Förändringar i arbetslivspensionen

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.2.2017

Beslutet om arbetslivspension kan annulleras inom besvärstiden

Beslutet om arbetslivspension kan annulleras, om sökanden senast under besvärstiden meddelar att hen inte vill ha den beviljade arbetslivspensionen.

Om beslutet om arbetslivspension har vunnit laga kraft, kan sökanden inte annullera arbetslivspensionen genom att meddela att hen inte vill ta emot den beviljade arbetslivspensionen.

Arbetslivspensionen kan inte dras in

Arbetslivspensionen kan inte dras in, eftersom den kan löpa högst 2 år och ändras till ålderspension när pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin årskull.

Arbetslivspensionen kan upphöra före den lägsta pensionsåldern endast om pensionstagaren avlider.

Mera

Även om arbetslivspensionen justeras retroaktivt och lämnas vilande från början, dras den inte in.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2024 – tills vidarePublicerat 1.1.2024
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med penningbeloppen för år 2024.

Utbetalningen av arbetslivspensionen avbryts och arbetslivspensionen lämnas vilande, om pensionstagaren förvärvsarbetar och inkomsterna av förvärvsarbetet överstiger 976,59 euro i månaden (enligt 2024 års nivå) i minst 3 månaders tid.

Medan arbetslivspensionen är vilande, kan personen ha arbetsinkomster utan begränsningar.

Gränsen för arbetsinkomster under tiden med arbetslivspension är bunden till folkpensionsindex

Arbetsinkomstgränsen enligt lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete justeras årligen med folkpensionsindex.

Som arbetstagarens arbetsinkomst beaktas arbetspensionsförsäkrade inkomster

Som arbetstagarens arbetsinkomster beaktas arbetspensionsförsäkrade inkomster, när den som får arbetslivspension arbetar medan hen får arbetslivspension.

Som företagarens arbetsinkomst beaktas den fastställda arbetsinkomsten

Som företagarens arbetsinkomst beaktas den fastställda FöPL/LFöPL-arbetsinkomsten, när den som får arbetslivspension bedriver företagarverksamhet medan hen får arbetslivspension.

Den som får arbetslivspension ska meddela om förvärvsarbetet till pensionsanstalten

Den som får arbetslivspension är skyldig att meddela till pensionsanstalten:

 • om hen återfår sin arbetsförmåga och
 • om hen börjar förvärvsarbeta.

Pensionstagaren informeras om anmälningsskyldigheten i beslutet om arbetslivspension.

Om pensionstagaren meddelar i tid om sitt förvärvsarbete, kan utbetalningen av arbetslivspension avbrytas från följande möjliga förfallodag.

Pensionsanstalten kan oberoende av pensionstagarens anmälningsskyldighet kräva utredning av pensionstagaren om faktorer som inverkar på pensionens belopp och på pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att det skett en förändring i dessa omständigheter.

Pensionsanstaltens övervakningsåtgärder

Pensionsanstalterna övervakar arbetslivspensionstagarnas arbetsinkomster och huruvida de fortfarande har rätt till arbetslivspension.

Hur länge arbetslivspensionen kan lämnas vilande

Arbetslivspensionen kan lämnas vilande för

 • minst 3 månader och
 • högst 2 år.

Arbetslivspensionen kan lämnas vilande tills vidare eller på viss tid.

Tidpunkt då arbetslivspensionen lämnas vilande

Arbetslivspensionen lämnas vilande från början av den månad då förvärvsarbetet börjar, om arbetsinkomsten överstiger inkomstgränsen.

I regel skall arbetstagaren eller företagaren på förhand meddela pensionsanstalten om han eller hon återgår i arbete och önskar lämna arbetslivspensionen vilande.

