämpas inte om arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren har försäkrats mest enligt

 • Finlands Banks pensionsstadga
 • lag om ortodoxa kyrkan
 • landskapslag för Åland
 • eller en specialpension som inte omfattas av VILMA.

Mera

VILMA-förfarandet tillämpas inte om mest arbetsinkomster under granskningstiden har försäkrats enligt någon annan sådan pensionsförfattning, som verkställs utan att principen om sista pensionsanstalt följs. Dessa andra pensioner kallas för specialpensioner. 

Följande specialpensioner omfattas inte av VILMA-förfarandet:

 • pensioner för medlemmar av statsrådet och för riksdagsledamöter
 • pensionen för republikens president
 • pensioner för ledamöterna i Europaparlamentet
 • pensioner som grundar sig på statens konstnärsstipendier
 • övriga pensioner inom offentliga sektorn, som inte grundar sig på registrerade anställningar.

Om det under granskningstiden har försäkrats mest arbetsinkomster i ett pensionssystem utanför VILMA eller på grund av arbete som berättigar till specialpension, tillämpas VILMA-förfarandet inte heller vid de följande avgörandena. Så förfar man också när en person inte ansöker om pension på basis av sådant arbete som inte omfattas av VILMA-systemet.

Pension som betalats som ett engångsbelopp påverkar inte bestämningen av den pensionsanstalt som ska avgöra pensionsansökan

Pension som betalats som engångsbelopp påverkar inte bestämningen av den anstalt som ska avgöra pensionsansökan, när personen ansöker om ny pension efter den som har betalats som ett engångsbelopp.

Om pensionen har betalats som engångsbelopp och personen senare söker ny pension, bestäms den avgörande pensionsanstalten utgående från arbetsinkomsterna.

Registrerade tilläggspensioner inom den privata sektorn och fritt formade tilläggspensioner inverkar inte på bestämmandet av avgörande pensionsanstalt

Den privata sektorns registrerade APL- och FöPL-tilläggspensioner och fritt formade tilläggspensioner inom den privata sektorn inverkar inte på bestämmandet av avgörande pensionsanstalt.

Pensionsanstalterna kan emellertid avtala om att avstå från VILMA-förfarandet, om det är ändamålsenligt med tanke på behandlingen av pensionsansökan.

Mera

Exempel: På basis av inkomsterna är Keva VILMA-anstalt, den sökande har APL-tilläggspensionsskydd

Pensionssökanden har under sin yrkesbana haft arbetsinkomster försäkrade enligt OffPL (KomPL) och ArPL (APL). Under granskningstiden har mest arbetsinkomster försäkrats enligt OffPL, vilket innebär att Keva enligt arbetsinkomsterna skulle bestämmas som VILMA-anstalt. Behandlingen av pensionsansökan och beräkning av tilläggspensionsskyddet förutsätter utredningsarbete på en pensionsanstalt inom den privata sektorn. Beslutet skulle fördröjas i onödan, om APL-tilläggspensionsskyddet beviljades av Keva.

Keva och den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn kan avtala om att inte tillämpa VILMA-förfarandet. Keva utfärdar beslutet om pensionsskyddet inom den offentliga sektorn och pensionsanstalten inom den privata sektorn om pensionsskyddet inom den privata sektorn.

Pensionsanstalterna kan komma överens om vilken pensionsanstalt som avgör pensionsansökan

Om det med tanke på behandlingen av pensionsansökan är ändamålsenligt, kan pensionsanstalterna komma överens om att

 • VILMA-förfarandet tillämpas i fall där det enligt lagen inte måste tillämpas
 • VILMA-anstaltens uppgifter sköts av någon annan pensionsanstalt än den som bestäms utgående från bestämmelserna
 • VILMA-förfarandet inte tillämpas.

Om möjligheten till överenskommelse utnyttjas, ska pensionssökanden informeras om vilken pensionsanstalt som behandlar pensionsärendet.

Pensionsanstalten ska reda ut hur överenskommelsen påverkar registrens funktion.

