Ålderspensionens belopp

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 7.1.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats med hur inkomsterna beaktas när den första ålderspensionen enligt ArPL börjar.

Om ålderspensionen börjar i början av den månad som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder har uppnåtts, är beloppet på ålderspensionen den pension som tjänats in till och med slutet av månaden som föregår pensionens begynnelse.

Den intjänade pensionen består av

 • pension som arbetstagaren tjänat in av den pensionsgrundande arbetsinkomsterna varje år (årsarbetsinkomst)
 • pension som företagaren tjänat in av sin försäkrade totala arbetsinkomst
 • pension som tillvuxit av förmåner under oavlönade perioder
 • förmån som intjänats för studier som lett till examen och för tiden för vård av barn under tre år
 • pension som tillvuxit under tiden med invalidpension som upphört (pensionsförhållande)
 • fribrev som bildats före år 2005
 • arbetspensionstillägg som tjänats in före år 2005
 • pension som intjänats för inkomstbortfallet vid deltidspension för dem som är födda år 1952 eller tidigare.

Mera

Pension som tjänats in för deltidspensionens inkomstbortfall kan betalas ut som ålderspension ännu till dem som får ålderspension efter den lägsta pensionsåldern.

Pensionen som tjänats in av arbetsinkomster och förmånsgrundade inkomster samt studieperioder och vård av barn under 3 år beaktas till slutet av månaden då ålderspensionsfallet inträffar.

Om arbetstagarens första ålderspension enligt ArPL börjar 1.1.2019 eller senare och det till arbetstagaren betalas arbetsinkomster under den första ålderspensionens begynnelsemånad, beviljas arbetstagaren det pensionsbelopp som tjänats in för dessa arbetsinkomster till ålderspensionen i fråga retroaktivt från det att pensionen började. Förutsättningen är att arbetsinkomsterna har betalats för sådant arbete som har upphört före ålderspensionen i fråga började.

Ålderspensionen justeras med en livslängdskoefficient som fastställts för personens åldersklass.

Inkomsterna justeras med lönekoefficienten

Den pensionsgrundande årsinkomsten för varje år och fribreven som bildats 31.12.2004 för fortgående anställningar justeras med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Andra fribrev som bildats före år 2005 justeras först med halvvägsindex till nivån enligt år 2004 och från 2004 års nivå med lönekoefficienten till nivån enligt ålderspensionens begynnelseår.

När normeras och samordnas pension som tjänats in från den offentliga sektorn?

Grundpension som tjänats in före år 1995 normeras, dvs. intjäningsprocenten på 2 procent ändras till en intjäningsprocent på 1,8 procent, om alla följande villkor uppfylls:

 • en person född före år 1960 har arbetat på den offentliga sektorn före år 1995
 • personen har inte en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder
 • ålderspensionen börjar före år 65 års ålder.

Om personen har en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder och ålderspensionen börjar före den yrkesbaserade eller personliga pensionsåldern, normeras grundpensionen. Dessutom förfaller rätten till tilläggspensionsandel som tjänats in före år 1995.

Om personen har arbetat på den offentliga sektorn, samordnas de pensioner som tjänats in till och med slutet av år 2004. Man beaktar då också pensionsintjäning från den privata sektorn.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 13.3.2017

Personen kan ha rätt till ålderspension i en lägre pensionsålder än sin åldersklass lägsta pensionsålder, om det är fråga om

 • pension vid pensionsåldern för registrerat tilläggspensionsskydd
 • pension vid pensionsåldern för fritt format tilläggspensionsarrangemang
 • en lägre pensionsålder enligt pensionslagen för den offentliga sektorn
 • pension i en lägre pensionsålder enligt sjömanspensionslagen.

Arbetstagaren har också rätt till ålderspension från den offentliga sektorn i en lägre pensionsålder enligt tilläggspensionsarrangemang på den privata sektorn. Det finns ingen rätt till ålderspension från den offentliga sektorn i en lägre pensionsålder enligt SjPL och FöPL-tilläggspensionsskydd.

Ålderspensionens belopp i en pensionsålder enligt registrerat APL-tilläggspensionsskydd

Om en person går i pension i en lägre pensionsålder enligt APL-tilläggspensionsskyddet, minskas pensionen enligt grundpensionsskyddet med 0,4 procent för varje månad, som pensionen tas ut i förtid före månaden som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnås. Samma förtidsminskning gäller pension enligt grundpensionsskyddet enligt ArPL, FöPL, LFöPL, SjPL samt OffPL. Pension enligt grundpensionsskyddet i OffPL förtidsminskas inte, om personen har uppnått sin yrkesbaserade eller personliga pensionsålder.

Om pensionsfallet för ålderspensionen enligt grundpensionsskyddet (den sista dagen i månaden före ålderspensionen börjar) är senast 31.12.2016, förtidsminskas pension enligt grundpensionsskyddet enligt omvandlingsreglerna som var i kraft före år 2017.

Mera

Före år 2017 förtidsminskades pension enligt grundpensionsskyddet enligt omvandlingsförordningen (1413/2006) eller när pensionsåldern var minst 62 år men mindre än 63 år enligt 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådan den var i kraft 31 december 2012.

Om en person som är född före 1960 har arbetat på den offentliga sektorn före år 1995 och personen inte har en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder, normeras den grundpension som tjänats in före år 1995.

Mera

På den offentliga sektorn har grundpensionen tjänats in med 2 procent per år till och med 31.12.1994. I normeringen ändras den här tillväxten till 1,8 procent.

Om en person född före 1960 har en yrkesbaserad eller en personlig pensionsålder på den offentliga sektorn och personen går i ålderspension före den yrkesbaserade eller personliga pensionsåldern, normeras pension enligt grundskyddet som tjänats in före år 1995. Dessutom upphör rätten till tilläggspensionsandel som tjänats in före år 1995.

Mera

Om en person har beviljats ålderspension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn vid en lägre ålder än grundpensionsskyddets pensionsålder och pensionen har börjat 1.1.2017 eller tidigare,

 • har personen rätt att få fribrev som grundar sig på StaPL-anställning retroaktivt från samma tidpunkt som ålderspensionen enligt den privata sektorns arbetspensionslagar har börjat, tidigast ändå vid 60 års ålder och retroaktivt för högst de tre kalendermånader som föregår ansökningsmånaden. Pensionen normeras till att motsvara 63 års ålder och pensionen förtidsminskas med 0,6 % för varje månad som pensionen betalas före den månad som följer på den då 63 års ålder har uppnåtts.
 • har personen rätt att få fribrev som grundar sig på KomPL-anställning på ansökan tidigast från och med 1.2.2017. Pensionen normeras att motsvara 63 års ålder och pensionen minskas permanent med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid före månaden som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder har uppnåtts.

Ålderspensionens belopp i en pensionsålder enligt FöPL- tilläggspensionsskyddet

Om en person går i pension i en lägre pensionsålder enligt FöPL-tilläggspensionsskyddet, minskas pensionen enligt grundpensionsskyddet med 0,4 procent för varje månad, som pensionen tas ut i förtid före början av den månad som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnås. Förtidsminskningen gäller pensioner enligt grundpensionsskyddet enligt ArPL, FöPL, LFöPL och SjPL.

Man har rätt till grundpensionen enligt FöPL tidigast vid 60 års ålder.

Om personen har uppnått pensionsåldern enligt FöPL-tilläggspensionsskyddet senast 31.12.2016, förtidsminskas pension enligt FöPL-grundpensionsskyddet enligt omvandlingsreglerna som var i kraft före år 2017.

Mera

Före år 2017 förtidsminskades pension enligt FöPL-grundpensionsskyddet enligt omvandlingsförordningen (1413/2006) eller när pensionsåldern var minst 62 år men mindre än 63 år enligt 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådan den var i kraft 31 december 2012.

Fribrev enligt OffPL beviljas inte i en lägre pensionsålder enligt FöPL-tilläggspensionsskyddet. Ett fribrev enligt OffPL kan beviljas tidigast i åldersklassens lägsta pensionsålder.

Beloppet på ålderspensionen i pensionsåldern enligt fritt format tilläggspensionsarrangemang

Tilläggspensionsarrangemang av förtidsmodell

Om en person går i pension i en lägre pensionsålder enligt fritt format tilläggspensionsskydd, minskas pensionen enligt grundpensionsskyddet med 0,4 procent för varje månad, som pensionen tas ut i förtid före månaden som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnås. Samma förtidsminskning gäller pension enligt grundpensionsskyddet enligt ArPL, FöPL, LFöPL, SjPL samt OffPL. Pension enligt grundpensionsskyddet i OffPL förtidsminskas inte, om personen har uppnått sin yrkesbaserade eller personliga pensionsålder.

Om pensionsfallet för ålderspensionen enligt grundpensionsskyddet (den sista dagen i månaden före ålderspensionen börjar) är senast 31.12.2016, förtidsminskas pensionen enligt grundpensionsskyddet enligt omvandlingsreglerna som var i kraft före år 2017.

Mera

Före år 2017 förtidsminskades pension enligt grundpensionsskyddet enligt omvandlingsförordningen (1413/2006), eller när pensionsåldern var minst 62 år men mindre än 63 år enligt 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådan den var i kraft 31 december 2012.

Förtida grundpension för den offentliga sektorn normeras och det finns inte rätt till en eventuell tilläggspensionsandel.

Mera

Beviljande av OffPL-fribrev när personen har uppnått den lägsta pensionsåldern (pensionsfall) före eller efter 1.1.2017:

 • Pensionsfall före 2017: OffPL-fribrev beviljas som förtida efter att den lägsta pensionsåldern har uppnåtts. Annat än StaPL-fribrev beviljas tidigast 1.2.2017.
 • Pensionsfall 1.1.2017 eller senare: OffPL-fribrev beviljas som förtida från åldern för tilläggspensionsarrangemanget.

Tilläggspensionsarrangemang av ”stövelmodell”

I tilläggspensionsarrangemang av stövelmodell betalar man endast pension enligt tilläggspensionsskyddet i en grundsituation från pensionsåldern enligt tilläggspensionsarrangemanget till och med 63 års ålder. Den försäkrade har rätt till ålderspension enligt grundpensionsskyddet från och med månaden efter att 63 års ålder uppnåtts, och pensionen enligt grundpensionsskyddet minskas då med 0,4 procent för varje månad som pensionen tas ut före månaden som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnås.

De som 1.1.2017 fick tilläggspension enligt tilläggspensionsarrangemang av stövelmodell eller de som senast 1.1.2017 skulle ha haft rätt att gå i pensionen i fråga har rätt att få

 • grundpension enligt ArPL, FöPL, LFöPL och SjPL utan förtidsminskning i 63 års ålder
 • pension enligt OffPL utan förtidsminskning, vid behov normerad.

Ålderspensionens belopp i en lägre pensionsålder enligt lagen om sjömanspensioner

Om personen går i pension i en lägre pensionsålder enligt SjPL, minskas pensionen enligt grundpensionsskyddet i enlighet med förordningen om omvandling. Samma förtidsminskning gäller grundpension enligt ArPL, FöPL och LFöPL. Grundpension enlig SjPL beviljas som oförminskad i en lägre pensionsålder enligt SjPL.

Fribrev enligt OffPL beviljas inte i en lägre pensionsålder enligt SjPL.

