Julkisten alojen eläkelaki

Julkisten alojen eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisia työnantajia ovat Kevan jäsenyhteisöt, valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat suoraan lain nojalla kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä Keva ja Kuntien takauskeskus.

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä myös yhdistys, osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta lain Kevasta (66/2016) 3§:ssä määritellyin edellytyksin.

Julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluu lisäksi viittaussäännösten perusteella yksityisten työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä: esimerkiksi yliopistojen ennen vuotta 1980 syntyneet työntekijät ja erilaisissa yksityisissä oppilaitoksissa ja valtionapulaitoksissa työskentelevät henkilöt niitä koskevissa erillislaeissa säädetyin edellytyksin.

Virka- tai työsuhteessa olevat

Julkisten alojen eläkelaki koskee Kevan jäsenyhteisöön, valtioon, evankelis-luterilaiseen kirkkoon, Kansaneläkelaitokseen ja Suomen Pankkiin virka- tai työsuhteessa olevaa henkilöä, jollei hänen eläketurvastaan säädetä erikseen.

Muut kuin virka- tai työsuhteessa olevat

Julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluu myös

  • perhehoitaja, joka on tehnyt jäsenyhteisön kanssa perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen
  • omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 2 §:n mukainen omaishoitaja
  • Kevan jäsenyhteisön luottamushenkilö
  • valtion luottamushenkilö
  • evankelis-luterilaisen kirkon luottamushenkilö
  • Suomen Pankin luottamushenkilö
  • sellainen luonnollinen henkilö, joka ei toimi yrittäjänä ja joka on tehnyt JuEL:in piiriin kuuluvan työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai sopinut vastaavasti muusta järjestelystä eikä tätä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä; jos henkilö toimii yrittäjänä, mutta on YEL-vanhuuseläkkeellä eikä sen vuoksi ole YEL:n mukaan vakuuttamisvelvollinen, henkilö kuuluu julkisten alojen eläkelain piiriin.

Julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva palvelusaika

Julkisten alojen eläkelain mukaista eläkettä karttuu henkilölle 17 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jonka aikana 1957 tai sitä ennen syntynyt henkilö täyttää 68 vuotta, 1958 -1961 syntynyt henkilö täyttää 69 vuotta ja 1962 ja sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 70 vuotta. Eläketurvan piiriin kuulumiselle ei ole ansiorajaa.

Kansanedustajilla oma eläkelakinsa

Kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten oikeus eläkkeeseen perustuu lakiin kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta. Eläkkeet ja sopeutumisraha kustannetaan valtion varoista ja vakuuttaminen ja eläketurvan hoito on järjestetty mainitun lain mukaan Kevassa.