Pensionsskyddscentralens beslutanderätt vid bestämningen av behörig pensionsanstalt

Om det uppstår oklarhet om vilken pensionsanstalt som är behörig att avgöra en pensionsansökan, avgör Pensionsskyddscentralen frågan på pensionsanstaltens ansökan.

Pensionsskyddscentralens beslut om vilken pensionsanstalt som är behörig att handlägga ansökan kan inte överklagas.

Pensioner som beviljats på basis av ansökan som blivit anhängig före år 2004 omfattas inte av VILMA-förfarande

År 2004 utvidgades VILMA-förfarandet till den offentliga sektorns pensionssystem. Ikraftträdandebestämmelsen för det VILMA-förfarande som trädde i kraft i början av år 2004 tillämpas fortfarande.

VILMA-förfarande tillämpas inte på den sökandes egen pension i följande situationer:

 • Den pensionssökande ansöker om ny pension och får eller har rätt att få pension för ett eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet på basis av en ansökan som gjorts före 1.1.2004.
 • Pensionssökanden ansöker om ny pension och får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).
 • Den pensionssökande ansöker om ny pension och pension som betalas utifrån en ansökan som blivit anhängig före 1.1.2004 börjar betalas igen efter ett avbrott.

Familjepension som inte är en VILMA-pension

VILMA-förfarandet tillämpas inte på familjepensioner om förmånslåtaren vid tidpunkten för dödsfallet fick sådan pension på vilken det inte tillämpades VILMA-förfarande.

VILMA-beslutssammanställning

VILMA-beslutssammanställningen är en sammanställning av pensionsbeslut från olika pensionssystem. Varje pensionssystems självständighet bevaras i beslutsfattandet.

VILMA-anstalten ger inget juridiskt beslut om ett annat pensionssystems pension, utan beslut från andra pensionssystem ingår i beslutssammanställningen från VILMA-anstalten.

I VILMA-beslutssammanställningen finns en beslutsdel och en uträkningsdel.

Uppgifter som uppges i VILMA-beslutssammanställningen

I beslutsdelen anger pensionsanstalten faktagrunder och juridiska grunder för pensionsbeslutet.

 • Som faktagrunder anges de huvudsakliga orsakerna som ligger till grund för beslutet.
 • Som juridiska grunder anges de bestämmelser och föreskrifter som beslutet grundar sig på.

En besvärsanvisning fogas till beslutssammanställningen.

Mera

Grunduppgifter i beslutsdelen

 • I beslutsdelen anges datum för när ärendet blivit anhängigt, datum när beslutet fattats och postningsdatum samt beslutsnummer och pensionssökandens personuppgifter.
 • I beslutssammanställningen anges pensionsslag och när pensionen börjar.
 • I beslutet om rehabiliteringsstöd anges när pensionen upphör. 
 • Om pensionsanstalten med samma beslutssammanställning beslutar om en pension, vars delar inleds vid olika tidpunkter, anges alla begynnelsedatum. När pensionens olika delar inleds vid olika tidpunkter, anges vid inledningstidpunkterna utöver beloppet på den pension som börjar då, också pensionens totalbelopp.
 • Pensionens belopp anges i euro/mån enligt nivån vid pensionens begynnelsetidpunkt.
 • I beslutsdelen anges bestämmelserna och tillämpade lagrum i de fall där den sökandes ansökan har avslagits.
 • Då pensionen har beviljats enligt pensionsansökan, anges i beslutsdelen endast de tillämpade bestämmelserna.

Uppgifter som uppges i uträkningsdelen av VILMA-beslutssammanställningen

I uträkningsdelen upprepar man pensionstagarens namn och personbeteckning samt datumet beslutet är fattat.

Det rekommenderas att uträkningsdelen delas så att man i uträkningen skiljer åt

 • arbete som utförts före 31.12.2004 och pension som tjänats in för det
 • arbete som utförts efter 1.1.2005 och pension som tjänats in för det.

I beräkningsdelen uppges att inkomsterna som är till grund för pensionen och pensionerna har justerats enligt de ändringar som skett i pris- och lönenivåer till nivån enligt pensionens begynnelsetidpunkt.