Beloppet på ålderspension i en lägre pensionsålder enligt pensionslagen för den offentliga sektorn

En person kan ha rätt till pension från den offentliga sektorn före åldersklassens lägsta pensionsålder. Pensioner som intjänats för avslutade anställningar och företagarverksamhet inom privata sektorn beviljas inte vid lägre pensionsålder som gäller inom den offentliga sektorn.

I vissa yrken på den offentliga sektorn fanns det till och med 30.6.1989 yrkesbaserade pensionsåldrar som var lägre än den allmänna pensionsåldern. Systemet upphävdes år 1989, men då fick de som arbetade i yrken med lägre pensionsåldrar möjligheten att välja att behålla sin lägre pensionsålder. Även om de yrkesbaserade pensionsåldrarna höjs från och med år 2017, är den största delen av pensionsåldrarna fortfarande lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder. De personer som valde den yrkesbaserade pensionsåldern, behåller sin yrkesbaserade pensionsålder, om anställningen fortsätter till och med pensioneringsåldern.

Om personen har rätt till pension i en yrkesbaserad pensionsålder, minskas inte beloppet på pensionen (med undantag av modifierad samordning). En pension enligt grundskyddet ska inte förtidsminskas eller normeras. Tilläggspensionsandel som tjänats in före år 1995 är med i pensionen.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2021 – tills vidarePublicerat 1.1.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med att enligt lagen om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare har en arbetstagare som är född år 1948 eller tidigare för arbete som utförts vid sidan av pensionen rätt till uppskovsförhöjning till och med den 31 december 2016 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Pensionsanstalten räknar en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken personen skjuter upp sin första ålderspension efter den kalendermånad som följer på den då hen uppnår åldersklassens lägsta pensionsålder. En person får uppskovsförhöjning oberoende av om hen arbetar.

Uppskovsförhöjningen räknas fram till den första ålderspensionen

Uppskovsförhöjningen räknas för alla anställningar och all företagarverksamhet fram till den första ålderspensionen som beviljas från den privata eller offentliga sektorn. Det räcker med att personen tar ut en ålderspension enligt arbetspensionslagarna för att personen inte längre ska ha rätt till uppskovsförhöjningen.

Till vilken pension hänför sig uppskovsförhöjningen?

Med uppskovsförhöjningsprocenten höjs hela den pension som personen tjänat in före utgången av den kalendermånad som föregår den då personens första ålderspension börjar.

En pension som börjar efter den första ålderspensionen kan uppskovsförhöjas endast om den första ålderspensionen har en uppskovsförhöjning.

Hur fastställs uppskovstiden?

Uppskovstiden räknas från början av den kalendermånad som följer på den då personen uppnår åldersklassens lägsta pensionsålder till slutet av den kalendermånad som föregår den då personens första ålderspension börjar.

Uppskovstiden för pension som börjat efter den första ålderspensionen är densamma som i den första pensionen.

Uppskovstiden räknas från åldersklassens lägsta ålder för ålderspension, även om personen har rätt till ålderspension vid någon annan ålder än åldersklassens lägsta pensionsålder. Uppskovstiden räknas från åldersklassens lägsta pensionsålder även då anställningen eller företagarverksamheten börjar efter åldersklassens lägsta pensionsålder.

Vilka pensioner utgör hinder för uppskovsförhöjningen?

Uppskovsförhöjningen hindras av pensioner enligt arbetspensionslagarna, även t.ex. militärpension. Partiell ålderspension och deltidspension är inte hinder för uppskovsförhöjningen.

Även lantbruksföretagarnas avträdelsestöd hindrar uppskovsförhöjningen. Man har inte rätt till uppskovsförhöjningen även om utbetalningen av avträdelsestödet har avbrutits eller avträdelsestödet har lämnats vilande. Väntande avträdelsestöd är inte ett hinder för uppskovsförhöjning.

En löpande pension är ett hinder för uppskovsförhöjningen enligt 2017 års bestämmelser oberoende av när den första pensionen har börjat. Om den första ålderspensionen har börjat till exempel före år 2005, har arbetstagarna inte rätt till uppskovsförhöjningen för andra anställningar.

Man har inte rätt till uppskovsförhöjning under tid med invalidpension

Invalidpension som har börjat före år 2005 ändras till ålderspension i 65 års ålder. Ålderspensionen räknas inte med uppskovsförhöjning då när invalidpension ändras till ålderspension, även om invalidpensionen ändras till ålderspension senare än i åldersklassens lägsta pensionsålder. Uppskovsförhöjningen kan endast räknas från åldersklassens lägsta pensionsålder till begynnelsen av den första ålderspensionen eller invalidpensionen.

Om invalidpensionen upphör efter åldersklassens lägsta pensionsålder innan invalidpensionen ändras till ålderspension, avdras den tid under vilken invalidpension betalats från uppskovstiden. Perioder med invalidpension avdras från uppskovstiden på samma sätt som perioder med arbetslöshetsförmåner.

Vilka pensioner hindrar inte uppskovsförhöjningen?

Uppskovsförhöjningen hindras inte av:

 • partiell ålderspension
 • deltidspension
 • pensioner som inte är pensioner enligt arbetspensionslagarna, till exempel ledamotspensioner och anpassningspensioner för riksdagsledamöter, idrottspensioner och extra konstnärspensioner
 • pensioner som betalas från utlandet, eftersom det inte särskilt fastställts bestämmelser om hur utländsk pension ska jämställas med pensioner som beviljats enligt arbetspensionslagarna
 • ålderspension som betalats som engångsbetalning.

Mera

Den högre intjäningsprocenten på 4,5 procent för personer över 63 år ersatte i 2005 års pensionsreform den tidigare uppskovsförhöjningen från 65 års ålder. I 2017 års reform ersätts tillväxtprocenten på 4,5 procent av den uppskovsförhöjning som ska räknas efter att personen har uppnått pensionsåldern. För arbete vid sidan av pension var intjäningsprocenten ändå 1,5 procent i stället för 4,5 procent och uppskovsförhöjningen enligt 2017 års bestämmelser får man inte om någon pension börjat.

Exempel: Uppskovsförhöjningen i ett fall med flera anställningar

Uppskovsförhöjningen räknas på den pension som tjänats in till och med det att den första ålderspensionen börjar. Om en annan anställning fortsätter efter att den första ålderspensionen börjar, räknas uppskovsförhöjningen för den fortsatta anställningen till och med att den första ålderspensionen börjar.

Uppskovsförhöjningen som räknats för en anställning som börjat före den första ålderspensionen och som fortsätter efter att ålderspensionen börjat beviljas samtidigt som pensionen som intjänats för denna anställning beviljas.

Exempel: Uppskovsförhöjningen i ett fall med flera anställningar 

 • Lägsta pensionsålder 64 år
 • Pension från anställning 1 vid 64 år och 6 månader
 • Pension från anställning 2 vid 65 år och 6 månader

Anställning 1:

Intjänad pension vid 64 år och 6 månader: 1 000 euro/mån
Uppskovsförhöjning: 1 000 euro/mån x 0,4 % x 6 mån = 24 euro/mån
Pension 1 024 euro/mån (x livslängdskoefficienten)

Anställning 2:

Intjänad pension vid 64 år och 6 månader: 500 euro/mån
Intjänad pension efter att den första pensionen beviljats: 20 euro/mån
Uppskovsförhöjning 500 euro/mån x 0,4 % x 6 mån = 12 euro/mån
Pension 512 euro/mån + 20 euro/mån = 532 euro/mån (x livslängdskoefficienten)

Ingen uppskovsförhöjning för arbetslöshetstid

En person har inte rätt till uppskovsförhöjningen för samma tid som personen har fått arbetslöshetsförmån dvs.

 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd.

Man har inte rätt till uppskovsförhöjning som betalas på basis av arbetspensionslagarna för samma tid som pensionsstöd betalas.

Mera

Pensionsstöd som har börjat 1.6.2017 eller senare under år 2017 registreras med begynnelsedatumet 1.1.2017. Det här beror på det att pensionsstödet och arbetsmarknadsstödet meddelas med samma pensionsslag och i oavlönade tider ersätter samma pensionsslag som uppgetts för samma år en uppgift som meddelats tidigare för samma år. Om det inte var tvunget att registrera begynnelsedatumet till årets första dag, skulle det i registret inte efter meddelandet av pensionsstödet finnas uppgifter från årets början om arbetsmarknadsstödtider, som kan behövas vid en eventuell senare beräkning av invalidpension.

Om FPA senare korrigerar pensionsstöds- och arbetsmarknadsstödsperioder för år 2017, kan det med anledning av ett tvingat begynnelsedatum för pensionsstöd senare komma överlappande eller bristfälliga uppgifter i registret. Det är därför skäl för pensionsanstalten att kontrollera arbetsmarknadsstödsuppgifterna för år 2017, om personen efter år 2017 vid ansökan om invalidpension anger att han eller hon får pensionsstöd.

Man har inte heller rätt till uppskovsförhöjning för en tid för vilken jämkad arbetslöshetsdagpenning betalats.

Arbetslöshetsförmån som betalats från utlandet hindrar inte en uppskovsförhöjning.

Dagar med arbetslöshetsförmån som betalats efter månaden när ålderspensionsåldern uppnås omvandlas vid beräkningen av pension till fulla månader enligt följande:

 • Dagar med inkomstrelaterad dagpenning som meddelats av arbetslöshetskassan omvandlas till fulla månader genom att dividera dem med 21,5.
 • Arbetslöshetsförmåner som meddelats av FPA omvandlas till fulla månader genom att dividera arbetslöshetsförmånstiden efter månaden när pensionsåldern uppnås med 30.

Endast fulla arbetslöshetsmånader minskar på uppskovsförhöjningen.

Mera

Arbetslöshetskassorna meddelar betalningsdagarna för den inkomstrelaterade dagpenningen. FPA uppger hur länge grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet betalats som kalenderperioder.

Exempel: Hur tiderna med inkomstrelaterad dagpenning som meddelas av arbetslöshetskassan dras av från uppskovstiden

 • Födelseår 1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Arbetslöshetskassan meddelar att inkomstrelaterad dagpenning betalats i 100 dagar från och med början av den månad som följer på den då personen fyller 63 år
 • Pensioneras vid 65 års ålder

Uppskovsförhöjning:

100 / 21,5 = 4 mån 14 dagar –> 4 mån dras av
Uppskovstiden 24 mån – 4 mån = 20 mån
Uppskovsförhöjning 20 mån x 0,4 % = 8 %

Exempel: Hur tiderna med arbetslöshetsförmåner som meddelats av FPA dras av från uppskovstiden

 • Födelsetid 20.8.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år, uppnås 20.8.2017
 • Arbetsmarknadsstöd 10.7–30.9.2017
 • Pensioneras vid 65 års ålder

Från uppskovsförhöjningstiden avdras den tid för vilken personen får arbetsmarknadsstöd efter den månad då hen uppnått åldersklassens lägsta pensionsålder.

