Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä

Tämä asetus on kumottu A:lla 25.1.2012/44, joka on voimassa 1.2.2012 alkaen. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin, jos työntekijällä ei ole jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita vuoden 2004 jälkeen.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 68 §:n 6 momentin ja 107 §:n 1 momentin nojalla:

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan kunnallista eläkelakia (549/2003) täydentävät säännökset kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena huomioonotettavien palkkioiden vahvistamisesta, eri eläkejärjestelmiin kuuluvien eläkkeiden maksamisesta, päätösyhdistelmän antamisesta ja muusta hallinnoinnista vastaavan viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä.

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana työansiona huomioon otettavan palkkion vahvistaminen

Kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitetun eläinlääkärin eläkettä kartuttavien palkkioiden vahvistamista varten kunnaneläinlääkärin viran haltijan on toimitettava kunnan määräämällä tavalla kunnalle tarvittavat tiedot eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden kokonaismäärästä.

Kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitettu loppupalkka saadaan lisäämällä alimpaan peruspalkkaan laillistetun eläinlääkärin vuosisidonnaisen osan laskentapalkasta määräytyvä 10 prosentin suuruinen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa sekä 83,59 euron suuruinen määrävuosilisä.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 68 § 6 mom.

Eläinlääkärin palkkion vahvistamisen ajankohta ja muuttaminen

Kunnan on vahvistettava kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitettu rahamäärä seuraavaa kalenterivuotta varten edellisen vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä. Jos eläinlääkärinviran haltijan eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa palkkioissa tapahtuu olennainen muutos, kunta voi tarkistaa edellisen vuoden loppuun mennessä vahvistamaansa rahamäärää seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä.

Jos kunnaneläinlääkärin viralla ei 1 momentissa tarkoitettuina ajankohtina ole haltijaa tai virka perustetaan kyseisten ajankohtien jälkeen, kunta vahvistaa rahamäärän arvioimalla kunnaneläinlääkärille siinä virassa kertyvien eläkepalkan määräämisessä huomioon ottavien palkkioiden määrän.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 68 § 6 mom.

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukainen eläketurva, on kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta. Jos edellä tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos. Viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos myös silloin, jos työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä ei oteta huomioon tulevaa aikaa ja työntekijä tulee työkyvyttömäksi kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa.

Jos eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty samanaikaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitoksessa, kunnallisen eläkelain 104 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta. Jos kuitenkin työntekijä tulee työkyvyttömäksi julkisten alojen työ- tai virkasuhteen jatkuessa, ja viimeinen eläkelaitos olisi yksityisten alojen tai muu julkisten alojen eläkelaitos ensiksi alkaneen työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen.

Yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen myös silloin, jos eläke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä kunnallisen eläkelain 32 §:n mukaisesti ja työntekijän eläketurva oli järjestetty eläketapahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen yksityisten alojen eläkelakien mukaan.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 32, 103 ja 104 §.

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos osa-aikaeläkeasioissa

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukaan, vanhuuseläkettä tai työttömyyseläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 103 § 1 mom.

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos perhe-eläkeasioissa

Perhe-eläkettä haettaessa kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän oma eläkeasia olisi kunnallisen eläkelain 103 ja 104 §:n 1 momentin sekä tämän asetuksen 4 §:n mukaan käsitelty, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Jos julkisten alojen eläkelaitos tai jokin yksityisten alojen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea kunnallisen eläkelain 103 §:n mukaan, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 103 § 1 mom. ja 104 §.

Eläkehakemuksen siirtäminen toimivaltaiselle eläkelaitokselle

Jos eläkehakemus on tehty muulle kuin kunnallisen eläkelain 103 §:n tai tämän asetuksen 4–6 §:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle, on hakemus siirrettävä toimivaltaiselle eläkelaitokselle. Samoin on meneteltävä, jos eläkehakemus on toimitettu sellaiseen eläkelaitokseen, jossa vakuutettu työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta ei oikeuta eläkkeeseen.

Ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003 103 §.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009. Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 24 päivänä kesäkuuta 2003 annettu sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä (665/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.