Maksuperiaate – Eläkkeen määrän vääristyminen

Asianumero
TELK/1810/2022
Päätöksen antaja
TELK
Päätöksen antopäivä
15.5.2023
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen 4.4.2022 antamaan päätökseen, jolla hänelle on myönnetty vanhuuseläke 2 629,45 euroa kuukaudessa 1.2.2022 alkaen. A vaati 31.1.2022 mennessä kertyneiden, mutta vasta sen jälkeen maksettujen ja maksettavien siirtotuntien, lomapalkkojen, lomakorvausten ja lomarahojen sekä tulospalkkojen huomioimista eläkepäätöksessä.

TELK hylkäsi A:n valituksen. 

Työntekijän eläkelain (TyEL) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tämä laki ei koske työsuhdetta sen kalenterikuukauden jälkeen, jona vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta.

TyEL 12 §:n 1 momentin mukaan jos vanhuuseläke alkaa työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaittu eläke. Ansaitussa eläkkeessä otetaan työansioista huomioon ennen vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaa maksetut työansiot.

Saman pykälän 2 momentin mukaan tämän lain mukaan myönnetyn ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetut työansiot työskentelystä, joka on päättynyt ennen mainitun vanhuuseläkkeen alkamista, otetaan huomioon vanhuuseläkkeen määrässä sen alkamisesta lukien.

TyEL 70 §:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä.

TyEL 71 §:n mukaan eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen sen maksamiskuukauden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on ansaittu.

Asiassa saadun selvityksen perusteella A on täyttänyt 68 vuotta 4.1.2022 ja hänelle on myönnetty valituksenalaisella päätöksellä vanhuuseläke 1.2.2022 alkaen. A:n esittämien palkkalaskelmien perusteella hänelle on vanhuuseläkkeen alkamisen 1.2.2022 jälkeen maksettu TyEL 70 §:n 1 momentin mukaisia työansioita 17.2.2022 yhteensä 695,16 euroa, 17.3.2022 yhteensä 215,16 euroa ja 14.4.2022 yhteensä 10 980,28 euroa. A on lisäksi 19.6.2022 päivätyssä vastineessaan ilmoittanut, että häneltä puuttuu toukokuun 2022 ansioista 1 301,31 euroa. Eläkelaitos on katsonut, että tammikuun 2022 jälkeen A:lle maksetuista työansioista ei ole karttunut eläkettä TyEL:n nojalla.

TELK totesi, että selvityksenä saatujen palkkalaskelmien perusteella A:n työsuhde on päättynyt 31.3.2022. Koska A:n työskentely ei ole päättynyt ennen vanhuuseläkkeen alkamista, vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden eli helmikuun 2022 aikana maksettuja työansioita ei voida ottaa huomioon vanhuuseläkkeen määrässä TyEL 12 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla.

TELK totesi, että tammikuun 2022 jälkeen maksetut TyEL 70 §:n mukaiset työansiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei niiden katsominen maksamiskuukauden ansioksi vääristä eläkkeen määrää TyEL 71 §:n tarkoittamalla tavalla. TyEL 71 §:n mukaan kyseiset ansiot on katsottava niiden kalenterikuukausien ansioiksi, joina ne on ansaittu, jos eläkkeen määrä muutoin vääristyy. TyEL 71 §:ää koskevan hallituksen esityksen (HE 45/2005 yksityiskohtaiset perustelut) mukaan eläkkeen määrään vääristymisellä tarkoitettaisiin olennaista eroa eläkkeen määrässä.

TyEL 71 §:ää muutettiin 1.1.2019 alkaen niin, että aiemmin pykälässä mainittu kalenterivuosi muutettiin kalenterikuukaudeksi. Muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 87/2018) mukaan ehdotetuilla muutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä vakiintunutta soveltamis- ja oikeuskäytäntöä siitä, minkä suuruisen ansion katsotaan vääristävän eläkkeen määrää.

VakOn ratkaisukäytännön (muun muassa julkaistu ratkaisu 4 3756:2019, antopäivä 30.10.2020) ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeiden (Työansion kohdentamisessa on pääsääntö maksuperiaate, soveltamisohje, Julkaisuaika 15.3.2022) mukaan eläkkeen määrä vääristyy, jos kohdennettava työansio on määrältään suurempi kuin henkilön kuukausieläke viisinkertaisena. Ratkaisukäytännön ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeiden mukaan viisinkertaisen määrän ylittymistä arvioidaan suorituskohtaisesti.

Mikään A:lle 17.2.2022, 17.3.2022, 14.4.2022 tai 17.5.2022 maksetuista yksittäisistä suorituksista ei ylitä kuukausieläkkeen viisinkertaista määrää, eikä niiden kohdentamiselle ansaintaperiaatteen mukaisesti siten ole perusteita.

TELK katsoi, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita muuttaa eläkelaitoksen päätöstä. 

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 4 §, 12 §, 70 § ja 71 §