1.9–30.9 = 30 dagar –> 1 mån dras av

Uppskovstid 24 mån – 1 mån = 23 mån
Uppskovsförhöjning 23 mån x 0,4 % = 9,2 %

Uppskovsförhöjningen för dem som fötts före år 1954

För personer som fötts före år 1954 och inte har en löpande arbetspension beräknas uppskovsförhöjningen på följande sätt:

 • För personer födda 1949–1953 höjs pensionen enligt 2017 års regler med 0,4 procent för varje månad som pensionens begynnelsetidpunkt skjuts upp efter 1.1.2017. Uppskovsförhöjningen räknas på all den pension som personen tjänas in fram till den tidpunkt då den första pensionen börjar.
 • För personer födda 1940–1948 höjs ålderspensionen med 0,4 procent för varje månad som ålderpensionens begynnelsetidpunkt skjuts upp från och med början av den månad som följer på den som 68 års ålder uppnås. Uppskovsförhöjningen räknas på den pension som personen tjänat in före slutet av den månad då hen fyller 68 år.
 • För personer födda år 1939 eller tidigare höjs ålderspensionen med 0,6 procent för varje månad med vilken ålderpensionens begynnelsetidpunkt skjuts upp från början av den månad som följer på den då personen fyller 65. Uppskovsförhöjningen räknas på den pension som personen tjänat in före utgången av den månad då hen fyller 65 år. Om en ny anställning under pensionen har börjat år 2005 eller efter år 2005, räknas uppskovsförhöjningen som för personer födda 1940–1948.
 • För personer födda år 1939 eller tidigare som omfattats av StaPL höjs ålderspensionen med 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp från början av den månad som följer på den då personen fyller 68 år. Uppskovsförhöjningen räknas på den pension som personen tjänat in före slutet av den månad då hen fyller 68 år.
 • Personer födda år 1939 eller tidigare som omfattats av KomPL har inte rätt till uppskovsförhöjning.

I samband med 2017 års pensionsreform skyddades några vissa åldersgrupper med bestämmelser i lagarna om införande av arbetspensionslagarna. Enligt lagen om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare har en arbetstagare som är född år 1948 eller tidigare för arbete som utförts vid sidan av pensionen rätt till uppskovsförhöjning till och med den 31 december 2016 enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

För personer födda 1954 eller senare räknas uppskovsförhöjningen i sin helhet enligt 2017 års regler.

Exempel: Uppskovsförhöjningen för en person född år 1952

 • Födelsetid 15.6.1952
 • Pensioneras vid 68 års ålder

Pensionen tillväxer med 4,5 procent från början av den månad som följer på den då personen fyller 63 år till slutet av år 2016. Från början av år 2017 tillväxer pension med 1,5 procent och tiden med uppskovsförhöjning räknas från början av år 2017.

Uppskovsförhöjningen på 16,8 procent räknas på all pension som tjänats före 68 års ålder.

Exempel: Uppskovsförhöjning för en person född 1947 som har en anställning som fortsätter efter år 2017

För en person som är född före år 1949 beräknas uppskovsförhöjningen före år 2017 för varje anställning till och med pensionens begynnelse. Från och med början av år 2017 har personen inte rätt till uppskovsförhöjning, om ålderspension beviljats från någon anställning.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 5.5.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med information om oförminskad ålderspension vid 62 års ålder för de med partiell ålderspension.

Personer som är födda före år 1958 har rätt till ålderspension som inte förtidsminskas vid 62 års ålder, om de får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Beloppet på ålderspensionen utan förtidsminskning är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår pensioneringen.

Om personen har haft en anställning inom den offentliga sektorn före år 1995, normeras den grundpension som tjänats in för anställning inom den offentliga sektorn före år 1995, dvs. intjäningen på 2 procent omräknas till 1,8 procent. Normeringen görs när ålderspensionen börjar före 65 års ålder.

Ålderspension utan förtidsminskning till personer som får delinvalidpension

Om en ålderspension utan förtidsminskning beviljas till en person som får delinvalidpension, multipliceras delinvalidpensionens belopp med två och på pensionsbeloppet adderas eventuell pension som tjänats in för arbete under tiden med delinvalidpension. Den överflödiga pensionsdelen för återstående tid tas inte bort från pensionen. Den överflödiga pensionsdelen för återstående tid dras inte av även om delinvalidpensionen har beviljats enligt 2004 års bestämmelser.

Ålderspension utan förtidsminskning efter partiell ålderspension

Om en person som får partiell ålderspension beviljas ålderspension som inte förtidsminskas, bibehålls förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen lika stor som tidigare. För övriga delar är ålderspensionens belopp oförminskat efter partiell ålderspension.

Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspension som inte förtidsminskats

På oförminskad ålderspension som beviljas vid 62 års ålder tillämpas livslängdskoefficienten.

Om oförminskad ålderspension beviljas till en person som får delinvalidpension enligt 2004 års bestämmelser, justeras endast den pension som tjänats in för arbete under pensionstiden med livslängdskoefficienten.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 5.5.2017

Partiell ålderspension ändras till ålderspension, när personen beviljas ålderspension.

I ålderspensionens belopp efter partiell ålderspension ingår alltid

 • den löpande partiella ålderspensionen
 • sparandelen, dvs. den del av baspensionen som räknats ut för den partiella ålderspensionen som inte ännu har beviljats.

Om villkoren i respektive pensionslag uppfylls, beviljas pension som under och efter den partiella ålderspensionens begynnelseår före den tidpunkt då ålderspensionen börjar tillvuxit

 • för avslutade anställningar
 • för samtidiga anställningar inom den offentliga sektorn, om någon av anställningarna upphör i och med att ålderspensionen börjar
 • av förmåner under oavlönade perioder
 • som pensionsförmån för studier och vård av barn under tre år
 • av pensionsförhållandet under invalidpension som föregått den partiella ålderspensionen
 • för inkomstbortfall vid deltidspension för dem som är födda före år 1953.

Mera

Den pension som tillvuxit av pensionsförhållandet under invalidpension som föregått den partiella ålderspensionen ingår i baspensionen räknad till utgången av året innan den partiella ålderspensionen började. Om invalidpensionen ännu har fortgått under det år då den partiella ålderspensionen börjat, beviljas den pension som under den partiella ålderspensionens begynnelseår tillvuxit av pensionsförhållandet, när ålderspensionen börjar.

Den pension som tillvuxit av inkomstbortfallet vid deltidspension som föregått den partiella ålderspensionen ingår i baspensionen räknad till utgången av året innan den partiella ålderspensionen började. Om en person som är född före år 1953 ännu hade haft deltidspension under den partiella ålderspensionens begynnelseår, beviljas den pension som under den partiella ålderspensionens begynnelseår tillvuxit av inkomstbortfallet, när ålderspensionen börjar.

Tiden med partiell ålderspension utgör ingen pensionsgrundande period.

Mera

Exempel: Ålderspension efter partiell ålderspension

Grunduppgifter:

 • Födelsetid 15.9.1956
 • Lägsta pensionsålder 63 år 6 mån
 • Partiell ålderspension 50 % vid 61 års ålder 1.10.2017
 • Ålderspension vid 63 år 6 mån 1.4.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2535 för år 2017 och 2637 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,387 för år 2017 och 1,442 för år 2020

Baspension 1 800 euro/mån (v. 2017)

Partiell ålderspension
Förtidsminskning 30 mån x 0,4 % = 12 %
50 % x 1 800 euro/mån x (1 – 0,12) = 792 euro/mån
Efter justering med livslängdskoefficienten för år 2017 (uppskattning)
0,962 x 792 euro/mån = 761,90 euro/mån
Partiell ålderspension med arbetspensionsindex till år 2020:
761,90 euro/mån / 2535 x 2637 = 792,56 euro/mån

Sparandel
Baspensionen med lönekoefficienten till nivån år 2020:
1800 euro/mån / 1,387 x 1,442 = 1 871,38 euro/mån
50 % x 1 871,38 euro/mån = 935,69 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 + 935,69 euro/mån = 895,45 euro/mån

Pension som intjänats av arbete efter ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår enligt lönekoefficientens nivå 2020: 50 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 x 50 euro/mån = 47,85 euro/mån

Ålderspension  år 2020:
792,56 euro/mån + 895,45 euro/mån + 47,85 euro/mån = 1 735,86 euro/mån

 

Exempel: Ålderspension efter partiell ålderspension inom den offentliga sektorn

Grunduppgifter:

 • Födelsetid 6.6.1956
 • Lägsta pensionsålder 63 år 6 mån
 • Personlig pensionsålder 64 år 4 mån
 • Partiell förtida ålderspension 50 % vid 61 års ålder 1.7.2017
 • Ålderspension vid 64 år 4 mån 1.11.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2535 för år 2017 och 2637 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,387 för år 2017 och 1,442 för år 2020

Baspension 1 800 euro/mån, normerad 1 730 euro/mån (år 2017)
Tilläggspensionsandel 72 euro/mån

Partiell ålderspension
Förtidsminskning 30 mån x 0,4 % = 12 %
50 % x 1 730 euro/mån x (1 – 0,12) = 761,20 euro/mån
Efter justering med livslängdskoefficienten för år 2017 (uppskattning)
0,962 x 761,20 euro/mån = 732,27 euro/mån
Partiell ålderspension med arbetspensionsindex till år 2020:
732,27 euro/mån / 2535 x 2637 = 761,73 euro/mån.

Icke-normerad sparandel
Baspensionen med lönekoefficienten till nivån år 2020:
1 800 euro/mån / 1,387 x 1,442 = 1 871,38 euro/mån
50 % x 1 871,38 euro/mån = 935,69 euro/mån
Uppskovsförhöjning 0,4 % x 9 = 3,6 %
935,69 euro/mån x 1,036 = 969,37
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 x 969,37 euro/mån = 927,69 euro/mån

Tilläggspensionsandel
Tilläggspensionsandelen med livslängdskoefficienten till nivån enligt nivån år 2020:
72 euro/mån / 1,387 x 1,442 = 74,86 euro/mån
50 % x 74,86 = 37,43 euro/mån
Uppskovsförhöjning: 37,43 euro/mån x 1,036 = 38,78 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 + 38,78 euro/mån = 37,11 euro/mån

Pension som intjänats av arbete efter ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår enligt lönekoefficientens nivå år 2020: 50 euro/mån
Uppskovsförhöjning 50 euro/mån x 1,036 = 51,80 euro/mån
Justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för åldersklassen (uppskattning):
0,957 x 51,80 euro/mån = 49,57 euro/mån.

Ålderspension år 2020
761,73 + 927,69 + 37,11 + 49,57 = 1 776,10 euro/mån

Indexjustering, när ålderspension beviljas efter partiell ålderspension

Partiell ålderspension uppräknas med arbetspensionsindex till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Sparandelen och den pension som intjänats under den partiella ålderspensionens begynnelseår och efter det uppräknas med lönekoefficienten till nivån för arbetslivspensionens begynnelseår.

Livslängdskoefficient, när ålderspension beviljsa efter partiell ålderspension

När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, hålls livslängdskoefficienten oförändrad i den partiella ålderspensionens andel.

Sparandelen och den pension som intjänats efter ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Uppskjuten ålderspension efter partiell ålderspension

Om ålderspensionen skjuts upp så att den börjar först efter åldersklassens lägsta pensionsålder, räknas en uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår. Sparandelen och den pension som intjänats från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår höjs med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen uppskjuts efter den månad som följer på den då personen uppnått sin lägsta pensionsålder.

Uppskovsförhöjning av offentliga sektorns pensioner räknas också utgående från åldersklassens lägsta pensionsålder, även om den yrkesbaserade eller personliga pensionsåldern är lägre.

Om personen samtidigt med partiell ålderspension har fått arbetslöshetsförmåner efter åldersklassens lägsta pensionsålder, dras de dagar för vilka arbetslöshetsförmånerna har betalats av från uppskovstiden.

