Työeläke – Työsuhde – Työsuhdeselvittely – Päätoimittaja

Asianumero
3460/2001
Päätöksen antaja
VakO
Päätöksen antopäivä
19.6.2002
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A toimi säännöllisesti ilmestyneen kuvaristikkolehden päätoimittajana. Päätoimittajan vastuu ja tehtävänkuva huomioon ottaen työsuhdetta oli työntekijäin eläkelain (TEL) kannalta arvioitava toisin kuin muiden toimittajien tai lehtiavustajien työsuhteita. Asiassa esitetty selvitys kokonaisuutena huomioon ottaen A:n työsuhteen oli katsottava kuuluneen TEL:n piiriin.

Esitiedot

A oli tehnyt työsuhdeselvityspyynnön eläkelaitokselle siitä, kuuluiko hänen työskentelynsä X Oy:ssä ajalla 1.4.1972 – 31.12.1981 työntekijäin eläkelain (TEL:n) piiriin. Työsuhde puuttui TEL-rekisteristä.

Eläkelaitos totesi, että A:lta saadun tiedon mukaan hän oli tehnyt kuvaristikkolehteä kotonaan. Ansio oli koostunut pohjapalkasta sekä myynnistä saadusta 10 %:n provisiosta. Eläkelaitos totesi edelleen, että työnantaja X Oy oli ilmoittanut A:n työsuhteen TEL:n piiriin. Sittemmin oli kuitenkin todettu, ettei A:n työskentely täyttänyt TEL:n piiriin kuulumisen ehtoja ja työsuhde oli poistettu TEL-rekisteristä. Työsuhdeselvityksen yhteydessä X Oy:ltä saadun selvityksen perusteella A oli tehnyt lehteä kotonaan ja X Oy toimi vain kustantajana. A:lla ei ollut ollut vuosilomaoikeutta.

Eläkelaitos katsoi työsuhdeselvityksestä antamassaan päätöksessä, että A:n edellä mainittu työskentely ei kuulunut TEL:n piiriin.

A haki päätökseen muutosta eläkelautakunnalta.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

A:n työ oli kuvaristikkolehden tekoa. A teki lehtityötä pääosin kotonaan. Pohjapalkka oli syyskuusta 1980 lukien 1.000 markkaa kuukaudessa lisättynä myyntiprovisiolla. Tätä aikaisemmalta ajalta, jolta ovat tiedot, palkka oli yli puolet suurempi. Tähän määrään saattoi sisältyä myös provisio. Vuosilomaoikeutta A:lla ei ollut. Lehti ilmestyi kerran kuussa. Työ oli siten määräaikaan sidottua, että julkaistavan lehden aineiston piti olla kustantajalla edeltävän kuukauden 20 päivänä. A sai käyttöönsä työnantajalta työn vaatimat tarvikkeet.

Lehti on sisältänyt ratkaistavia ristikoita ja edellisen lehden ratkaisuja. A toi kustantajalle valmiin tuotteen määräaikaan mennessä eikä tuotteen sisältöä otaksuttavasti mitenkään tarkistettu ja hyväksytty. Tästä ei ole ainakaan mitään mainintaa asiakirjoissa. Lehden taiton A teki toimituksen tiloissa ja tämän on katsottu yleensä viittaavan työsuhteeseen.

Ratkaisukäytännössä on katsottu, etteivät kotona työskentelevät toimittajat ja lehtiavustajat ole tehneet työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisina. Kotona työskentelevillä toimittajilla ja avustajilla ei ole tyypillisesti säännöllistä työaikaa eikä heidän oikeuttaan työskennellä toisten työnantajien palveluksessa ole rajoitettu. Kotona työtä tehneiden toimittajien ja lehtiavustajien ei ole katsottu työskennelleen työntekijäin eläkelain piiriin kuuluneessa työsuhteessa.

Edellä lausutun perusteella eläkelautakunta katsoo, ettei A ole ollut siinä määrin X Oy:n johdon ja valvonnan alainen työntekijä, että hänen työskentelynsä voitaisiin lukea työntekijäin eläkelain piiriin.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen työskentelynsä X Oy:lle ajalla 1.4.1972-31.12.1981 olisi hyväksyttävä työntekijäin eläkelain (TEL) piiriin kuuluvaksi.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätös kumottiin. A:n työskentely X Oy:öön ajalla 1.4.1972-31.12.1981 kuului TEL:n piiriin. Asia palautettiin eläkelaitokselle tästä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Vakuutusoikeuden perustelut

A toimi ajalla 1.4.1972-31.12.1981 kuukausittain ilmestyneen kuvaristikkolehden päätoimittajana. Työskentely oli näin ollen säännöllistä ja toistuvaa. Työ oli määräaikoihin sidottua lehden julkaisuaikataulun mukaisesti. A:n työskentely tapahtui pääosin kotona, mutta lehden taiton A teki työnantajan tiloissa. Työhön tarvittavat työskentelyvälineet hän sai työnantajalta.

A:lla oli kiinteä kuukausittainen pohjapalkka. Tämän lisäksi hänelle maksettiin vuosineljänneksittäin 10 % myyntiprovisiota. Pohjapalkan suuruus ja muut seikat huomioon ottaen hänen ei voida katsoa toimineen yrittäjäriskillä. Työnantaja teki A:n palkasta ennakonpidätykset. A ei ole saanut vuosilomakorvausta.

TEL:n mukaisessa ratkaisu- ja soveltamiskäytännössä on katsottu, etteivät kotona työskentelevät toimittajat ja lehtiavustajat ole tehneet työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. A toimi säännöllisesti ilmestyneen kuvaristikkolehden päätoimittajana. Päätoimittajan vastuu ja tehtävänkuva huomioon ottaen työsuhdetta on TEL:n kannalta arvioitava toisin kuin muiden toimittajien tai lehtiavustajien työsuhteita. Asiassa esitetty selvitys kokonaisuutena huomioon ottaen A:n työsuhteen on katsottava kuuluneen TEL:n piiriin ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla.
Jaosto
IX

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3336/00
ETKsov12249