Arbetslivspensionen kan lämnas vilande genast när den beviljas. När de första arbetslivspensionerna beviljas år 2018 innebär det att arbetslivspensionen inte alls betalas ut förrän den ändras till ålderspension

Mera

Exempel: Arbetslivspensionen lämnas vilande genast i början

 • Ett förhandsbeslut om rätt till arbetslivspension har meddelats till personen i oktober 2017.
 • Arbetslivspension beviljas fr.o.m. 1.3.2018.
 • Personen meddelar att hen fortsättningsvis kommer att arbeta i 6 månader från den tidpunkt då pensionen börjar med en arbetsinkomst på 1000 e/mån.
 • Pensionsanstalten lämnar arbetslivspensionen vilande från dess begynnelse 1.3.2018.
 • Arbetslivspensionen ändras automatiskt till ålderspension när personen uppnår sin lägsta pensionsålder 63 år 3 månader, dvs. 1.6.2018.
 • Pensionsanstalten börjar åter betala ut pensionen som ålderspension fr.o.m. 1.6.2018.
 • Personen fortsätter arbeta normalt.

Arbetslivspension som lämnats vilande på viss tid lämnas fortsatt vilande

Om arbetslivspensionen har lämnats vilande på viss tid, men pensionstagaren fortsätter att arbeta efter den utsatta tiden, lämnar pensionsanstalten arbetslivspensionen fortsättningsvis vilande.

Om detta meddelas ett nytt överklagbart beslut.

Mera

Enligt lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete kan pensionen lämnas vilande för högst 2 år. Bestämmelsen om två års maximitid kan inte bli tillämplig på arbetslivspension, eftersom arbetslivspensionen hinner ändras till ålderspension vid den lägsta pensionsåldern innan den efter en månads utbetalning kunde lämnas vilande på nytt.

Arbetslivspensionen kan lämnas vilande på nytt

Den som får arbetslivspension har rätt att lämna pensionen vilande flera gånger medan lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete är i kraft.

Arbetslivspensionen ska utbetalas i minst en månad innan den kan lämnas vilande på nytt.

Återgång i arbete efter det att arbetslivspensionen varit vilande betraktas som arbetsprövning, om

 • arbetslivspensionen har åter börjat betalas efter att ha varit vilande och
 • pensionstagaren återgår i arbete, men slutar arbeta under den månad då arbetslivspensionen utbetalas.

Arbetslivspensionen lämnas vilande på nytt, när den har utbetalats i en månad.

Arbetslivspensionen lämnas vilande retroaktivt

Arbetslivspensionen kan retroaktivt lämnas vilande från början av den månad då arbetsinkomsten överstiger inkomstgränsen, om pensionsanstalten t.ex. vid den årliga övervakningen märker att pensionstagarens arbetsinkomster har överstigit den gräns som bestäms i lagen.

En förutsättning för att arbetslivspensionen retroaktivt ska kunna lämnas vilande är att arbetsinkomsterna har överstigit inkomstgränsen under minst 3 månader i följd.

Om pensionstagarens anställning börjar eller upphör under en pågående månad, är det avgörande om inkomstgränsen överskrids under den månaden. Om inkomstgränsen överskrids under minst 3 månader, ska arbetslivspensionen lämnas vilande retroaktivt från början av den månad då inkomstgränsen har överskridits.

Arbetslivspensionen kan retroaktivt lämnas vilande för högst 2 år. Denna 2 års tid räknas från början av den kalendermånad som följer på den då pensionstagaren har ansökt om justering eller pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder.

Arbetslivspensionen börjar betalas ut på nytt efter att ha lämnats vilande

Arbetslivspensionen kan inte längre lämnas vilande, när förutsättningarna för att lämna pensionen vilande enligt lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete inte längre finns. Pensionsanstalten börjar betala ut arbetslivspensionen på nytt.

Utbetalningen av arbetslivspensionen börjar på nytt på pensionstagarens anmälan när

 • pensionstagaren slutar arbeta eller
 • pensionstagarens arbetsinkomster minskar så att de stannar under inkomstgränsen.
Mera

Pensionstagaren har rätt att på nytt få arbetslivspensionen utbetald utan bedömning av arbetsförmågan.