Uppskovsförhöjningen räknas för både avslutade och fortgående anställningar till den tidpunkt då den första ålderspensionen beviljas. Uppskovsförhöjningen för en anställning som fortgår när den första ålderspensionen börjar beviljas samtidigt när den pension som intjänats av anställningen beviljas. Pensionen för en anställning som fortgår vid den tidpunkt då ålderspensionen börjar beviljas på ansökan tidigast från början av den månad som följer på den då anställningen har upphört.

Den partiella ålderspensionens andel hålls lika stor som den beviljats tidigare. Till exempel uppskovsförhöjningen hålls oförändrad i den partiella ålderspensionens andel, om personen har tagit ut partiell ålderspension efter ålderklassens lägsta pensionsålder och det har räknats en uppskovsförhöjning till den partiella ålderspensionen.

Mera

Exempel: Uppskjuten ålderspension efter partiell ålderspension (också den partiella ålderspensionen är uppskjuten)

 • Födelseår 1958
 • Lägsta pensionsålder 64 år
 • Partiell ålderspension vid 65 års ålder, uppskjuten med 1 år
 • Ålderspension vid 67 års ålder, uppskjuten med 3 år


 

Avdrag för primära förmåner

Om en LITA-förmån (förmån enligt trafikförsäkringen eller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen) beviljats på grund av ett skadefall som inträffat under tiden med partiell ålderspension, dras LITA-förmånen av från den partiella ålderspensionen senast när personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin egen åldersklass. LITA-förmånen dras av vid åldersklassens lägsta pensionsålder, även om personen inte ansöker om ålderspension.

Om personen har en sänkt pensionsålder och ansöker om ålderspensionen vid den sänkta pensionsåldern

Ålderspension för långtidsarbetslösa vid 62 års ålder utan förtidsminskning efter partiell ålderspension

Om en person som får partiell ålderspension beviljas ålderspension som inte förtidsminskas, bibehålls förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen lika stor som tidigare. I övrigt förtidsminskas ålderspensionens belopp inte.

Mera

Personer som är födda före år 1958 har rätt till ålderspension som inte förtidsminskas vid 62 års ålder, om de får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Ålderspension före åldersklassens lägsta pensionsålder efter partiell ålderspension

Om ålderspension beviljas efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder enligt någon arbetspensionslag för den privata eller den offentliga sektorn, beviljas personen sparandelen enligt alla pensionslagar.

Ålderspension efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder inom den offentliga sektorn

Om ålderspension beviljas efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder inom den offentliga sektorn, beviljas ArPL-, FöPL-, LFöPL- och SjPL-andelarna i sparandelen förtidsminskade. Minskningen är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs räknad från den månad som följer på den då personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Sparandelen enligt OffPL förtidsminskas inte, om personen har uppnått sin yrkesbaserade eller personliga pensionsålder.

Pensioner som intjänats för avslutade anställningar inom privata sektorn beviljas inte vid sänkt pensionsålder som gäller inom den offentliga sektorn. Pension som intjänats under den partiella ålderspensionens begynnelseår och efter det kan beviljas först vid åldersklassens lägsta pensionsålder.

Exempel: Ålderspension efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder inom den offentliga sektorn

 • Anställning inom både den offentliga och den privata sektorn
 • Yrkesbaserad pensionsålder inom den offentliga sektorn 62 år 6 mån
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år
 • Partiell ålderspension 25 % vid 61 års ålder
 • Partiell ålderspension, 25 % till, vid 62 års ålder

Ålderspension efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder inom den privata sektorn

Om ålderspension beviljas efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder som gäller inom den privata sektorn, förtidsminskas sparandelen av pensionen inom den privata och den offentliga sektorn. Minskningen är 0.4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs räknad från den månad som följer på den då personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Pension som har intjänats av anställningar inom den offentliga eller den privata sektorn eller av företagarverksamhet under eller efter begynnelseåret för den partiella ålderspensionen kan beviljas vid en sänkt pensionsålder som gäller inom den privata sektorn (fribrev enligt OffPL beviljas inte vid en sänkt pensionsålder enligt FöPL-tilläggsskydd eller SjPL). Minskningen är då 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs räknad från den månad som följer på den då personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Exempel: Ålderspension efter partiell ålderspension vid en sänkt pensionsålder inom den privata sektorn

 • Anställning inom både den offentliga och den privata sektorn
 • Sänkt pensionsålder inom den privata sektorn 63 år
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år
 • Partiell ålderspension 25 % vid 61 års ålder
 • Partiell ålderspension, 25 % till, vid 62 års ålder

TillämpningsanvisningGiltighetstid 2.11.2021 – tills vidarePublicerat 4.11.2021

När en person beviljas ålderspension i stället för invalidpension eller arbetslivspension, beräknas och beviljas pensionen som ålderspension från början av den månad som följer på den då personen uppnår sin lägsta pensionsålder. 

När ålderspension beviljas i stället för invalidpension eller arbetslivspension, behöver personens arbetsrättsliga anställningsförhållande inte upphöra. Ålderspensionen börjar i början av den månad som följer på den då personen uppnått den lägsta pensionsålder för sin åldersgrupp även om det arbetsrättsliga anställningsförhållandet fortgår vid denna tidpunkt.

Ålderspensionens belopp består av den pension som tjänats in fram till den tidpunkt då pensionen börjar, när ålderspensionen börjar i början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren uppnått den lägsta pensionsåldern. I den intjänade pensionen beaktas de arbetsinkomster som utbetalats före den tidpunkt då ålderspensionen börjar. I den intjänade pensionen beaktas alltså också den arbetsinkomsten som före ålderspensionens begynnelsetidpunkt betalats i en anställning som fortgår efter det att ålderspensionen börjat.

Den pension som intjänas av denna fortlöpande anställning efter ålderspensionens början beviljas från början av den kalendermånad som följer på ansökan om pensionen under förutsättningen att anställningen då har upphört.

Arbetsinkomster under den månad då den första ArPL-ålderspensionen börjar kan inte beaktas från den tidpunkt då ålderspensionen börjar om ingen anställning upphör. Denna bestämmelse kan inte heller tillämpas när pensionen för en fortlöpande anställning beviljas för tiden efter ålderspensionens början, eftersom det då inte längre är fråga om den första ålderspensionen.


 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 10.5.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med information om hur deltidspensionen fortsätter efter år 2016. Anvisningen har uppdaterats med intjäningsprocenten för arbete som sker under deltidspensionen. Anvisningen har kompletterats med uträkningen av uppskovsförhöjningen på ålderspension efter deltidspension. Anvisningen har kompletterats med ett exempel.

Beloppet på ålderspensionen efter deltidspensionen är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår pensioneringen. Efter deltidspension består ålderspensionen av

 • den pension som tjänats in fram till den tidpunkt då deltidspensionen började
 • den pension som tjänats in av deltidsarbete vid sidan av deltidspensionen
 • pension som tjänats in för inkomstbortfall för dem födda före år 1953
 • den pension som tjänats in på grundval av förmånsgrundande inkomster under tiden för deltidspension
 • den pension som tjänats in av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster efter det att deltidspensionen upphört.

Den pensionsgrundande inkomsten justeras med lönekoefficienten till nivån för det år då ålderspensionen börjar.

Den intjänade pensionen justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Mera

Deltidspensionen kan fortsätta efter år 2016 för en person som är född före år 1956 vars deltidspension har börjat senast 1.1.2017. På deltidspensionen tillämpas bestämmelser som var gällande före år 1.1.2017.

En deltidspensionstagare kan på ansökan gå i ålderspension i åldersklassens lägsta pensionsålder. Förutsättningen för att ålderspension ska kunna beviljas är att deltidsarbetet upphör.

Hur mycket pension tjänas in under tiden med deltidspension?

För arbete vid sidan av deltidspension tillväxer pension enligt 1,5 procent eller, under övergångsperioden, 1,7 procent. 

En person född före år 1953 tjänar in ålderspension med 0,75 procent om året för inkomstbortfallet.

På den offentliga sektorn tjänar personer födda 1947–1951 in ålderspension för inkomstbortfallet med 1 procent om de har fyllt 60 första gången de går i deltidspension.

Ålderspensionens belopp när deltidspensionen ändras till ålderspension

Om en person inte söker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år ändras deltidspensionen till en ålderspension i samma storlek som deltidspensionen från början av den månad som följer närmast efter den månad då personen fyllt 68 år.

När personen ansöker om ålderspension räknas ålderspensionen på nytt.

Uppskovsförhöjning i ålderspension efter deltidspensionen

Uppskovsförhöjning i ålderspensionen efter deltidspensionen för personer födda åren 1949–1955

Om ålderspensionen börjar efter åldersklassens lägsta pensionsålder, räknas en uppskovsförhöjning på den intjänade pensionen. Uppskovsförhöjningen räknas tidigast från och med 1.1.2017, högst till och med 68 års ålder. 

 • Om personen har fyllt åldersklassens lägsta pensionsålder före år 2017, är uppskovsförhöjningen 0,4 procent för varje månad som pensionens begynnelse skjuts upp efter 1.1.2017. 
 • Om personen uppnår åldersklassens lägsta pensionsålder år 2017 eller senare är uppskovsförhöjningen 0,4 procent för varje månad som pensionens begynnelse skjuts upp efter den kalendermånad som följer på den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnås.

Uppskovsförhöjningen räknas på hela den intjänade pensionen.

Om arbetet fortsätter efter att 68 års ålder har uppnåtts, har man inte rätt till uppskovsförhöjning för den tid som deltidspensionen ändrats till ålderspension.

Exempel: Ålderspensionens belopp efter deltidspension

 • Födelsetid 10.6.1955
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år 3 månader
 • Deltidspensionen börjat 1.7.2016
 • Ålderspension vid 64 års ålder 1.7.2019
 • När deltidspensionen börjar är den intjänade pensionen 1 500 euro/mån (enligt nivån för lönekoefficienten år 2019)
 • Livslängdskoefficienten är 0,962 enligt prognosen

Pension intjänad för deltidsarbete
Arbetsinkomsterna är enligt nivån för lönekoefficienten för ålderspensionens begynnelseår och ett avdrag för pensionsavgifter har gjorts på 2016 års inkomster.

År Arbetsinkomster euro/år Intjänad pension
2016 10 000 10 000 e x 1,9 % /12 = 15,83 e/mån
2017 21 500 21 500 e x 1,7 %/12 = 30,46 e/mån
2018 21 000 21 000 e x 6/12 x 1,7 %/12
+ 21 000 e x 6/12 x 1,5 %/12
= 28,00 e/mån
2019 11 000 11 000 e x 1,5%/12 = 13,75 e/mån
Sammanlagt   88,04 e/mån

Personen fyller 63 år 10.6.2018, så intjäningen för övergångstidens sex månader räknas med 1,7 procent och för de andra sex månaderna med 1,5 procent.

Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten
(1 500 + 88,04 euro) x 0,962 = 1 527,69 euro/mån 

Pensionen räknas med en uppskovsförhöjning för 9 månader
0,4 % x 9 kk = 3,6 %
1 527,69 euro/mån x 1,036 = 1 582,69 euro/mån

Uppskovsförhöjning i ålderspensionen efter deltidspensionen för personer födda åren 1947–1948

Om en person född 1947–1948 inte ansökt om ålderspension ändras deltidspensionen till en ålderspension i samma storlek som deltidspensionen från början av den månad som följer närmast efter den månad då personen fyllt 68 år.

