Exempel

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: Mindre än 4 månader av företagarverksamhet under granskningsperioden, sammanlagt över 4 månader

Om en företagarverksamhet som börjat före granskningsperioden totalt fortgår mer än 4 månader, tas den företagarverksamhet som pågått under granskningsperioden med, även om den under granskningsperioden har varit kortare än 4 månader.

Exempel: Företagarverksamhet som totalt är kortare än 4 månader

Om företagarverksamheten inte har fortgått minst 4 månader utan avbrott, beaktas den inte.

Exempel: Företagarverksamhet på mindre än 4 månader i slutet av granskningsperioden

Om företagarverksamhet som börjat i slutet av en granskningsperiod under granskningsperioden inte hinner fortgå i minst 4 månader, beaktas den inte, även om den tillsammans med tiden efter granskningsperioden sammanhängande fortgår minst 4 månader.

Exempel: Fyra månaders företagarverksamhet under granskningsperioden

Företagarverksamhet som fortgått i minst fyra månader under granskningsperioden beaktas från och med företagarverksamhetens början till den del då verksamheten infaller under granskningsperioden.

 

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015
 • Deltidspensionen börjar 1.2.2008
 • Granskningsperioden är 1993–2007

Före 1.1.2005 granskar man anställningarnas verkliga längd. Parallella anställningar beaktas endast en gång.

Åren 2005 och 2006 divideras inkomsterna med APL-gränsbeloppet  (257,78 euro år 2008) som höjts med lönekoefficienten till pensionsfallsårets index.

År 2007 divideras inkomsterna med ArPL- gränsbeloppet som justerats till pensionsfallsårets indexnivå x 25, dvs. 47,08 euro (2008 ind.)  x 25 = 1 177,11 euro.

Anställningar under granskningsperioden

Tid i arbete

1.6.1998 – 4.7.2000

2 år, 1 månad, 4 dagar

6.2.2000 – 30.11.2001

Den parallella tiden 6.2.2000 – 4.7.2000 beaktas endast en gång.

1 år, 4 månader, 26 dagar

1.7.2002 – 31.8.2004, varav permitterad 1.10.2003 – 1.12.2003

2 år, 2 månader

2005 inkomster 2 987 euro/mån (2008 ind.)

2 987 e / 257, 78 e = 11,59 -> 11 mån

2006 inkomster 1 754 euro/mån (2008 ind.)

1 754 e / 257,78 e = 6,80 -> 6 mån

2007 inkomster 27 000 euro/mån (2008 ind.)

27 000 e / 1 177,11 € = 22,94 -> 12 mån

Sammanlagt

8 år, 1 månad

Tid med heleffektiv pension enligt 2004 års bestämmelser räknas med i tiden i arbete, likaså oavlönade perioder under anställningens gång, om det tillväxer pension för dem (t.ex. permittering).

KAPL-inkomsterna ändras till arbetstid genom att dividera KAPL-årsinkomsterna med APL-gränsbeloppet för respektive år. Antalet månader som berättigar till pension motsvarar det antal APL-gränsbelopp som ingår i KAPL-årslönen, dock högst 12 månader per år.

Från och med år 1998 förfar man på samma sätt när man omvandlar KoPL-inkomster till anställningstid. Före år 1998 räcker det med att en arbetstagare under ett kalenderår haft lön enligt KoPL som uppgick till åtminstone minimigränsbeloppet i KoPL, för att kalenderåret i sin helhet ska betraktas som ett förvärvsår.

Man beaktar inte sådana år under vilka det inte finns tillräckligt med KAPL- eller KoPL-inkomster för att de ska ge rätt till pension.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015
 • Deltidspensionen börjar 1.12.2008
 • Anställningen har fortgått utan avbrott i över 24 månader

Först granskar man den period av 18 månader som sträcker sig från deltidspensionens början bakåt i tiden. Om det under denna tidsperiod inte finns konkret heltidsarbete i minst 12 månader, uppfylls inte villkoren för att få deltidspension. Granskningsperioden kan förlängas med de frånvarodagar som lagen tillåter, ändå högst med 6 månader. Alterneringsledighet förlänger således inte granskningsperioden.

Granskningsperioden är 1.6.2007–1.12.2008, under vilken sjukdagpenning betalas för 5 månader, 2 månader är alterneringsledighet och 11 månader heltidsarbete. Granskningsperioden förlängs t.o.m. 1.1.2007, dvs. med de 5 månaderna med sjukdagpenning. Heltidsarbetet har då pågått i 15 månader under en tid på 23 månader.