Det rekommenderas att inkomsterna anges också enligt nivån för intjäningsåret, så att den försäkrade har möjlighet att kontrollera sina inkomster som ligger till grund för pensionen. Inkomsterna kan anges antingen med eller utan avdrag av arbetspensionsförsäkringsavgifter.

Uppgifter i uträkningsdelen i VILMA-beslutssammanställningen till och med 31.12.2004

För pension som tjänats in före 31.12.2004 gäller följande principer:

 • I uträkningen anges den förvärvsverksamhet som är grund för pensionen.
 • I uträkningen anges pensionsgrundande lön.
 • I uträkningen anges den pension som tjänats in för varje förvärvsverksamhet.

För företagarverksamheten anges i uträkningen arbetsgivarens namn eller så specificeras förvärvsverksamheten på annat sätt (t.ex. företagarverksamhet).

För förvärvsverksamheten anges begynnelse- och sluttidpunkt samt pensionsgrundande lön enligt nivån för pensionens begynnelseår. För KAPL- och KoPL-arbete samt korta tjänsteförhållanden inom den offentliga sektorn anges arbetsåren och den pension som tjänats in för arbetet.

Avbrott i den offentliga sektorns arbete kan anges antingen efter anställningen som innehåller avbrott eller separat i slutet av uträkningsdelen.

Uppgifterna om förvärvsverksamheten kan anges i uträkningen så att de är gruppvis rubricerade enligt olika pensionssystem eller anges i kronologisk ordning enligt anställningens eller företagarverksamhetens begynnelsedatum.

Mera

I beslutssammanställningen kan förvärvsverksamheten anges antingen enligt olika pensionssystem eller i kronologisk ordning.

Pensionsskyddscentralen rekommenderar att följande principer används när förvärvsverksamheten anges i beslutssammanställningen.

Förvärvsverksamheten grupperad enligt olika pensionssystem:

 • Uppgifterna om anställnings- och tjänsteförhållanden samt företagarverksamhet anges i uträkningen så att de är gruppvis rubricerade enligt olika pensionssystem.
 • Den pensionsanstalt som ger beslutssammanställnigen kan ange sina egna uppgifter först.
 • För ett anställningsförhållande anges arbetsgivarens namn och för en kommunal anställning den kommun eller det medlemssamfund som varit arbetsgivare.
 • I fråga om anställningar hos staten anges i fribrevsmeddelandet arbetsgivarens namn i den form som namnet har införts i registret.
 • Den statliga arbetsgivarens namn behöver inte anges som sådant i beslutssammanställningen, utan VILMA-anstalten kan själv bestämma hur saken anges.
 • I fråga om KAPL- och KoPL-anställningar anges inte arbetsgivarens namn.
 • I kyrkans pensionsbeslut anges endast den sista arbetsgivaren, om arbetet har pågått utan avbrott.
 • I fråga om offentliga sektorns korttidsanställningar anges inte arbetsgivarens namn.
 • För anställningar och företagarverksamhet anges begynnelse- och sluttidpunkt. Som pensionsgrundande inkomst anges den pensionsgrundande lönen och arbetsinkomsten som euro i månaden.
 • För KAPL- och KoPL-arbete anges de år under vilka arbetet i fråga har utförts. KAPL- och KoPL-inkomsterna visas för varje post som en summa i euro enligt nivån för pensionens begynnelseår. KAPL- och KoPL-inkomsterna kan alternativt också anges så att de specificeras årsvis.
 • Om den offentliga sektorns korttidsanställningar anges de år som arbetet hänför sig till. Inkomster för korttidsanställningar visas för varje post som en summa i euro enligt nivån för pensionens begynnelseår. Lönerna för korttidsanställningar kan alternativt också anges så att de specificeras årsvis.
 • Avbrott i anställningar inom den privata sektorn (exempelvis tjänstledighet) kan anges under anställningen i fråga. Avbrott i anställningar kan också anges i slutet av uträkningsdelen, vid den punkten där man anger den förvärvsverksamhet för vilken pension inte tillväxer.