När personen ansöker om ålderspension efter 68 års ålder, uppräknas skillnaden mellan den intjänade pensionen fram till 68 års ålder och ålderspensionen till beloppet av deltidspension med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningen räknas till högst 31.12.2016. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje månad som ålderspensionens begynnelse skjuts upp efter den kalendermånad som följer på den då 68 års ålder uppnås.

Uppskovsförhöjning i ålderspensionen efter deltidspensionen för personer födda före år 1947

Om en person född före 1947 inte ansökt om ålderspension ändras deltidspensionen till en ålderspension i samma storlek som deltidspensionen från början av den månad som följer närmast efter den månad då personen fyllt 65 år.

Om personen ansöker om ålderspension först efter 68 års ålder, uppräknas skillnaden mellan den intjänade pensionen och ålderspensionen till beloppet av deltidspension med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje månad som ålderpensionens begynnelsetidpunkt skjuts upp från och med början av den månad som följer på den som 68 års ålder uppnås.

För deltidspensionstagare som fyllt 65 år före år 2005, räknas uppskovsförhöjningen från och med 65 års ålder. Då är uppskovsförhöjningen är 0,6 procent för varje månad som ålderspensionens begynnelse skjuts upp efter den kalendermånad som följer på den då 65 års ålder uppnås.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 12.5.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen innehåller inte längre en beskrivning om hur ålderspensionen beräknas på tidigare grunder.

Ålderspensionen fastställs alltid på nya grunder efter att rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd upphört. Beloppet är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår ålderspensionen.

Efter den upphörda rehabiliteringsförmånen består ålderspensionen av

 • pension som arbetstagaren tjänat in av den pensionsgrundande arbetsinkomsten (årsarbetsinkomst) varje år
 • pensionen som företagaren tjänat in för den försäkrade totalarbetsinkomsten
 • pension som tjänats in för tider med förmåner under oavlönade perioder (t.ex. för tid med rehabiliteringsförmån)
 • pension som tjänats in för studier som lett till examen och för tiden för vård av barn under tre år
 • pension som tillvuxit under tiden med invalidpension som upphört (pensionsförhållande)
 • fribrev som bildats före år 2005
 • arbetspensionstillägg som intjänats före år 2005.

Den pensionsgrundande inkomsten justeras med lönekoefficienten till nivån för det år då ålderspensionen börjar.

Den intjänade pensionen justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Intjäning av pension under tid med rehabiliteringspenning

För tiden med rehabiliteringspenning tjänas pension in enligt intjäningen för oavlönade tider.

För arbete vid sidan av rehabiliteringspenning tjänas pension in med 1,5 procent eller med övergångstidens procent på 1,7 procent.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 25.2.2019

Ålderspensionens belopp när invalidpension ändras till åldespension

När invalidpension ändras till ålderspension, består ålderspensionens belopp av

 • beloppet av full invalidpension
 • den pension som intjänats av arbete vid sidan av invalidpensionen
 • den pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster under avbrott i invalidpensionen.

Arbetstagaren har rätt till den intjänade pensionen för arbete under tiden med invalidpension, om anställningen har upphört.

Invalidpensionen justeras med arbetspensionsindex till nivån för ålderspensionens begynnelseår. Pensionsgrundande inkomster som betalats efter invalidpensionens början justeras med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Pensionen justeras inte på nytt med livslängdskoefficienten när invalidpensionen ändras till ålderspension. Pension som tillvuxit under tiden med invalidpension justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Arbetsinkomster som betalas ut under den första ArPL-ålderspensionens begynnelsemånad för arbete som upphört före denna ålderspensions begynnelse beaktas i ålderspensionens belopp från ålderspensionens begynnelse.

Mera

När ändras invalidpension till ålderspension?

Full invalidpension ändras till ålderspension och delinvalidpension till ålderspension som motsvarar full invalidpension

 • när pensionstagaren fyller 65 år, om invalidpensionen har beviljats enligt 2004 års bestämmelser
 • när pensionstagaren fyller 63 år, om invalidpensionen har beviljats enligt 2005 års bestämmelser
 • när pensionstagaren uppnår åldersklassens lägsta pensionsålder, om invalidpensionen har beviljats enligt 2017 års bestämmelser.

Inom den offentliga sektorn ändras invalidpension till ålderspension vid den lägsta av följande åldrar:

 • den egna åldersklassens lägsta ålder för ålderspension
 • den yrkesbaserade pensionsåldern
 • avgångsåldern
 • den personliga pensionsåldern.

Invalidpensionen ändras till ålderspensionen i början av den månad som följer på den då pensionstagaren har uppnått åldersgränsen.

Intjäning av pension under tiden med invalidpension och under avbrott i invalidpensionen

För arbete vid sidan av invalidpension tjänar man in pension enligt 1,5 procent, om invalidpensionen har fortgått hela kalenderåret. Om invalidpensionen har lämnats vilande, tjänar man in pension på samma sätt som vid sidan av invalidpensionen.

Om det har funnits avbrott mellan invalidpensionsperioder som beviljats på tidigare grunder (pensionen har upphört), tjänar man in pension för arbete enligt 1,5 procent eller, under en övergångsperiod, enligt 1,7 procent under ett sådant kalenderår då invalidpensionen inte har fortgått hela kalenderåret.

Pension tillväxer också för förmåner under oavlönade perioder under sådana kalenderår då pensionen inte har fortgått hela året.

Inte rätt till uppskovsförhöjning för tiden med invalidpension

För tiden med invalidpension har man inte rätt till uppskovsförhöjning. När invalidpensionen ändras till ålderspension, beräknas ingen uppskovsförhöjning till ålderspensionen, även om invalidpensionen ändras till ålderspension senare än vid åldersklassens lägsta pensionsålder. Uppskovsförhöjning kan beräknas från den tidpunkt då personen uppnår åldersklassens lägsta pensionsålder bara till den tidpunkt då den första ålders- eller invalidpensionen börjar.

Förtida ålderspension efter invalidpension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser

En person som får invalidpension enligt 2004 års regler har rätt till förtida ålderspension tidigast från början av den månad som följer på den då personen fyller 60 år.

Förtidsminskningen är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs från början av månaden efter den då personen fyller 65 år. Den förtida ålderspensionen bestäms annars på samma grunder som invalidpensionen, men från förtida ålderspension stryks den återstående tiden från den förtida ålderspensionens begynnelse till slutet av den månad då personen fyller 65 år.

Om sökanden har arbetat vid sidan av sin invalidpension, beviljas den pension som tillvuxit då från samma tidpunkt som den förtida ålderspensionen. Den pension som tillvuxit för arbete vid sidan av invalidpensionen förtidsminskas med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs från början av månaden efter den då personen fyller 65 år. Denna förtidsminskning enligt 2004 års bestämmelser tillämpas på pension som tillvuxit under tiden med invalidpension, om

 • förtida ålderspension börjar 1.1.2017 eller senare
 • endast den pension som tillvuxit vid sidan av invalidpensionen börjar 1.1.2017 eller senare (förtida ålderspension kan ha beviljats redan före år 2017).

Ålderspensionens belopp efter invalidpension som upphört

Efter full invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd bestäms ålderspensionen i regel alltid på nya grunder. Ålderspension beviljas på nya grunder fr.o.m. år 2017 oberoende av hur lång tid det har gått sedan invalidpensionen har upphört.

Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in före utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar. Efter invalidpension som upphört består ålderspensionen av

 • den pension som intjänats under tiden med invalidpension, dvs. av pensionsförhållandet
 • pension som intjänats av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster
 • pension som intjänats av arbete vid sidan av invalidpensionen

Mera

Arbetsinkomster som betalas ut under den första ArPL-ålderspensionens begynnelsemånad för arbete som upphört före denna ålderspensions begynnelse beaktas fr.o.m. januari 2019 i ålderspensionens belopp från ålderspensionens begynnelse.

Den pensionsgrundande inkomsten justeras med lönekoefficienten till nivån för det år då ålderspensionen börjar.

Pensionen justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Om ålderspensionen börjar efter åldersklassens lägsta pensionsålder, beräknas en uppskovsförhöjning till hela den intjänade pensionen. Uppskovsförhöjning kan beräknas till pensionen tidigast från början av år 2017.

Mera

Före år 2017 beviljades ålderspension på tidigare grunder, om den föregående invalidpensionen hade upphört mindre än 2 år från den tidpunkt då ålderspensionen börjar. Då justerades invalidpensionen eller rehabiliteringspenningen som upphört med arbetspensionsindex till nivån för ålderspensionens begynnelseår. Till ålderspensionen lades pension som intjänats av arbete under och efter tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning och denna pension beräknades som pensionstillväxt för arbete vid sidan av pensionen.

Intjäning av pension under tiden med invalidpension som upphört

Man tjänar in pension för en invalidpension som upphört (pensionsförhållande), om invalidpensionen har inbegripit återstående tid.

Om pension tillväxer för pensionsförhållandet, tillväxer ingen pension för arbetsinkomster eller förmånsgrundande inkomster för pensionsfallsåret för invalidpensionen. Om det inte tillväxer pension för pensionsförhållandet för att återstående tid inte har inbegripits i invalidpensionen, tillväxer det pension för arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster under pensionsfallsåret.

Intjäning av pension för arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster vid sidan av invalidpension

För arbete vid sidan av invalidpension tjänar man in pension enligt 1,5 procent, när invalidpensionen har fortgått hela kalenderåret. Om invalidpensionen har lämnats vilande, tjänar man in pension på samma sätt som vid sidan av invalidpensionen.

För arbete tjänas pension in med 1,5 eller under övergångstiden med 1,7 procent för ett sådant kalenderår när invalidpensionen inte har fortgått hela året och det finns ett avbrott mellan invalidpensionsperioderna som beviljats på tidigare grunder.

Även för förmåner under oavlönade perioder tjänar man in pension för ett sådant kalenderår när pensionen inte har fortgått hela året.

Om invalidpensionen har upphört före år 2017 och börjar som ålderspension på nytt år 2017 eller senare, beviljas ålderspensionen på nya grunder. Då är intjäningsprocenten åldersrelaterade (i praktiken 1,9 %) även för pensionsåren före år 2017, när invalidpensionen inte betalades för hela året.

Undantag i beviljande av ålderspension på nya grunder, när personen har arbetat inom den offentliga och den privata sektorn och har en personlig pensionsålder inom den offentliga sektorn

Ålderspensionen räknas i regel alltid på nya grunder. Ett undantag utgörs av fall där personen inom den offentliga sektorn har en personlig pensionsålder som är högre än åldersklassens lägsta pensionsålder och blir arbetsoförmögen på nytt mellan åldersklassens lägsta pensionsålder och den personliga pensionsåldern inom 2 år från att den tidigare invalidpensionen upphörde.

Ålderspensionen enligt den offentliga sektorn räknas som invalidpension på tidigare grunder, men beviljas som ålderspension. Inom den privata sektorn är det möjligt att bevilja och beräkna endast ålderspension efter den lägsta pensionsåldern. I detta fall beviljas också ålderspensionen från den privata sektorn på tidigare grunder.

Beräkning av ålderspension enligt grundpensionsskyddet, när ålderspensionen har föregåtts av invalidpension och pensionstagaren har en skyddad sänkt pensionsålder

mellan ålderspensionens början och slutåldern för den återstående tiden och av när pensionstagaren har uppnått sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet.