 

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Grunduppgifter

 • Deltidspensionen börjar 1.11.2012
 • Företagaren halverar sin arbetsinsats
 • Företagarverksamheten har fortgått utan avbrott sedan 1.1.1988

Arbetsinkomst som ska halveras

Företagarens arbetsinkomst har varit 18 800 euro/år under tiden 1.1.2000–31.10.2010. Sedan har företagaren höjt sin arbetsinkomst till 20 000 euro/år.

Vid beräkningen av den arbetsinkomst som ska halveras granskar man den genomsnittliga arbetsinkomsten för den sammanhängande företagarverksamheten. Vid granskningen beaktar man den arbetsinkomst som varit i kraft under pensionsfallsåret och arbetsinkomsterna för de högst fem föregående åren (sammanlagt högst 71 månader).

Den arbetsinkomst som ska halveras beräknas utifrån de arbetsinkomster som fastställts för tidsperioden 1.1.2007–31.10.2012.

Den halverade arbetsinkomsten är [(18 800 x 1 380) + (20 000 x 720)] / 2 100 = 19 211,43 euro/år

Den stabiliserade inkomsten

Den stabiliserade inkomsten räknas utifrån de fastställda arbetsinkomsterna under de fem senaste åren före pensionsfallet, dvs. arbetsinkomster som fastställts för åren 2007–2011. Vid beräkningen av den stabiliserade inkomsten beaktas inte arbetsinkomsten under pensionens begynnelseår, eftersom pensionen börjar mitt under året.

Den stabiliserade inkomsten är [(18 800 x 1 380) + (20 000 x 420)] / 1 800 = 19 080,00 euro/år dvs. 1 590,00 euro/mån

Halverad arbetsinkomst

Den halverade arbetsinkomsten är 19 211,43 / 2 = 9 605,72 euro/år dvs. 800,48 euro/mån.

Den halverade arbetsinkomsten överskrider FöPL-minimi (7 105,84 euro/år enligt nivån år 2012).

Den ligger också inom inkomstgränserna på 35–70 procent (556,50 – 1 113 euro/mån) som räknas utgående från den stabiliserade inkomsten, och personen har således rätt till deltidspension.

Den halverade arbetsinkomsten är den arbetsinkomst för vilken företagarverksamheten på deltid försäkras enligt FöPL.

Deltidspensionens belopp

Inkomstbortfallet beräknas utifrån skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten och den halverade arbetsinkomsten.

Inkomstbortfallet är 1 590,00 – 800,48 = 789,52 euro/mån.

Deltidspensionen är 50 procent av inkomstbortfallet, 789,52 x 50 % = 394,76 euro/mån.

Maximibelopp

Företagaren har tjänat in en arbetspension på 650,00 euro/mån före övergången till deltidspension.

Maximibeloppet är 650,00 x 75 % = 487,50 euro/mån.

Deltidspensionens belopp underskrider maximibeloppet, så beloppet av företagarens deltidspension är 394,76 euro/mån fr.o.m. 1.11.2012.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Den stabiliserade inkomsten inkluderar allt arbetspensionsförsäkrat arbete och oavlönade perioder på samma sätt som inkomsten för återstående tid (inte inkomst för pensionens begynnelseår).

Tillskottsavgifters inverkan beaktas inte i arbetsinkomsten för året innan pensionen börjar. Tillskottsavgifter för övriga år beaktas. Minskade avgifter beaktas i arbetsinkomsterna för året innan pensionen börjar.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

När FöPL-deltidspension söks på den grund att företagsverksamheten upphör helt och hållet, ska företagarverksamheten upphöra under de 71 sista månaderna omedelbart innan deltidspensionen börjar. Detta är en s.k. förlängd granskningsperiod. Den innehåller utöver de 5 åren (60 månader) omedelbart innan deltidspensionen börjar, som beaktas vid uträkningen av pension för återstående tid, också högst 11 månader av deltidspensionens begynnelseår.