Förvärvsverksamhet i kronologisk ordning:

 • Anställningar och företagarverksamhet kan anges genom att i kronologisk ordning anteckna anställningarna från den äldsta till den nyaste enligt begynnelsedatumet för anställnings- eller tjänsteförhållandet eller företagarverksamheten.
 • Om arbete inom den privata sektorn anges arbetsgivarens namn.
 • Om en anställning hos staten kan man vid punkten för arbetsgivarens namn anteckna anställning hos staten.
 • För FöPL:s del kan man för uträkningen anteckna företagarverksamhet och för LFöPL:s del lantbruksföretagarverksamhet.
 • I fall det i den offentliga sektorns arbeten ingår avbrott, kan de antecknas efter arbetsperioden i fråga.
 • I uträkningen antecknas för varje arbete den tid som berättigar till pension, inkomsten som är grund för pensionen och den intjänade pensionen.
 • Om KAPL- och KoPL-arbete anges de år under vilka arbetet i fråga har utförts. KAPL- och KoPL-inkomsterna visas för varje post som en summa i euro enligt nivån för pensionens begynnelseår. KAPL- och KoPL-inkomsterna kan alternativt också anges så att de specificeras per år.
 • För korttidsanställningar inom den offentliga sektorn anges endast de år som arbetet hänför sig till. Inkomster för korttidsanställningar visas för varje post som en summa i euro enligt nivån för pensionens begynnelseår. Lönerna för korttidsanställningar kan alternativt också anges så att de specificeras årsvis.

Uppgifter i uträkningsdelen till VILMA-beslutssammanställningen från och med 1.1.2005

Från och med år 2005 kan förvärvsverksamhet anges antingen specificerat per pensionssystem eller i kronologisk ordning.

Mera

I uträkningsdelen är det bra att ange följande om anställningar:

 • arbetsgivare
 • årsinkomst för varje år
 • inkomsterna för varje APL/ArPL-anställning sammanlagt
 • pension som tjänats in för varje APL/ArPL-anställning

I uträkningsdelen är det bra att ange följande om företagarverksamhet:

 • arbetsinkomst/år för varje företagarperiod
 • de totala årsarbetsinkomsterna per företagarperiod
 • pension som tillvuxit under företagarperioden

I uträkningsdelen till VILMA-beslutssammanställningen anges de tillägg och avdrag som görs till eller från pensionen

Efter summan av de sammanräknade pensionerna antecknar man skilt de tillägg och avdrag som görs i pensionen.

Sammanfattning i VILMA-beslutssammanställningen

Det rekommenderas att pensionsanstalten ger en sammanfattning i sin uträkning.

I sammanfattningen anges

 • pensionsbeloppen separat för anställningar inom den privata sektorn, staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan samt FPA
 • pensionernas sammanlagda belopp.

I slutet av uträkningsdelen till VILMA-beslutssammanställningen anges förvärvsverksamhet som inte berättigar till pension

I slutet av uträkningsdelen anges förvärvsverksamhet som inte berättigar till pension.

Hur anges återstående tid i uträkningsdelen till VILMA-beslutssammanställningen?

Inkomsten för det sista arbetet, som inkomsten för återstående tid baserar sig på, specificeras inte i uträkningen.

Specialfall i VILMA-beslutssammanställningar

Pensionsanstalten kan utfärda olika beslut om pensioner som börjar vid olika tidpunkter

VILMA-pensioner kan börja vid olika tidpunkter och VILMA-anstalten ska då fatta två eller flera beslut om pensionen.

Exempelvis ålderspensioner kan börja vid olika tidpunkter, då pensionssökanden har en lägre pensionsålder enligt ett eller flera pensionssystem, men inte enligt alla.

Mera

Ålderpensioner från olika tidpunkter

Då pensionsåldern är olika i olika pensionssystem, ges separata beslut över pensionerna.

Om det första beslutet endast innehåller pension från ett system, är det inte en VILMA-beslutssammanställning. Pensionen gäller ändå som en VILMA-pension. Då pension från ett annat system beviljas från en senare tidpunkt är det andra beslutet en VILMA-beslutssammanställning. I denna beslutssammanställning nämns utöver beloppet den pension som beviljas genom detta beslut, också det sammanlagda beloppet av den pension som beviljas med detta beslut och den tidigare beviljade pensionen.

