Oy:n vähemmistöosakkaana oleva eri osoitteessa asuva aviopuoliso YEL:n piiriin

Asianumero
12018
Päätöksen antaja
ETK
Päätöksen antopäivä
12.6.1998
Asiakirjan laji
Lausunto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos on pyytänyt lausuntoa siitä, sovelletaanko X:ään TEL:ä vai YEL:ä siltä osin kuin tämä toimii Oy:ssä.

X:n perhe omistaa Oy:n koko osakekannan siten, että X omistaa 37,75 %, hänen aviopuolisonsa Y 52,45 % ja heidän kaksi lastaan kumpikin 4,9 % osakkeista. X ja Y ovat solmineet avioliiton 1971. Vuodesta 1993 lukien heille on merkitty eri osoite. Toinen lapsista asuu yksin, toinen X:n kanssa. X:llä on vuodesta 1990 YEL-vakuutus, joka perustuu toimintaan Oy:ssä. Oy on rekisteröity 1985. Oy:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja Y, varsinainen jäsen X ja varajäsen Z, joka on toinen lapsista. Toimitusjohtaja on Y.

ETK: X:ään sovelletaan YEL:a siltä osin kuin hän toimii Oy:ssä johtavassa asemassa ja sikäli kuin YEL:n edellytykset muuten täyttyvät.

TEL 2 §:n 7 momentin mukaan osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva henkilö kuuluu TEL:n piiriin, paitsi jos hän yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai yli 50 %:n äänimäärän tuottavan osan yhtiön osakkeista.

Työeläkelakien soveltamiskäytännössä perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka elää vakinaisesti samassa taloudessa ja on asianomaiselle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa tai on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tai jonkun tässä tarkoitetun henkilön aviopuoliso.

Edellä tarkoitettu perheenjäsenen käsite ja yhteistaloudessa asumisen määrittely tulevat käytettäväksi lähinnä arvioitaessa sitä, kuuluvatko osakkeenomistajaan tai hänen aviopuolisoonsa lain tarkoittamassa suhteessa olevat henkilöt YEL:n piiriin. Aviopuolisoja pidetään soveltamiskäytännössä perheenjäseninä riippumatta siitä asuvatko puolisot yhteistaloudessa vai eivät.

X on Oy:n hallituksen jäsenenä johtavassa asemassa yhtiössä. Hän omistaa yhdessä aviopuolisonsa kanssa yli
50 % yhtiön osakepääomasta. Näin ollen hänen toimintaansa Oy:ssä sovelletaan YEL:ä, mikäli YEL:n edellytykset muutoin täyttyvät.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 § TEL 2 § 7 mom. (1.3.2002 alkaen TEL 1 d §)