Företagarverksamhet som upphört före den förlängda granskningsperioden berättigar inte till FöPL-deltidspension.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Grunduppgifter

 • Personen har haft en anställning år 2004
 • Den pensionsgrundande lönen var 4 000 euro/mån
 • APL-inkomsterna under år 2005 är 38 000 euro
 • Anställningarna har upphört år 2005
 • Företagarverksamheten börjar 1.10.2005
 • Arbetsinkomsten för företagarverksamheten som fortsatt utan avbrott till deltidspensionens början är 13 000 euro/år
 • Alla inkomster anges enligt 2007 års nivå

Personen ansöker om deltidspension från och med 1.5.2007 och halverar arbetsinsatsen och arbetsinkomsten i företagarverksamheten. Deltidspension enligt lagen om pension för företagare förutsätter att företagaren halverar sin arbetsinkomst eller helt och hållet slutar med sin företagarverksamhet. I den halverade arbetsinkomsten beaktas endast företagarverksamheten.

Den stabiliserade inkomsten

Som inkomst för år 2004 betraktas den till årsarbetsinkomst omräknade pensionsgrundande lönen till vilken den återstående tiden skulle ha hänförts om personen hade blivit arbetsoförmögen 31.12.2004. Vid beräkningen av den stabiliserade inkomsten granskas åren 2004–2006.

(48 000 + 38 000 + 3 250 + 13 000) / 36 = 2 840,28 euro/mån

Halvering av arbetsinkomsten

Vid beräkningen av den arbetsinkomst som ska halveras granskas den genomsnittliga försäkrade arbetsinkomsten för den företagarverksamhet som fortgått utan avbrott omedelbart före deltidspensionens början.

(3 250 + 13 000 + 4 333,33) / 19 = 1 083,33 euro/mån

Halverad arbetsinkomst: 1 083,33 euro / 2 = 541,67 euro/mån

Företagarens arbetsinkomster för deltidsarbetet ska vara mellan 35–70 procent.  Den halverade arbetsinkomsten ska uppgå till 19 procent av den stabiliserade inkomsten. Sålunda beviljas inte deltidspension.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Grunduppgifter

 • Personen är född 16.12.1952
 • Ansöker om deltidspension från och med 1.1.2013
 • Har heltidsarbetat före övergången till deltidsarbetet
 • Alla siffror i exemplet anges enligt 2013 års nivå

Intjänad pension

Den intjänade pensionen vid utgången av år 2004 är 1 300,00 euro/mån.

Den intjänade pensionen fr.o.m. 1.1.2005:

År Inkomsterna efter avdrag för pensionsavgiften e/år enligt nivån år 2013 Intjänad pension e/mån (årsinkomsten x 1,5 eller 1,9 %/12)
2005 22 500,00 28,13
2006 23 000,00 36,42
2007 23 300,00 36,89
2008 24 200,00 38,32
2009 24 500,00 38,79
2010 25 000,00 39,58
2011 25 600,00 40,53
2012 26 200,00 41,48
Sammanlagt   300,14

Den intjänade pensionen är sammanlagt 1 300,00 + 300,14 = 1 600,14 euro/mån.

Den stabiliserade inkomsten

Den stabiliserade inkomsten räknas utifrån inkomsterna för åren 2008–2012.

Den stabiliserade inkomsten är (24 200 + 24 500 + 25 000 + 25 600 + 26 200) / 60 = 2 091,67 euro/mån.

Inkomstgränserna för deltidsarbetet är 35–70 % av den stabiliserade inkomsten, dvs. 732,08 – 1 464,17 euro/mån.

Inkomsten av deltidsarbetet

Arbetsgivaren uppger att inkomsten av deltidsarbetet är 1 300,00 euro/mån.

Maximibelopp

Maximibeloppet är 1 600,14 x 75 % = 1 200,11 euro/mån.

inkomstbortfallet

Inkomstbortfallet är 2 091,67 – 1 300,00 = 791,67 euro/mån.

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionen från och med 1.1.2013 är hälften av inkomstbortfallet, 791,67 x 50 % = 395,84 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Personer födda 1953 eller senare

 • Personen är född 1953 och är deltidspensionerad 1.9.2013–31.12.2015
 • År 2016 arbetar han heltid
 • Den nya deltidspensionen börjar 1.1.2017

Då den nya deltidspensionen börjar efter att det gått mer än 6 månader sedan den tidigare deltidspensionen upphört, kan deltidspension inte beviljas på tidigare grunder.

Vid den första deltidspensionen var

• den stabiliserade inkomsten 3 000 euro/mån
• lönen för deltidsarbetet 1 500 euro/mån
• deltidspensionsbeloppet 750 euro/mån.

Den stabiliserade inkomsten

Deltidspensionen börjar 1.1.2017, vilket innebär att åren 2012–2016 infaller under granskningsperioden för den stabiliserade inkomsten.