I uträkningsdelen av beslutssammanställningen upprepar man inte uträkningen av den pension som beviljades med det första beslutet, utan tar bara med pensionsuträkningen av den nya pensionen.

VILMA-förhandlingar om invalidpensioner i beslutssammanställningen

I invalidpensionsbeslut som ingår i VILMA-förhandlingar uppges att Keva har begärt en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga av en pensionsanstalt inom den privata sektorn.

Beslutssammanställning för familjepension

I uträkningen av efterlevandepensionen lämnas uppgifter om minskningen av efterlevandepensionen och beloppet på den efterlevandes kalkylerade pension som använts vid minskningen av efterlevandepensionen.

Tidpunkten och procentsatsen för höjning av familjepensionen uppges på samma sätt som i fråga om invalidpension.

I beslutssammanställningen över familjepension uppges förmånslåtarens dödsdag.

I beslutsdelen kan efterlevandepensionens och barnpensionernas totala belopp samt familjepensionens begynnelsetidpunkt anges.

När anges tid med pension med en beslutssammanställning?

Om en person kommer att beviljas pension senare så att tiden med pension ger rätt till ny pension, anges tiden med pension och den intjänade pensionen från den i uträkningen.

Beslut om klara avslag utan fribrevsanstaltens ställningstagande

VILMA-anstalten kan avslå så kallade klara avslagsfall på beslutssammanställningen utan att behöva be om fribrevsanstaltens ställningstagande.

Mera

Klara avslagsfall i fråga om arbete inom den privata sektorn

 • APL-anställningen upphörde före 8.7.1961
 • APL-anställningen eller företagarverksamheten upphörde före 2005 innan personen hade fyllt 23 år, och rätt till återstående tid ansluter inte till anställningen
 • SjPL-anställningen upphörde före 1.6.1956
 • FöPL- eller LFöPL-verksamheten upphörde före 1.1.1970

Klara avslagsfall i fråga om kommunala anställningar

 • Kommunal anställning före 23 års ålder före år 2005
 • Kommunal anställning (en eller flera) som är kortare än 4 månader, som upphörde före 1.7.1971 och som inte direkt ansluter till någon annan anställning i registret
 • Kommunal anställning (en eller flera) som är kortare än 1 månad, som upphörde före 1.1.1989 och som inte direkt ansluter till någon annan anställning i registret
 • Samtliga kommunala anställningar upphörde före 8.7.1961

Klara avslagsfall i fråga om statliga anställningar

 • Anställningstid före 23 års ålder som börjar efter 31.12.1966 och upphör före år 2005
 • Anställning som är kortare än 4 månader och som upphörde före 1.1.1967, om sökanden inte har någon senare statlig anställning som fortgått över en månad
 • Anställning som är kortare än 1 månad, som upphörde före 1.3.1989 och som inte direkt ansluter till någon tidigare StPL-anställning
 • Samtliga StPL-anställningar upphörde före 1.7.1962

Klara avslagsfall i fråga om anställningar på FPA

 • Anställningstid före 21 års ålder före år 2005
 • Anställning (en eller flera) som är kortare än 4 månader och som upphörde före 31.12.1966, om personen inte efter 1.1.1967 har haft en enda anställning som pågått minst en månad

Klara avslagsfall i fråga om anställningar inom kyrkan

 • Anställningstid före 23 års ålder som börjar efter 31.12.1966 och upphör före år 2005
 • Anställning som är kortare än 4 månader, som upphörde före 1.1.1967
 • Anställning som är kortare än 1 månad, som upphörde före 1.3.1989 och som inte ansluter direkt till någon tidigare KyPL-anställning
 • Samtliga KyPL-anställningar upphörde före 1.7.1962

Totalt avslag

 • När VILMA-anstalten ger ett totalt avslag på pensionsansökan, behöver den inte ta reda på fribrevsanstaltens ståndpunkt eller uppgifter.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).