Työuraeläke – Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ – Työajan lyhentäminen – Päätoiminen työ

Asianumero
23651:2021(L)
Päätöksen antaja
VakO
Päätöksen antopäivä
17.2.2023
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A oli sopinut työnantajansa kanssa työajan lyhentämisestä vajaa kaksi vuotta ennen työuraeläkkeen hakemista. Hänen vuosiansioissaan ei ollut tämän jälkeen tapahtunut olennaista pienenemistä eikä myöskään hänen tosiasiallisissa työtunneissaan ollut esitettyjen palkkalaskelmien perusteella tapahtunut olennaista vähenemistä. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n työtä oli asiaa kokonaisuutena arvioiden pidettävä sovitun työajan vähentämisen jälkeenkin laissa tarkoitetulla tavalla rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavana päätoimisena työnä. Sanotun kaltaisen työn päättymisestä oli siten kulunut eläkehakemuksen vireille tullessa alle vuosi, joten työuraeläkkeen myöntämisen edellytykset olivat myös tältä osin täyttyneet. A:lla oli näin ollen oikeus työuraeläkkeeseen hakemista seuraavan kuun alusta alkaen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 53 a § Työntekijän eläkelaki 53 b § Työntekijän eläkelaki 53 d §