Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön vastuuvelan laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 357/2022:

Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

Eläkesäätiön vastuuvelan laskeminen

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain (946/2021) 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Vastuuvelan laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2023 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (1097/2021).

A:lla 1119/2023 muutettu liite 1:n 1, 4.1.4 ja 4.2.3 kohdat ja liite 2 sekä liite 1:n 7 kohdan kumoaminen tulivat voimaan 1.1.2024. Aiempi sanamuoto kuuluu:

A:lla 876/2023 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.7.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2023/876:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2023 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

14.12.2023/1119:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2024 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 1 kohtaa 4.1.4 ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.