Työuraeläke – Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ

Asianumero
TELK/3852/2022
Päätöksen antaja
TELK
Päätöksen antopäivä
2.5.2023
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen työuraeläkehakemuksensa hylättiin, koska hänen työhistoriansa työtehtävät eivät aiheuta työuraeläkkeen työlle asetettuja rasittuneisuuden ja kuluneisuuden vaatimuksia.

TELK hylkäsi A:n valituksen. 

TELK totesi, että A on täyttänyt 63 vuotta tammikuussa 2023. Hän on koulutukseltaan perushoitaja. Asiassa saadun selvityksen perusteella A on työskennellyt 18.5.1985 alkaen yhdenjaksoisesti kotihoidossa perushoitajana kaksivuorotyössä. Työ on ollut asiakkaiden hoitamista ja avustamista heidän kotonaan sekä pääasiallisesti yksin työskentelyä. Työskentelyolosuhteet ja ergonomia ovat vaihdelleet ja voineet olla haastavia. Asiakaskäyntejä on ollut paljon ja työtahti on ollut kiireinen. A on osallistunut myös saattohoitoon. Työhön on kuulunut myös tietokoneella työskentelyä.

Aikaisemmin A on työskennellyt lyhyitä jaksoja kunnan kehitysvammahuollossa hoitajana, terveyskeskuksessa apuhoitajana, keskuslaitoksessa hoitajana, terveyskeskuksessa apuhoitajana, keskuslaitoksessa hoitajana, kunnalla leikkikenttäohjaajana sekä työnantaja X:n palveluksessa lastenhoitajana. Työsuhderekisteritietojen mukaan A:lle on kertynyt työeläkevakuutettua työtä yli 38 vuotta.

TELK katsoi, että A:n työ kotihoidon perushoitajana on ollut tyypillistä hoitoalan työtä, jossa esiintyy ajoittain fyysisesti kuormittavia työvaiheita ja hankalia työasentoja sekä ajoittaista psykososiaalista kuormittavuutta. Kotihoidon työnkuva ja rasittavuus on muuttunut vuosikymmenten aikana merkittävästi. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna asiakkaita on päivässä edemmän hoidettavana ja he ovat huonompikuntoisia. Potilaat, jotka aikaisemmin hoidettiin laitoksessa, ovat tänä päivänä kotihoidossa. Tilanne on kuitenkin muuttunut vuosien varrella, eikä voida katsoa, että kotihoidon perushoitajan työ olisi ollut yhtä rasittavaa ja kuluttavaa koko 38 vuoden ajan.

Työn rasittavuutta ja kuluttavuutta arvioitaessa edellytetään, että työ on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa laissa mainittua tekijää. TELK arvioi, että A:n työ on ajoittain vaatinut suurta lihasvoimaa ja hankalia työasentoja, mutta ei kokopäiväisesti eikä vähintään 38 vuoden ajan. A:n tekemän kotihoidon perushoitajan työn ei voida katsoa täyttävän JuEL 52 §:ssä tarkoitettuja rasittavuuden ja kuluttavuuden edellytyksiä.

TELK totesi, että A:n ei voida katsoa olleen 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, minkä vuoksi hänellä ole oikeutta työuraeläkkeeseen. 

Lainkohdat

Julkisten alojen eläkelaki 51 § ja 52 §