2012 (heltidsarbete) 36 000 euro

2013 (heltidsarbete 8 mån: 3 000 euro/mån,

deltidsarbete 4 kk: 1 500 euro/ mån)

30 000 euro
2014 (deltidsarbete) 18 000 euro
2015 (deltidsarbete) 18 000 euro
2016 (heltidsarbete) 36 000 euro

Den stabiliserade inkomsten är 138 000 / 60 = 2 300 euro/mån.

Inkomsten av deltidsarbetet är fortfarande 1 500 euro/mån, och deltidspensionens belopp är således
0,5 x (2 300 – 1 500) = 400 euro/mån.

Inkomsten av deltidsarbetet är 65 procent av den stabiliserade inkomsten, så rätten till deltidspension bibehålls.

Personer födda 1952 eller tidigare

Om personen är född år 1952, beaktas inkomstbortfallet vid den tidigare deltidspensionen vid beräkningen av den stabiliserade inkomsten.

Den stabiliserade inkomsten är då [138 000 + (28 mån x 1 500)]/60 = 3 000 euro/mån.

Inkomsten för deltidsarbetet är fortfarande 1 500 euro/mån, och deltidspensionens belopp är således
0,5 x (3 000 – 1 500) = 750 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015
 • Personen är född före år 1953
 • Personen har fått rehabiliteringsstöd 1.1.2008–31.12.2008
 • Inkomsten för återstående tid för rehabiliteringsstödet var 3 000 euro/mån
 • Efter rehabiliteringsstödet heltidsarbetar personen hela året 2009
 • Deltidspension 1.1.2010–31.12.2010

När det vid deltidspensionens början har gått mindre än två år sedan rehabiliteringsstödet upphört, är den stabiliserade inkomsten för deltidspensionen densamma som inkomsten för återstående tid för det tidigare rehabiliteringsstödet.

 • Inkomsten för deltidsarbetet var 2 000 euro/mån
 • Deltidspensionens belopp 500 euro/mån

Efter deltidspensionen arbetade personen på heltid år 2011. Lönen för heltidsarbetet var 4 000 euro/mån.

Personen vill fortsätta med deltidspensionen från och med 1.1.2012.

Då det gått över sex månader efter att den tidigare deltidspensionen upphört, kan deltidspension inte beviljas på tidigare grunder. Det har gått över två år sedan rehabiliteringsstödet upphörde och därför kan inkomsten för återstående tid för rehabiliteringsstödet inte tas som stabiliserad inkomst för deltidspensionen.

Granskningsperioden för den stabiliserade inkomsten är åren 2007–2011:

2007 2008 2009 2010 2011

48 000 e (verklig årsinkomst)

36 000 e (inkomst för återstående tid)

48 000 e (inkomsten av heltidsarbetet)

30 000 e (inkomsten av deltidsarbetet och inkomstbortfallet

48 000 e (inkomsten av heltidsarbetet)

Eftersom personen är född före år 1953 tas också inkomstbortfallet vid deltidspensionen med i beräkningen av den stabiliserade inkomsten.

Den stabiliserade inkomsten är (48 000 + 36 000 + 48 000 + 30 000 + 48 000) / 60 = 3 500 euro/mån.

Inkomsten av deltidsarbetet är 2 000 euro/mån.

Deltidspensionens belopp är 750 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Exempel: Deltidspension på tidigare grunder

Deltidspensionen beviljas på tidigare grunder efter ett avbrott som är kortare än sex månader. Då deltidspensionen beviljas på tidigare grunder, räknas inte pensionens belopp ut på nytt. Den tidigare beviljade pensionen justeras med pensionsindex om avbrottet har fortsatt över årsskiftet.

Om det skett en ändring på över 15 procent i deltidsarbetsinkomsterna, måste deltidspensionens belopp ändå justeras.

Pensionen räknas utgående från den stabiliserade inkomsten som justerats med lönekoefficienten till nivån för det är då den nya pensionen börjar.

Exempel: Deltidspension på nya grunder

Då deltidspensionen beviljas på nytt efter ett avbrott på över sex månader, beräknas den stabiliserade inkomsten på nytt. Inkomstbortfallet vid den tidigare deltidspensionen beaktas vid beräkningen av den stabiliserade inkomsten om sökanden är född före år 1953. Om sökanden är född år 1953 eller senare beaktas inte inkomstbortfallet när den stabiliserade inkomsten räknas ut.