Återstående tid stryks mellan ålderspensionens begynnelse och slutåldern för den återstående tiden, om ålderspensionen börjar före slutåldern för återstående tid.

Om personen har uppnått pensionsåldern enligt tilläggspensionsskyddet före år 2017, förtidsminskas ålderspensionen enligt grundskyddet inte, även om ålderspensionen börjar före slutåldern för återstående tid.

Mera

Exempel 1

Personen har beviljats delinvalidpension (bild nedan) enligt 2005 års regler och har en skyddad sänkt pensionsålder, 60 år, som hen har uppnått före 1.1.2017.

Hen tar ut sin ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet först vid 61 års ålder. Delinvalidpensionen har beviljats enligt 2005 år bestämmelser, vilket innebär att personen beviljas full ålderspension enligt grundpensionsskyddet vid 63 års ålder och inte vid åldersklassens lägsta pensionsålder. Den resterande återstående tiden stryks inte, eftersom den återstående tiden har beräknats till 63 års ålder.

 

 

Om delinvalidpensionen hade beviljats enligt 2017 års regler, skulle ålderspensionen enligt grundskyddet beviljats oförminskad vid 63 års ålder, eftersom personen har uppnått sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet före 1.1.2017-

Ålderspensionen enligt grundskyddet skulle beviljas på ansökan vid 63 års ålder och förtidsminskas, om personen uppnådde sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet först 1.1.2017 eller senare.

Om delinvalidpensionen enligt grundskyddet hade beviljats enligt 2004 års regler, skulle den återstående tiden ha beräknats till 65 års ålder. När personen tar ut pensionen vid 63 års ålder, stryks den överflödig återstående tid och pensionen omräknas till att motsvara den ålder då personen går i pension. Omräkningen sker enligt 2004 års regler. OmvandlingsF 1428/2016

Exempel 2

Personen har beviljats delinvalidpension (bild nedan) enligt 2005 års regler och har en skyddad sänkt pensionsålder, 60 år. Delinvalidpensionen har beviljats enligt 2005 år bestämmelser, vilket innebär att personen beviljas full ålderspension enligt grundpensionsskyddet vid 63 års ålder och inte vid åldersklassens lägsta pensionsålder. Den återstående tiden stryks inte, eftersom den återstående tiden har beräknats till 63 års ålder.

 

Om delinvalidpensionen hade beviljats enligt 2017 års regler, skulle ålderspensionen enligt grundskyddet beviljats oförminskad vid 63 års ålder, eftersom personen har uppnått sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet 1.1.2017 eller senare.

Om delinvalidpensionen hade beviljats enligt 2004 års regler och personen ville ta ut sin pension enligt grundskyddet vid 63 års ålder, borde den resterande återstående tiden från 63 till 65 års ålder strykas och pensionen omräknas.

Exempel 3

Invalidpension har beviljats enligt 2017 års regler (bild nedan). Personens pensionsålder enligt grundskyddet är åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år. Personen har en skyddad sänkt pensionsålder, 60 år.

Enligt skyddsbestämmelsen beviljas personen på ansökan pension enligt grundpensionsskyddet vid 63 års ålder. Ålderspensionen enligt grundskyddet skulle beviljas förtidsminskad, eftersom om personen uppnådde sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet först 1.1.2017 eller senare. Resterande återstående tid från 63 till 64 års ålder stryks.

Det lönar sig i regel inte för pensionstagaren att ansöka om ålderspension förtidsminskad vid 63 års ålder, eftersom den återstående tiden från 63 till 64 års ålder i så fall stryks. Ålderspensionen enligt grundskyddet skulle dessutom beviljas förtidsminskad vid 63 års ålder eftersom personen uppnådde sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet först 1.1.2017 eller senare..

Exempel 4

Invalidpension har beviljats enligt 2017 års regler (bild nedan) och personens pensionsålder enligt grundskyddet är åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år. Personen har en skyddad sänkt pensionsålder, 60 år.

Enligt skyddsbestämmelsen beviljas personen på ansökan ålderspension enligt grundskyddet oförminskad vid 63 års ålder, eftersom personen har uppnått sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet före 1.1.2017. Resterande återstående tid från 63 till 64 års ålder stryks.

 

Om personen hade uppnått sin pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet 1.12017 eller senare, skulle ålderspensionen enligt grundskyddet beviljas förtidsminskad vid 1.1.2017 års ålder.

Det lönar sig i regel inte för pensionstagaren att ansöka om ålderspension vid 63 års ålder, eftersom den återstående tiden från 63 till 64 års ålder i så fall stryks.

Exempel 5

Invalidpensionen har beviljats enligt 2005 års bestämmelser (bild nedan) vilket innebär att personen beviljas full ålderspension enligt grundpensionsskyddet vid 63 års ålder och inte vid åldersklassens lägsta pensionsålder. Personens pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet är 60 år. Den resterande återstående tiden stryks inte, eftersom den återstående tiden har beräknats till 63 års ålder.

 

Exempel 6

Invalidpension har beviljats enligt 2017 års regler (bild nedan) och personens pensionsålder enligt grundskyddet är därför åldersklassens lägsta pensionsålder 64 år. Personen har en skyddad sänkt pensionsålder, 60 år.

Enligt skyddsbestämmelsen har personen rätt att på ansökan få ålderspension enligt grundpensionsskyddet vid 63 års ålder förtidsminskad. Eftersom personen inte ansöker om att få ålderspensionen förtidsminskad, ändras den till ålderspension vid åldersklassens lägsta pensionsålder, 64 år, och den resterande återstående tiden stryks inte, eftersom den återstående tiden har beräknats till 64 års ålder.

 

Det lönar sig i regel inte för pensionstagaren att ansöka om ålderspension minskad vid 63 års ålder, eftersom den återstående tiden från 63 till 64 års ålder i så fall stryks.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 5.6.2017

Beloppet på ålderspension som beviljas efter arbetslivspension består av 

 • arbetslivspensionens belopp
 • pension som eventuellt tjänats in för arbete vid sidan av arbetslivspensionen.

Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som tjänats in för arbete vid sidan av arbetslivspension från och med månaden efter den då åldersklassens lägsta pensionsålder har uppnåtts, om anställningen har upphört. Om anställningen upphör först efter att åldersklassens lägsta pensionsålder har uppnåtts, har arbetstagaren på ansökan rätt till pension som tjänats in för arbete vid sidan av arbetslivspension tidigast från och med början av månaden efter den då anställningen har upphört.

Arbetstagare på den offentliga sektorn har på ansökan rätt till den pension som tjänats in för arbete vid sidan av arbetslivspension i en eventuell lägre pensionsålder förutsatt att arbetet i fråga har upphört.

Arbetslivspensionen justeras med arbetspensionsindex till nivån enligt det år då ålderspensionen börjar löpa. Den pensionsgrundande inkomsten som tjänats in vid sidan av arbetslivspensionen justeras med lönekoefficienten till nivån för det år då ålderspensionen börjar.

Pensionen som tjänats in under arbetslivspensionen justeras med åldersklassens livslängdskoefficient.

Mera

När ändras arbetslivspensionen till ålderspension?

Arbetslivspensionen ändras till ålderspension från och med den månad som följer efter den då åldersklassens lägsta pensionsålder uppnåtts.

På den offentliga sektorn ändras arbetslivspensionen till ålderspension i den lägsta åldern av följande:

 • den egna åldersklassens lägsta pensionsålder
 • yrkesbaserad pensionsålder
 • avgångsålder
 • personlig pensionsålder.

Arbetslivspensionen ändras till ålderspension från början av månaden närmast efter den då åldersgränsen uppnåtts.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 13.6.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen är en sammanslagning av de tidigare anvisningarna ”Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspensionen”, ”Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter”, ”Livslängdskoefficient och pension som intjänats vid sidan av invalidpension” och ”Livslängdskoefficienten när annan pension ändras till ålderspension”.

Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspensionen när den börjar. När ålderspensionen börjar multipliceras beloppet på den intjänade ålderspensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år. Denna livslängdskoefficient för åldersklassen används oberoende av vid vilken ålder ålderspensionen börjar under året som 62 års ålder uppnås eller senare.

På ålderspensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år också då ålderspensionen beviljas för pensionstillväxt från en tidigare pensions tid.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på registrerad tilläggspension inom den privata sektorn.

Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspension

 • Livslängdskoefficientens värde för dem som är födda år 1965 uppskattas till 0,915.
 • Arbetstagaren har under sin yrkesbana tjänat in 2 600 euro/månad i pension fram till den tidpunkt då ålderspensionen börjar.
 • På pensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för pensionstagarens egen åldersklass.
 • Beloppet på pensionen är: 2 600 x 0,915 = 2 379,00 euro/mån.

Livslängdskoefficienten på ålderspensionen vid 62 års ålder för person född före år 1958 som fått dagpenning för tilläggsdagar

Om en person född före år 1958 fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar tillämpas livslängdskoefficienten på ålderspensionen som personen får utan förtidsminskning vid 62 års ålder.

Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter 

Om ålderspensionen börjar före det år då personen fyller 62 år, tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då ålderspensionen börjar. Pensionen justeras inte på nytt vid 62 års ålder med den livslängdskoefficient som fastställs för åldersklassen i fråga.

Det kan hända att flera livslängdskoefficienter tillämpas på en persons pension. Om den första pensionen från den offentliga eller privata sektorn börjar i en sänkt pensionsålder, kan personen senare få pension från en annan sektor. Om den senare pensionen börjar under det år 62 års ålder uppnås eller senare, tillämpas på den pensionen den livslängdskoefficient som fastställts för året då personen fyller 62 år.

Om en person som gått i ålderspension vid en sänkt pensionsålder senare beviljas pension som personen tjänat in vid sidan av ålderspensionen, tillämpar man på denna pension den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyllde 62 år. Om personen har rätt till pension som tjänats in under tiden med ålderspension före 62 års ålder, tillämpas livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår på denna pension. Pensionen som tjänas in under pensionstiden kan vara enligt samma eller en annan lag eller sektor än den löpande pensionen.

Livsängdskoefficienten när invalidpension ändras till ålderspension

Pensionen justeras inte med livslängdskoefficienten på nytt när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Om pensionsfallet för invalidpensionens inträffat före år 2010, har ingen livslängdskoefficient tillämpats på invalidpensionen. Om ingen livslängdskoefficient har tillämpats på invalidpensionen, tillämpas livslängdskoefficienten inte heller då när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Livslängdskoefficienten när deltidspension ändras till ålderspension

Vid 68 års ålder ändras deltidspensionen till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, om personen fortsätter med deltidsarbetet. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, utan först då ålderspensionen efter ansökan har helt räknats på nytt.

Livslängdskoefficienten i pension som tjänats in vid sidan av invalidpension

På ny pension som tillvuxit under tid med invalidpension tillämpas livslängdskoefficienten, då ålderspension beviljas för arbete som utförts vid sidan av invalidpension. Livslängdskoefficienten tillämpas även om den inte har tillämpats på invalidpensionen.

Den koefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år tillämpas på pension som tillvuxit under tid med invalidpension. Om den pension som tillvuxit under tid med pension beviljas innan det år personen fyller 62 år, används koefficienten för det år då den nya pensionen börjar.

Livslängdskoefficienten tillämpas också på pension som tjänats in under tid med delinvalidpension.

Livslängdskoefficienten i ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen

När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, är livslängdskoefficienten oförändrad i den partiella ålderspensionens andel.

