Yksityisen alan työnantajia ovat esimerkiksi  

 •  osakeyhtiöt
 •  kommandiittiyhtiöt
 •  avoimet yhtiöt
 •  osuuskunnat
 •  toiminimet
 •  yhdistykset
 •  yksityishenkilöt.

Yksityisellä alalla sovellettava työeläkelaki 

Yksityisen alan työnantajan palveluksessa työskentelevien työntekijöiden työskentelyyn sovelletaan yleensä TyEL:a. Poikkeuksena ovat merimiehet, joiden työeläkevakuuttaminen määräytyy MEL:n mukaisesti.

TyEL:a sovelletaan sekä työskentelyyn Suomessa että työskentelyyn niin sanottuna lähetettynä työntekijänä ulkomailla. 

TyEL:n soveltaminen ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämän työntekijän työskentelyyn

TyEL:a ei sovelleta sellaisen työntekijän työskentelyyn, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen lyhytaikaiselle enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennukselle. Tällaiseen työskentelyyn sovelletaan kuitenkin TyEL:a, jos

 • työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa tai
 • häneen sovelletaan EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä.

TyEL:n soveltaminen sellaisen työntekijän työskentelyyn, joka tulee Suomeen ICT-direktiivin mukaisena yrityksen sisäisenä siirtona

TyEL:a sovelletaan alle kaksi vuotta Suomessa kestävään työskentelyyn myös silloin, kun ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevä työntekijä tulee työskentelemään tilapäisesti Suomeen ja

 • kysymys on ICT-direktiivin mukaisesta yrityksen sisäisestä siirrosta ja
 • työnantaja ei ole järjestänyt työntekijälle eläketurvaa muualla kuin Suomessa.

Työskentelyyn ei sovelleta TyEL:a, jos työnantaja on järjestänyt sisäisen siirron ajaksi työntekijän eläketurvan muualla kuin Suomessa.

TyEL:n soveltaminen sopimuksettomasta maasta Suomeen tulevan kuljetusliikkeen työntekijän työskentelyyn

Sopimuksettomasta maasta Suomeen tulevan kuljetusliikkeen työntekijän työskentelyyn ei sovelleta TyEL:a, jos

 • kysymyksessä on maanteitse tapahtuva kuljetusliikkeen työ
 • työntekijä tekee työn pääosin muualla kuin Suomessa
 • työntekijä ei asu Suomessa
 • työnantajan kotipaikka ei ole Suomessa
 • työskentelyyn ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturva-asetusten tai Suomea sitovien sosiaaliturvasopimusten määräysten perusteella.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten täytyy täyttyä yhtäaikaisesti, jotta kuljetusliikkeen työntekijän työskentelyyn ei sovelleta TyEL:a.

TyEL-vakuuttamisen edellytykset 

Yksityisen alan työnantajan on järjestettävä työntekijänsä eläketurva TyEL:n mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 •  työntekijä työskentelee työsopimuslaissa määritellyssä työsuhteessa työnantajaan 
 •  työntekijän ansiot nousevat työeläkevakuuttamisen ansiorajaan 
 •  työntekijä täyttää työeläkevakuuttamisen ikärajat
 •  työskentely ei kuulu muun työeläkelain soveltamisalaan.

Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus sijaismaksajatilanteessa

Yksityisen alan työnantaja voi olla vakuuttamisvelvollinen työnantaja myös sijaismaksajatilanteessa.

Sijaismaksajatilanne on sellainen, että on olemassa jokin taho, jolle tosiasiallisesti kuuluu työnantajan oikeusasemaan sisältyvä vastikkeenmaksamisvelvollisuus. Sijaismaksajatilanteessa tosiasiallinen työnantaja ei kuitenkaan maksa vastiketta työntekijälle vaan vastikkeen maksaa sijaismaksaja tosiasiallisen työnantajan sijasta. Sijaismaksajan maksama vastike on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos sijaismaksaja maksaa vastikkeen korvauksena työstä. Tosiasiallinen työnantaja on kuitenkin vakuuttamisvelvollinen työnantaja.

Sijaismaksajina toimivat esimerkiksi

 •  kunnat
 •  kaupungit
 •  Kela
 •  työvoima- ja elinkeinokeskukset
 •  konkurssipesät
 •  ulosottovirastot
 •  taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen työnantajan takaaja, velkoja tai muu maksaja.

Vakuuttamisvelvollisuus kun työnteettäjät ovat yhteisvastuullisesti työnantajia

Työntekijä voi työskennellä yhdessä työsuhteessa usealle työnteettäjälle.

Työnteettäjät ovat tällaisessa tilanteessa yhteisvastuullisesti työntekijän työnantajia, jos

 • työnteettäjät ovat tehneet yhdessä työsopimuksen työntekijän kanssa ja
 • työnteettäjien osuutta työskentelyn johdon ja valvonnan osalta ei voida eritellä ja
 • kaikkien työnteettäjien osalta voidaan todeta työnantajan oikeusasemaan liittyvien tunnusmerkkien kuten direktio-oikeuden täyttyminen.

 Tarkemmat tiedot

Jos jokin työnteettäjistä on huolehtinut esimerkiksi ainoastaan palkanmaksusta ilman, että kyseisen työnteettäjän osalta muut työnantajan oikeusasemaan liittyvät tunnusmerkit ovat täyttyneet, ei kysymys ole yhteisvastuullisesta työnantajasta vaan sijaismaksajasta. Työnantajan asemaan liittyvät käytännön tehtävät voivat olla kuitenkin jaettu tehtäväkohtaisesti eri työnteettäjille esimerkiksi siten, että yksi työnteettäjä huolehtii palkanmaksusta.

Yhteisvastuulliset työnantajat järjestävät yhden eläkevakuutuksen. Jokainen yhteisvastuullisista työnantajista on velvollinen suorittamaan työntekijän eläketurvan järjestämisestä aiheutuvat toimenpiteet ja vastaamaan eläketurvan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista omasta ja toistensa puolesta.

Tyypillinen työsuhde, jossa on kyse yhteisvastuullisesta työnantajasta, on työsuhde usean lääkärin ja heidän yhteisen vastaanottohenkilön välillä.