Arbetslivspensionens belopp

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 16.11.2020 – tills vidarePublicerat 16.3.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med preciseringen att de arbetsinkomster som beaktas i intjänad pension är arbetsinkomster som betalats före arbetslivspensionens begynnelsetidpunkt.

Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in före utgången av den månad som föregår den då arbetslivspensionen börjar. I den tintjänade pensionen beaktas arbetsinkomst som betalats före arbetslivspensionens begynnelsetidpunkt.  I arbetslivspensionen ingår ingen pensionsdel för återstående tid.

Den intjänade pensionen består av

 • pension som arbetstagaren tjänat in av den pensionsgrundande arbetsinkomst varje år (årsarbetsinkomst)
 • pension som företagaren tjänat in av sin försäkrade totala arbetsinkomst
 • pension som tillvuxit av förmåner under oavlönade perioder
 • förmån som intjänats för studier som lett till examen och för tiden för vård av barn under tre är
 • fribrev som bildats före år 2005
 • arbetspensionstillägg som intjänats före år 2005.

Den pensionsgrundande inkomsten justeras med lönekoefficienten till nivån för det år då arbetslivspensionen börjar.

Arbetslivspensionen justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Registrerad tilläggspension betalas inte som en del av arbetslivspensionen

Registrerad tilläggspension från den privata sektorn betalas inte som en del av arbetslivspensionen.

Mera

Rätten till registrerad tilläggspension börjar vid ålderklassens lägsta pensionsålder. Pensionsanstalten beviljar den registrerade tilläggspensionen vid åldersklassens lägsta pensionsålder utan separat ansökan.

Arbetslivspension inom den offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn kan arbetslivspension innehålla tilläggspensionsskydd, om sökanden har rätt till tilläggspension och personlig pensionsålder enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Arbetslivspensionen normeras inte. Det görs ett modifieringsavdrag från arbetslivspensionen, om villkoren för modifiering uppfylls.

 

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.2.2017

Livslängdskoefficienten tillämpas på arbetslivspension när arbetslivspensionen börjar. Arbetslivspensionens belopp multipliceras med den livslängdskoefficient som fastställs för det år då pensionstagaren fyllt 62 år.

Om arbetslivspensionen beviljas efter partiell ålderspension, hålls livslängdskoefficienten oförändrad i partiella ålderspensionens andel.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.2.2017

Den som får partiell ålderspension har rätt till arbetslivspension, om kriterierna för beviljande av arbetslivspension uppfylls. Efter partiell ålderspension räknas arbetslivspensionens belopp utgående från följande delar:

 • den löpande partiella ålderspensionen
 • sparandelen, dvs. den del av den för partiell ålderspension beräknade baspensionen som inte ännu har beviljats
 • den pension som tjänats in av arbetsinkomster före arbetslivspensionens början det år då den partiella ålderspensionen börjat och efter det
 • den pension som tillvuxit av förmåner för oavlönade perioder under det år då den partiella ålderspensionen börjat och senare högst till utgången av det år som föregår pensionsfallet
 • pensionsförmån för studier och vård av barn under tre år för den partiella ålderspensionens begynnelseår och senare
 • pension som tillvuxit av pensionsförhållandet för invalidpension som föregått den partiella ålderspensionen för den partiella ålderspensionens begynnelseår

Registrerad tilläggspension från den privata sektorn betalas inte som en del av arbetslivspensionen. Inom den offentliga sektorn ingår tilläggspensionsandelen i pensionen, om kontinuitetskravet uppfylls.

Sökanden beviljas sparandelen och den pension som intjänats fram till arbetslivspensionens början samtidigt enligt alla pensionslagar.

Om arbetslivspensionen beviljas för en tid för vilken det redan har betalats partiell ålderspension, betraktas den partiella ålderspensionen som en delbetalning av arbetslivspensionen.

Livslängdskoefficienten

Livslängdskoefficienten hålls oförändrad i den partiella ålderspensionens andel. Den övriga delen av arbetslivspensionen justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för personens egen åldersklass.

Indexering

Partiell ålderspension uppräknas med arbetspensionsindex till det år då arbetslivspensionen börjar. Sparandelen och den pension som intjänats under den partiella ålderspensionens begynnelseår och efter det uppräknas med lönekoefficienten till nivån för arbetslivspensionens begynnelseår.

Exempel: Arbetslivspensionens belopp efter partiell ålderspension

Basuppgifter:

 • Födelsetid 15.9.1956
 • Lägsta pensionsålder 63 år 6 mån
 • Partiell ålderspension 50 % vid 61 års ålder 1.10.2017
 • Arbetslivspension vid 63 års ålder 1.10.2019
 • Som arbetspensionsindex har använts 2535 för år 2017 och 2596 för år 2019
 • Som lönekoefficient har använts 1,387 för år 2017 och 1,418 för år 2019

Baspension 1 800 euro/månad 2017)

Partiell ålderspension
Förtidsminskning 30 mån x 0,4 % = 12 %
50 % x 1 800 euro/mån x (1 – 0,12) = 792 euro/mån
Efter justering med livslängdskoefficienten för år 2017 (uppskattning)
0,962 x 792 euro/mån = 761,90 euro/mån
Partiell ålderspension med arbetspensionsindex till år 2019:
761,90 euro/mån x 2535 x 2596 = 780,23 euro/mån.