Sparandelen och den pension som tjänats in från och med den partiella pensionens begynnelseår justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionssökanden fyller 62 år.

Livslängdskoefficienten och utjämningsberäkning vid tysk äktenskapsskillnad

Då uppgifter om finsk pension lämnas till Tyskland för beräkning av pensionsrätt som intjänats under ett äktenskap, används livslängdskoefficienten för det år då äktenskapet upphör.

Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.

Välj giltighetstid och tryck Byt.

Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Beloppet på en ålderspension som tas ut i förtid är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår pensioneringen och på vilken det görs en förtidsminskning.

Förtidsminskningen är 0,6 procent för varje månad som pensionen tas ut före den månad som följer på den då 63-årsdagen inträffar.

Då man inom den offentliga sektorn tillämpar den s.k. treårsregeln, räknas den förtida tiden från 63 års ålder, även om den personliga ålderspensionsåldern är högre.

Arbetstagaren kan när den förtida ålderspensionen inleds vara försäkrad i flera samtidiga anställningsförhållanden inom den privata sektorn och efter den förtida ålderspensioneringen fortsätta arbeta i något av dem. Om denna anställning upphör och arbetstagaren före 63 års ålder ansöker om pensionen som tjänats in för den, förminskas också pensionen som tjänats in för denna anställning enligt pensionens begynnelsetidpunkt.

Varje års arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster justeras med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår. Fribrev som bildats före år 2004 justeras först med halvvägsindex till 2004 års nivå och sedan med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

Förtida ålderpension som beviljas personer som är födda 1948 eller senare justeras med livslängdskoefficienten.

Förtida ålderspension på tidigare grunder

Förtida ålderspensionen beviljas på tidigare grunder inom den privata sektorn om pensionen börjar innan det har gått två år sedan en tidigare invalid- eller arbetslöshetspension eller rehabiliteringspenning har upphört. Inom den offentliga sektorn beviljas förtida ålderspension efter rehabiliteringspenning på nya grunder.

Då förtida ålderspension beviljas på tidigare grunder, fastställs pensionen på basis av den avslutade pensionen eller rehabiliteringspenningen enligt följande:

 1. Den avslutade pensionen eller rehabiliteringspenningen justeras med arbetspensionsindex till nivån för den förtida ålderspensionens begynnelseår.
 2. Till pensionen adderas eventuell pension som intjänats under tiden med pension.
 3. På pensionen görs en förtidsminskning på 0,6 procent för varje månad då pensionen tas ut före den månad som följer på den då 63-årsdagen inträffar.

Den offentliga sektorn

Förtida pension som beviljas efter rehabiliteringspenning beviljas alltid på nya grunder.

Förtida ålderspension till en person som får invalidpension enligt 2004 års bestämmelser


Förtida ålderspension beviljas på tidigare grunder även då en person med en heleffektiv invalidpension enligt 2004 års regler (pensionen innehåller pension för återstående tid) ansöker om förtida ålderspension. Förtida ålderspension kan sökas tidigast i början av den månad som närmast följer efter 60-årsdagen.

Från invalidpensionens fulla belopp dras den överflödiga pensionen för återstående tid bort från och med den förtida ålderspensionens pensionsfall till 65 års ålder eller den sänkta pensionsåldern. Den på detta sätt beräknade pensionen förtidsminskas från 65 års ålder. Förtidminskningen är 0,4 procent för varje månad då pensionen tas ut i förtid.

Inom den offentliga sektorn har man rätt till förtida ålderspension fem år före den personliga pensionsåldern eller 65 års ålder. I den förtida ålderspensionen är tilläggs-pensionsandelen medräknad och andelen för återstående tid tas inte bort från pensionen.

Om sökanden har arbetat under tiden med pension, kan den pension som tillvuxit då beviljas tidigast vid 62 års ålder. Den förtidsminskas vid 63 års ålder och förtidsminskning är 0,6 procent för varje månad då pensionen tas ut i förtid.

För dem som är födda 1948 eller senare tillämpas livslängdskoefficienten på den pension som tillväxer under pensionstiden.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Beloppet på den oförminskade ålderspensionen som beviljas arbetslösa som fyllt 62 år är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår pensioneringen.

Oförminskad ålderspension till personer som får delinvalidpens-ion

Om oförminskad ålderspension beviljas till en person som får delinvalidpension, multipliceras delinvalidpensionens belopp med två och på det adderas eventuell pension som tjänats in för arbete under tiden med delinvalidpension. Den överflödiga pensionsdelen för återstående tid tas alltså inte bort från pensionen. Den överflödiga pensionsdelen för återstående tid dras inte av även om delinvalidpensionen har beviljats enligt 2004 års bestämmelser.

Livslängdskoefficientens inverkan

Livslängdskoefficienten tillämpas på oförminskad ålderspension som betalas till personer födda år 1948 eller senare.

Om oförminskad ålderspension beviljas till en person som får delinvalidpension enligt 2004 års bestämmelser, justeras endast den pension som tjänats in för arbete under pensionstiden med livslängdskoeffici-enten.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Efter invalidpension är ålderspensionens belopp

 • beloppet av full invalidpension och
 • eventuell ny pension som tjänats in under pensionstiden.

2005 års bestämmelser

Invalidpensionen ändras till en ålderspension av samma belopp och delinvalidpension till ålderspension med beloppet av full invalidpension i början av den månad som följer på den i vilken 63-årsdagen inträffar.

Till ålderspensionen läggs på ansökan den nya pension som tjänats in under tiden med invalidpension förutsatt att anställningen har upphört.

För dem som är födda 1948 och senare justeras den pension som tjänats in under tiden med pension med livslängdskoefficienten.

Pensioner inom den offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn ändras invalidpensionen till en lika stor ålderspension och delinvalidpension till ålderspension som är lika stor som full invalidpension

 • i början av den månad som närmast följer efter personens 63-årsdag eller
 • i början av  den månad som följer på den då personen uppnår en yrkesbaserad pensionsålder före 63.

2004 års bestämmelser


En invalidpension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser ändras till en lika stor ålderspension och en delinvalidpension till en ålderspension som är lika stor som full invalidpension när pensionstagaren fyller 65 eller uppnår en sänkt pensionsålder enligt registrerat tilläggspensionsskydd.

Till ålderspensionen adderas på ansökan den nya pension som tjänats in under tiden med invalidpension förutsatt att anställningen har upphört.

För dem som är födda 1948 och senare justeras den pension de tjänat in under tiden med pension med livslängdskoefficienten.

Pensioner inom den offentliga sektorn

En invalidpension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser ändras till en lika stor ålderspension och en delinvalidpension till ålderspension som är lika stor som full invalidpension

 • vid en personlig pensionsålder mellan 63 och 65 år eller
 • vid  65 års ålder eller
 • vid en tidigare yrkesbaserad pensionsålder.

Ålderspension på tidigare grunder

Ålderspensionen beviljas på tidigare grunder, om den börjar inom två år från det att invalidpensionen upphörde. Ålderspension är lika stor som den tidigare invalidpensionen, som justeras med arbetspensionsindex till nivån enligt det året då pensionen beviljas.

Ålderspensionen utökas med den pension som tjänats in för arbete vid sidan av invalidpensionen samt för arbete som utförts efter det att pensionen upphörde, förutsatt att anställningen har upphört.

Ålderspension på nya grunder

Om ålderspensionen börjar efter minst två år efter att invalidpensionen upphört, beviljas ålderspensionen på nya grunder.

Ålderspensionen räknas på nytt. Ålderspensionens belopp är den pension som till slutet av månaden för ålderspensionens pensionsfall tjänats in för arbetsinkomster, förmånsgrundande inkomster under oavlönade perioder, avslutat pensionsförhållande samt studier och vård av barn under 3 år.
 

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 21.1.2019 – tills vidarePublicerat 15.2.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Texten har preciserats och exempel lagts till om hur slutlikvid ska beaktas när anställningen upphör vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Om arbetstagarens första ålderspension enligt ArPL börjar 1.1.2019 eller senare och det under den första ålderspensionens begynnelsemånad betalas arbetsinkomster till arbetstagaren, beviljas pensionen för dessa arbetsinkomster till arbetstagaren retroaktivt i samma ålderspension från dess början. Det förutsätter att den utbetalda arbetsinkomsten grundar sig på sådant arbete som har upphört innan ålderspensionen börjar. I allmänhet utgör arbetsinkomster som betalas efter ålderspensionens begynnelse s.k. slutlikvid.

Mera

Exempel.

Arbetstagarens anställning har upphört 30.11.2018 och arbetstagaren har beviljats ålderspension fr.o.m.. 1.12.2018 genom ett beslut som fattats i december 2018. Arbetsgivaren betalar slutlikviden för den anställning som upphört före ålderspensionens begynnelse till arbetstagaren 15.1.2019 och 15.2.2019. Vid begynnelsetidpunkten för ålderspensionen har man ännu tillämpat den s.k. slutlikvidspraxis som gällde 31.12.2018, enligt vilken prestationer enligt arbetsgivarens normala löneutbetalningsrytm som ingår i slutlikviden hänförs till intjäningstiden oberoende av utbetalningstidpunkt eller belopp. Därför hänförs slutlikviderna 15.1.2019 och 15.2.2019 till intjäningstiden, dvs. tiden före 31.11.2018.

Förutsättningarna för att arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad ska beaktas

I ålderspensionen beaktas arbetsinkomster som 1.1.2019 eller senare betalats under den första ålderspensionens begynnelsemånad, om

 • arbetsinkomsten har betalats ut under ålderspensionens begynnelsemånad
 • ålderspensionen är den första ålderspensionen som beviljats personen enligt ArPL och
 • den utbetalade arbetsinkomsten grundar sig på arbete som har upphört innan denna ålderspension börjat.

Beaktande av arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad

I ålderspensionen beaktas arbetsinkomster som betalats under den första ålderspensionens begynnelsemånad. Arbetsinkomst som betalas ut under ålderspensionens begynnelsemånad beaktas retroaktivt endast en gång i ålderspensionen, dvs. efter det att den första ArPL-ålderspensionen börjat.

Mera

Arbetsinkomster som utbetalats under ålderspensionens begynnelsemånad uppges till inkomstregistret enligt utbetalningstidpunkten och de överförs därifrån som inkomster enligt utbetalningstidpunkten också till intjäningsregistret. Arbetsinkomsten hänförs dock inte till tiden före ålderspensionens begynnelse, utan de endast beaktas vid beräkningen av pensionen.

Ett undantag från detta utgörs dock av situationer där arbetstagaren slutar arbeta vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten och den första ArPL-ålderspensionen börjar vid ingången av den månad som följer på den då arbetstagaren har uppnått åldersgränsen. Om slutlikviden då kommer att betalas under den månad då arbetstagarens ålderspension börjar, hänförs slutlikviden i intjäningsregistret till den månad då arbetet upphör.

Beviljande av arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad förutsätter ålderspension enligt ArPL

Arbetsinkomst som utbetalats under ålderspensionens begynnelsemånad beaktas retroaktivt i ålderspensionen från och med ålderspensionens begynnelse när det är fråga om den första ålderspensionen enligt ArPL som beviljas arbetstagaren. Med ålderspension avses egentlig ålderspension, dvs. bestämmelserna om slutlikvid tillämpas inte t.ex. när partiell förtida ålderspension beviljas.