Den stabiliserade inkomsten räknas på nytt enligt det nya pensionsfallet och alla inkomster under granskningsperioden justeras med lönekoefficienten.

 

 

                 

 

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Beviljande av deltidspension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn förutsätter heltidsarbete i minst 12 månader under de 18 månader som omedelbart föregår deltidspensionen. Heltidsarbetet kan bestå av flera perioder.

Deltidspensionen börjar 1.10.2012. Till personen har inte betalats förmåner som förlänger granskningsperioden på 18 månader, och granskningsperioden är således 1.4.2011–30.9.2012.

Under denna tid arbetar personen på heltid enligt följande:

2.4-18.5.2011 1 mån 17 dagar
1.6-2.9.2011 3 mån 2 dagar
9.11-30.11.2011 22 dagar
4.1-27.1.2012 24 dagar
10.2-25.3.2012 1 mån 16 dagar
7.4-29.9.2012 5 mån 19 dagar

Heltidsarbetet pågår sammanlagt i 10 mån och 100 dagar. Dagarna ändras till hela månader genom att dividera med 30. En månad anses alltid innehålla 30 dagar.

Heltidsarbetet pågår således sammanlagt i 13 mån och 10 dagar. 12/18-villkoret uppfylls och deltidspensionen kan beviljas.

ExempelGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Pensionstillväxten för deltidspensionärer födda 1947–1952

 • Personen är född 5.5.1949
 • Deltidspensionen börjar 1.12.2009
 • Inkomstbortfallet är 1 500 euro/mån
 • Lönen för deltidsarbetet är 2 000 euro/mån (enligt nivån för beräkningstidpunkten, lönen stigit årligen med lönekoefficienten)
 • Ålderspensionen börjar efter deltidspensionen 1.9.2013

Pensionstillväxten för inkomstbortfallet är 0,75 %: (1 500 x 0,75 % x 45 mån) / 12 = 42,19 euro/mån

Pensionstillväxten för deltidsarbetet (1,9 och 4,5 %) euro/mån
2009 (2 000 x 1 x 1,9 %) / 12 3,17
2010 (2 000 x 12 x 1,9 %) / 12 38,00
2011 (2 000 x 12 x1,9 %) / 12 38,00
2012 (2 000 x 5 x1,9 %) / 12 15,83
2012 (2 000 x 7 x4,5 %) / 12 52,50
2013 (2 000 x 8 x4,5 %) / 12 60,00
Pensionstillväxt för arbete som utförts under deltidspensionen 207,50

Pensionstillväxten för tiden med deltidspension är sammanlagt 42,19 + 207,50 = 249,69 euro/mån.

Personer födda år 1953 eller senare tjänar inte in pension för inkomstbortfallet.

Pensionstillväxten för deltidspensionärer födda före 1947

 • Personen är född 5.5.1946
 • Deltidspensionen börjar 1.12.2007
 • Inkomstbortfallet är 1 500 euro/mån
 • Lönen för deltidsarbetet är 2 000 euro/mån (enligt nivån vid beräkningstidpunkten, lönen har årligen höjts lika mycket som lönekoefficienten)
 • Ålderspensionen börjar efter deltidspensionen 1.9.2013
 • För inkomstbortfallet tillväxer ingen pension efter att deltidspensionären har fyllt 65 år

Pensionstillväxten för inkomstbortfallet är 1,5 %: (1 500 x 1,5 % x 42 mån) / 12 = 78,75 euro/mån

Personen fortsätter med deltidsarbetet efter att ha fyllt 65 år. Deltidspensionen ändras till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen från och med 1.6.2011.

Pensionstillväxten av deltidsarbetet (2,5 % och 1,5 %) euro/mån
2007 (2 000 x 1 x 2,5 %) / 12 4,17
2008 (2 000 x 12 x 2,5 %) / 12 50,00
2009 (2 000 x 12 x 2,5 %) / 12 50,00
2010 (2 000 x 12 x 2,5 %) / 12 50,00
2011 (2 000 x 5 x 2,5 %) / 12 20,83
2011 (2 000 x 7 x 1,5 %) / 12 17,50
2012 (2 000 x 12 x 1,5 %) / 12 30,00
2013 (2 000 x 8 x 1,5 %) / 12 20,00
Pensionstillväxten för arbete som utförts under deltidspensionen totalt 242,50

Pensionstillväxten för tiden med deltidspension är sammanlagt 78,75 + 242,50 = 321,25 euro/mån.