Bedömningen av arbetsförmågan har ingen betydelse för rätten till arbetslivspension, eftersom arbetslivspensionen inte kan dras in, varken på grund av arbetsinkomster eller på grund av återställd arbetsförmåga

Arbetslivspension som lämnats vilande börjar betalas ut på nytt efter den utsatta tiden

Om arbetslivspensionen har lämnats vilande på viss tid, börjar den betalas på nytt efter den utsatta tiden.

Pensionsanstalten meddelar till pensionstagaren att arbetslivspensionen ska börja betalas på nytt.

Pensionsanstalten kan meddela ett överklagbart beslut om att arbetslivspensionen börjar betalas ut på nytt, om det råder oklarhet om tidpunkten för när utbetalningen ska återupptas.

Intjäning av ny pension medan arbetslivspensionen har lämnats vilande

Pensionsstagaren tjänar in arbetspension med 1,5 procent av den pensionsgrundande årsarbetsinkomst som hen förtjänar medan arbetslivspensionen är vilande.

Pensionsstagaren tjänar också in arbetspension med 1,5 procent av den pensionsgrundande årsarbetsinkomst som hen förtjänar medan arbetslivspensionen betalas ut.

Övervakning av arbetsinkomster vid arbetslivspension

Pensionsanstalterna övervakar arbetslivspensionstagarnas arbetsinkomster enligt sin egen praxis.

Vid tillämpningen av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete beaktas arbetslivspensionstagarnas arbetsinkomster enligt betalningsprincipen, eftersom begynnelse- och slutdatum för anställningar i regel inte införs i intjäningsregistret.

I regel behöver pensionsanstalten inte reda ut arbetsinkomsterna för varje enskild månad, om årsarbetsinkomsten vid efterhandsövervakningen stannar under den sammanlagda inkomstgränsen för arbetsmånaderna.

Pensionsanstalten utreder arbetsinkomsterna för de enskilda månaderna, om arbetsinkomsterna överskrider den sammanlagda inkomstgränsen för arbetsmånaderna.

Om arbetsinkomsterna under 3 månader i följd har överskridit inkomstgränsen, lämnas arbetslivspensionen vilande under den tid som gränsen överskrids. Om detta meddelas ett överklagbart beslut.

Vilken pensionsanstalt sköter övervakningen av arbetsinkomsterna?

VILMA-anstalten sköter övervakningen av inkomsterna, om den har beviljat arbetslivspensionen.

Om det inte finns någon VILMA-anstalt, sköts övervakningen av inkomsterna av den pensionsanstalt som betalar arbetslivspension till personen på grundval av den huvudsakliga verksamheten.

Vilka procedurbestämmelser och bestämmelser om sökande av ändring tillämpas vid verkställigheten av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete?

Vid verkställigheten av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete tillämpas i övrigt procedurbestämmelser i den arbetspensionslag enligt vilken arbetslivspensionen har beviljats.

Procedurbestämmelser är bl.a. bestämmelserna om

 • sökande av ändring
 • återkrav
 • utlämnande av uppgifter mm.

Informationsutbytet mellan arbetspensionsanstalten och FPA

Arbetspensionsanstalten behöver inte särskilt sända FPA en uppgift om att en persons arbetslivspension har lämnats vilande.

Om det att arbetslivspensionen lämnas vilande ges en anmälan om avbrytande av utbetalningen i PSC:s pensionsbeslutsystem och FPA får ett larm om registeruppgiften.

Mera

När FPA har fått besked om arbetspensionsanstaltens beslut att lämna arbetslivspensionen vilande utreder FPA

 • om personen har rätt att få handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och
 • om personen har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare

  medan arbetslivspensionen är vilande.

Hur gör man, om den som får arbetslivspension blir sjuk medan pensionen är vilande?

Om personen blir sjuk medan arbetslivspensionen är vilande, kan hen ha rätt till sjukdagpenning, om

 • personen har arbetat medan arbetslivspensionen har varit vilande och
 • personen har blivit arbetsoförmögen med tanke på detta arbete.

Den som får arbetslivspension kan vid behov ta reda på sin rätt till sjukdagpenning hos FPA.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).