Mera

Som en första ålderspension enligt denna lag betraktas också ålderspension eller fribrev enligt de lagar som upphävdes i samband med att ArPL trädde i kraft, dvs. APL (395/1961), KAPL (134/162) och KoPL (662/1985).

Om det i samband med ålderspension enligt någon annan arbetspensionslag redan har beviljats ålderspension för någon tidigare avslutad ArPL-anställning, s.k. fribrevspension, utgör den beviljade fribrevspensionen ett hinder för att arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad beaktas när egentlig ålderspension beviljas senare.

Beaktande av arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad gäller inte ålderspensioner som beviljas enligt andra arbetspensionslagar

Beaktande av slutlikvid och andra arbetsinkomster för en avslutad anställning gäller inte ålderspension enligt FöPL och LFöPL, om det inte samtidigt beviljas pension som intjänats av en avslutad ArPL-anställning. Det beror på att pensionen enligt de nämnda lagarna tillväxer enligt den fastställda FöPL- eller LFöPL-inkomsten och inte enligt faktiska inkomster.

Slutlikvid beaktas inte heller i ålderspension enligt SjPL eller OffPL, om det inte samtidigt också beviljas pension som tillvuxit enligt ArPL.

När får man den intjänade pensionen, om arbetsinkomsten utbetalas efter ålderspensionens begynnelsemånad?

Om det till arbetstagaren efter den första ålderspensionens begynnelsemånad betalas arbetsinkomst för en anställning som har upphört innan ålderspensionen börjat, beviljas arbetstagaren på ansökan det pensionsbelopp som tillvuxit av dessa arbetsinkomster från början av den månad som följer på den då arbetstagaren uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Det som beaktas är arbetsinkomster av en anställning som upphört innan ålderspensionen börjar

Arbetsinkomster som betalas under arbetstagarens första månad med ålderspension ska ha betalats för sådant arbete som upphört innan den första ålderspensionen börjar.     

Arbetsinkomster som betalas ut under ålderspensionens begynnelsemånad och beaktas i ålderspensionen kan härstamma t.ex. från

 • den sista anställningen som har upphört strax innan ålderspensionen börjar och de betalas ut under den första månaden med ålderspension
 • den sista anställningen som har upphört när som helst innan den första ålderspensionen börjar och de betalas ut under den första månaden med ålderspension
 • någon anställning som upphört tidigare än den sista anställningen som upphört
 • flera samtidiga ArPL-anställningar som har upphört vid olika tidpunkter men för vilka arbetsinkomster betalas under den första månaden då arbetstagaren får ålderspension.

Mera

Vid beaktande av arbetsinkomster som utgör slutlikvid förutsätts det i praktiken att arbetsgivaren antingen vid anmälan till inkomstregistret eller på något annat sätt anger slutdatumet för anställningen separat för varje arbetsinkomst som hänför sig till den avslutade anställningen och betalas under ålderspensionens begynnelsemånad. På det sättet kan man specificera arbetsinkomst som ska beaktas som slutlikvid i situationer där arbetstagaren har inlett en ny anställning vid sidan av ålderspensionen och arbetsinkomster för den också betalas ut under ålderspensionens begynnelsemånad.

Arbetsinkomsterna beaktas inte, om anställningen har börjat före ålderspensionen och upphör under tiden med ålderspension

Pensionen för en anställning som har börjat innan ålderspensionen börjar och fortgår vid sidan av pensionen får arbetstagaren när anställningen upphör. Eftersom det inte är fråga om arbetsinkomst som betalas för en anställning som upphört före ålderspensionens början, beaktas inte arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad.

Arbetsinkomsterna bekatar inte, om anställningen börjar under tiden med ålderspension

Pensionen för arbetsinkomsten för en anställning som börjat och upphört under tiden med ålderspension får arbetstagaren på ansökan från och med början av den månad som följer på den då arbetstagaren uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Anställningen upphör när arbetstagaren uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten

Arbetsinkomster som utbetalats under den första ålderspensionens begynnelsemånad beaktas i den beviljade ålderspensionen också när arbetstagarens anställning upphör och ålderspensionen börjar vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.  Det innebär att arbetsinkomst som hänför sig till den avslutade anställningen och som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad i en situation där begynnelsemånaden också är den månad som följer på den då arbetstagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beaktas i ålderspensionens belopp från ålderspensionens början.

Om ålderspensionen börjar senare än i början av den månad som följer på den då arbetstagaren uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, beaktas eventuell slutlikvid som betalas ut under ålderspensionens begynnelsemånad inte i ålderspensionens belopp.

Mera

Exempel.

1. Personen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet (68 år) i mars 2019 och slutar arbeta vid den övre åldersgränsen 30.3.2019. Ålderspensionen börjar genast efter det, dvs. 1.4.2019. Slutlikviden betalas ut i april 2019, dvs. under ålderspensionens begynnelsemånad. Slutlikviden beaktas retroaktivt i ålderspensionens belopp.

2. Personen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet (68 år) i mars 2019 och slutar arbeta vid den övre åldersgränsen 30.3.2019. Personen lämnar in ansökan om ålderspension i juni 2019 och ansöker om att ålderspensionen börjar retroaktivt genast efter den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, dvs. 1.4.2019. Slutlikviden har betalats ut i april 2019. Slutlikviden beaktas retroaktivt i ålderspensionens belopp.

3. Personen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten (68 år) i mars 2019. Anställningen upphör 30.8.2019, dvs. 5 månader efter åldersgränsen. Arbetstagaren har ansökt om ålderspension fr.o.m. 1.9.2019. Slutlikviden för den avslutade anställningen betalas i september 2019, dvs. under ålderspensionens begynnelsemånad. Eftersom slutlikviden hänför sig till arbete efter den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten och inkomsterna av arbetet inte försäkras, beaktas inte heller slutlikviden i ålderspensionen.

Om arbetsinkomst som hänför sig till en anställning som upphört vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten betalas efter ålderspensionens begynnelsemånad, beaktas arbetsinkomsten inte i ålderspensionens belopp. Dessa arbetsinkomster omfattas inte längre av försäkringen och det tillväxer ingen pension för dem. Om det emellertid då betalas ut en resultatpremie som grundar sig på den avslutade anställningen, kan resultatpremien på arbetstagarens begäran hänföras till intjäningstiden före ålderspensionens början, om resultatpremien kan uppskattas snedvrida ålderspensionens belopp. En resultatpremie kan anses snedvrida ålderspensionens belopp, om den är mer än femfaldig i förhållande till personens månatliga pensionsbelopp.

Arbetsinkomster som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad kan vara slutlikvid eller annan arbetsinkomst

Av sådana arbetsinkomster som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad och som hänför sig till en anställning som upphört före ålderspensionens början beaktas alla arbetsinkomster som ska försäkras enligt ArPL.

Det kan vara t.ex. prestationer som ingår i slutlikviden och har förtjänats innan anställning upphörde men betalas ofta först efter anställningens slut. Sådana är ofta t.ex. övertidsersättningar, semesterpenning, semesterersättning, ersättning för outtagna ledigheter för förkortad arbetstid och andra prestationer av motsvarande typ.

Dessutom beaktas alla andra arbetsinkomster av den avslutade anställningen som betalas i efterskott under ålderspensionens begynnelsemånad, t.ex. resultatpremier oberoende av belopp.

Beviljande av pension som tillvuxit av arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad utan separat ansökan

Den intjänade pensionen beviljas endast i samband med egentlig ålderspension, inte t.ex. i samband med partiell förtida ålderspension. Pensionsanstalten beviljar den pensionsdel som tillvuxit av arbetsinkomst som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad på basis av arbetstagarens ursprungliga ansökan om ålderspension, dvs. ingen separat ansökan behövs för att den pension som tillvuxit av slutlikviden ska beviljas. 

Pensionsanstalten kan utfärda ett nytt överklagbart beslut om ålderspensionen, som är antingen ett rättelsebeslut genom vilket man rättar det redan utfärdade egentliga beslutet om ålderspension eller, om det första beslutet om ålderspension har varit ett interimistiskt pensionsbeslut, det slutliga överklagbara beslutet om ålderspension. Vid beviljande av pension som tillvuxit av arbetsinkomster som betalats under tiden med ålderspension bör man också beakta den inverkan som det ändrade ålderspensionsbeloppet eventuellt kan ha på andra löpande förmåner, t.ex. löpande familjepension.

Beaktande av slutlikvid när en annan förmån ändras till ålderspension

Om kriterierna i lagen uppfylls, beaktas slutlikviden i ålderspensionens belopp också när en annan förmån ändras till ålderspension eller ålderspension beviljas efter en annan förmån.

Full invalidpension ändras till ålderspension eller delinvalidpension ändras till ålderspension som motsvarar full invalidpension i början av den månad som följer på den då pensionstagaren uppnår sin lägsta pensionsålder. Om arbetstagaren i samband med det avslutar en anställning som hen haft vid sidan av invalidpensionen, beaktas eventuell slutlikvid som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad på ansökan, om det är fråga om ålderspension som beviljas enligt ArPL eller ålderspensionen inkluderar pension som tjänats in enligt ArPL.

Om arbetstagaren fortsätter med det arbete hen haft vid sidan av invalidpensionen när invalidpensionen har ändrats till ålderspension, får hen den intjänade pensionen för detta arbete på ansökan från början av den månad som följer på den då anställningen upphör. Om slutlikviden för en avslutad samtidig anställning utbetalas först efter anställningens slut, beaktas slutlikviden inte, eftersom arbetstagaren redan år ålderspension enligt ArPL och slutlikviden således inte har betalats under ålderspensionens begynnelsemånad. Den intjänade pensionen för slutlikviden får arbetstagaren på ansökan när hen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Om arbetstagaren inleder en anställning efter det att invalidpensionen har ändrats till ålderspension och avslutar anställningen under tiden med ålderspension, får hen den intjänade pensionen för denna anställning på ansökan från början av månaden efter den då hen har uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

När arbetslivspension ändras till ålderspension i början av månaden efter den då arbetstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern och avslutar en anställning i samband med det, beaktas eventuell slutlikvid på samma sätt som när invalidpension ändras till ålderspension, se ovan. I ålderspension efter arbetslivspension beaktas på ansökan också den intjänade pensionen för arbetsinkomst som betalats efter arbetslivspensionen och som intjänats av arbete som har upphört innan arbetslivspensionen börjat.

Om arbetstagaren får partiell ålderspension, beaktas eventuell slutlikvid när arbetstagaren börjar få egentlig ålderspension och slutar arbeta i samband med det.  Bestämmelserna om slutlikvid tillämpas inte när partiell ålderspension börjar. 

Om arbetstagaren fortsätter med deltidsarbetet efter att ha fyllt 68 år, ändras deltidspension till en lika stor ålderspension när arbetstagaren har fyllt 68 år. Om arbetstagaren i samband med detta slutar arbeta, beaktas slutlikvid som betalats under ålderspensionens begynnelsemånad på ansökan i ålderspensionen från och med dess början.

Om arbetstagaren går i ålderspension enligt ArPL vid en sänkt pensionsålder enligt APL-tilläggspensionsskydd, beaktas eventuell slutlikvid som under ålderspensionens begynnelsemånad betalats för det avslutade arbetet i ålderspensionens belopp från ålderspensionens början.

Tillämpning av övriga bestämmelser om ålderspension

På den del av ålderspensionen som ska beviljas tillämpas också andra bestämmelse om ålderspension, t.ex. bestämmelserna om retroaktivt beviljande.