Sparandelen
Baspensionen justeras med lönekoefficienten till 2019 års nivå
1 800 euro/mån / 1,387 x 1,418 = 1 840,23 euro/mån
50 % x 1 840,23 euro/mån = 920,12 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,0957 x 920,12 euro/mån = 880,55 euro/mån
 

Pension som intjänats av arbete efter ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår enligt lönekoefficientens nivå 2019:  50 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 x 50 euro/mån = 47,85 euro/mån

Arbetlivspensionen år 2019:
780,23 euro/mån + 880,55 euro/mån + 47,85 euro/mån = 1 708,63 euro/mån

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 3.2.2017

Annan pension än partiell ålderspension måste upphöra innan arbetslivspensionen kan börja. Den som får partiell ålderspension kan gå direkt i arbetslivspension.

Man kan ansöka om arbetslivspension medan den föregående pensionen ännu löper.

Man kan inte gå i arbetslivspension direkt från full invalidpension eller delinvalidpension som beviljats tills vidare. Efter invalidpension som beviljats tills vidare kan man gå i arbetslivspension endast om invalidpensionen har upphört och kriterierna för arbetslivspension uppfylls.

Arbetslivspensionen bestäms alltid på nya grunder. Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in före utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar.

Mera

Kravet på ansträngande och slitsamt arbete i huvudsyssla och den tid som gått efter att arbetet upphört ska uppfyllas också när man ansöker om arbetslivspension efter någon annan förmån. Därför kan arbetslivspension inte föregås av en lång tid av förmåner som endast möjliggör deltidsarbete.

Arbetslivspension efter rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd

Det är möjligt att bevilja arbetslivspension till en person som tidigare har fått rehabiliteringsstöd (fullt eller partiellt). Rehabiliteringsstödet måste upphöra innan arbetslivspensionen kan börja.

Efter rehabiliteringsstöd som upphört bestäms arbetslivspensionen alltid på nya grunder och beloppet är den månad som intjänats före utgången av månaden före den då arbetslivspensionen börjar.

Efter en invalidpension som upphört består arbetslivspensionen av

 • den pension som intjänats fram till den tidpunkt då invalidpensionen börjar
 • den pension som intjänats av arbete vid sidan av invalidpensionen
 • den pension som intjänats under tiden med invalidpension, dvs. av pensionsförhållandet
 • den pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster efter det att invalidpensionen upphört.

Mera

Exempel: Rehabiliteringsstödet upphör 30.9.2019, personen ansöker om arbetslivspension 15.7.2019 

 • Personen har beviljats rehabiliteringsstöd t.o.m. 30.9.2019
 • Det har varit fråga om en sjukdom som tydligt botas, och därför finns det ingen grund för fortsatt rehabiliteringsstöd. 
 • Personen ansöker om arbetslivspension med en ansökan som lämnas in 15.7.2019. 

Om sökanden uppfyller kriterierna för att få arbetslivspension, beviljas arbetslivspension från början av den månad som följer på den då rehabiliteringsstödet upphör, dvs. 1.10.2019. Pensionsfallet för arbetslivspension är den sista dagen i den månad som föregår den då arbetslivspensionen börjar, dvs. 30.9.2019.

Arbetslivspension efter en rehabiliteringsförmån

Rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd måste upphöra innan arbetslivspensionen kan börja. Efter rehabiliteringsförmåner som upphört bestäms arbetslivspensionen alltid på nya grunder och arbetslivspensionens belopp är den pension som intjänats före utgången av månaden före den då arbetslivspensionen börjar.

Efter en rehabiliteringsförmån som upphört består arbetslivspensionen av

 • den pension som intjänats före den tidpunkt då rehabiliteringsförmånen började
 • den pension som intjänats av arbete vid sidan av rehabiliteringsförmånen
 • den pension som intjänats enligt pensionstillväxten för oavlönade perioder under tiden för rehabiliteringsförmånen
 • den pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster efter det att rehabiliteringsförmånen upphört.

För arbete vid sidan av rehabiliteringspenning tillväxer pension enligt de åldersrelaterade tillväxtprocentsatserna. Från och med år 2017 gäller den höjda pensionstillväxten under övergångsperioden alltså också arbete vid sidan av rehabiliteringspenning.

Arbetslivspension efter deltidspension

Deltidspensionen måste upphöra innan arbetslivspensionen kan börja. Arbetslivspensionen bestäms alltid på nya grunder och beloppet är den månad som intjänats före utgången av månaden före den då arbetslivspensionen börjar.

Efter deltidspension består arbetslivspensionen av

 • den pension som intjänats fram till den tidpunkt då deltidspensionen började
 • den pension som intjänats av deltidsarbete vid sidan av deltidspensionen
 • den pension som intjänats på grundval av förmånsgrundande inkomster under tiden för deltidspension
 • den pension som intjänats av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster efter det att deltidspensionen upphört.

För arbete vid sidan av deltidspension tillväxer pension enligt 1,5 procent eller, under övergångsperioden, 1,7 procent.