Työntekijän eläkelaki 81 §

Nimike
Työntekijän eläkelaki
Lyhenne
TyEL
Numero
395/2006
Pykälä
81 §
Voimassa
1.1.2010 - 31.12.2016

 81 §

Työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus

Mom. 1

Työntekijän työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut viisi kalenterivuotta. Korotusta ei lisätä, jos työntekijä on täyttänyt 56 vuotta. Kertakorotusta ei lisätä kuntoutuskorotukseen. (14.8.2009/634)

Mom. 2

Kertakorotus lasketaan työntekijän maksussa olevien yksityisten alojen työeläkelakien mukaisten eläkkeiden yhteismäärän perusteella. Korotus määrätään sen mukaan, minkä ikäinen työntekijä on korotusvuoden alussa. Korotusprosentti on 25, jos työntekijä on korotusvuoden alussa 24–31-vuotias. Korotusprosentti pienenee kutakin ikävuotta kohden 1,0 prosenttiyksiköllä. (14.8.2009/627)
(Mu:29.1.2016/69)