Mikä on luottamustehtävä?

Luottamustehtävänä pidetään tehtävää,

 • johon henkilö on valittu määräajaksi tai toistaiseksi edustamaan tiettyä yhteisöä, henkilöjoukkoa tai asiantuntemusta ja
 • jossa hän ei ole työ- tai virkasuhteessa eikä toimi YEL:ssa tarkoitettuna yrittäjänä.

Luottamustehtävälle on tyypillistä, että

 • tehtävään valitaan yleensä vaalilla tai otetaan päätöksellä ja
 • tehtävä kestää tietyn toimikauden ajan, esimerkiksi yhdistyksen säännöissä määrätyn ajan ja
 • tehtävään valittu ei ole toimikauden aikana erotettavissa muuten kuin hallintotoimin.

Tarkemmat tiedot

Luottamustehtävässä ovat yleensä esimerkiksi:

 • työpaikan pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
 • yhtiöiden, osuuskuntien ja muiden yritysten toimielinten jäsenet, kuten esimerkiksi hallintoneuvostojen, hallitusten, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenet
 • tilintarkastajat, jotka eivät ammattimaisesti toimi tilintarkastajina
 • etujärjestöjen muun muassa työmarkkinajärjstöjen ja toimialayhteisöjen puheenjohtajat
 • eri harrastusalojen liittojen ja yhdistysten johtokunissa toimivat henkilöt, kuten yhdistyksen säännöissä tarkoitettu puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja (Jos esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja saa tästä tehtävästä normaalitasoisen palkan, kysymyksessä voi kuitenkin olla työsuhde).

Luottamustehtävästä saatava vastike ei ole yleensä suuri. Luottamustehtävästä maksettavava suoritus on yleensä vain kulukorvaus tai palkkio, jonka suuruus ei vastaa tehtävän vastuullisuutta tai tehtävän hoitamisen vaatimaa työmäärää.

Luottamustehtävää hoitavan henkilön vakuuttaminen on yksityisellä alalla lähtökohtaisesti vapaaehtoista

Luottamustehtävästä palkkion maksava yksityisoikeudellinen yritys tai yhteisö voi vakuuttaa luottamustehtävää (luottamustointa) hoitavan henkilön luottamustoimesta vapaaehtoisesti TyEL:n mukaan.

Luottamustoimen vakuuttaminen on yksityisellä alalla vapaaehtoista, jos luottamustehtävää hoitava henkilö ei ole samaan aikaan työsuhteessa luottamustoimipalkkion maksajaan.

Tarkemmat tiedot

Jos henkilö toimii yrittäjänä, mutta yrittäjätoiminta on luottamustehtävästä erillistä toimintaa, yrittäjätoiminta tai YEL-vakuutus ei ole este luottamustehtävän vapaaehtoiselle vakuuttamiselle.

Luottamustehtävässä toimiminen saattaa tulla vakuutettavaksi YEL:n mukaan silloin, jos henkilön yrittäjätoimintaan kuuluu nimenomaan luottamustehtävien hoitaminen (esimerkiksi niin sanottu hallitusammattilainen, jonka ansiotoiminta koostuu huomattavassa määrin useiden yritysten hallituksien jäsenenä toimimisesta). Tällöin luottamustehtävää ei voida pitää TyEL:n 8 §:n mukaisena vapaaehtoisesti vakuutettavana luottamustehtävänä vaan henkilö toimii tehtävässä YEL:ssa tarkoitettuna yrittäjänä.

Yhtenä luottamustoimena pidetään kaikkia niitä tehtäviä, joissa vakuutettu on ollut kalenterivuoden aikana samaan palkkion maksajaan.

Vapaaehtoisen luottamustoimivakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Luottamustehtävän katsotaan

 • alkaneen sen kalenterikuukauden alusta, jolta luottamustoimeen kuuluvasta tehtävästä ensimmäisen kerran maksetaan palkkiota
 • päättyneen sen kalenterikuukauden lopussa, jolta luottamustoimeen kuuluvasta tehtävästä viimeksi on maksettu palkkiota.

Vakuutuksenottajan (palkkion maksajan) on vakuutusta otettaessa määriteltävä, mistä alkaen luottamustehtävän hoitamisesta maksetut palkkiot otetaan huomioon eläkkeeseen oikeuttavina.

Luottamustehtävän hoitamisesta maksetut palkkiot voidaan vakuuttaa taannehtivasti vain kulumassa olevalta ja edelliseltä kalenterivuodelta.

Jos luottamustehtävää hoitava henkilö on vakuutettu vapaaehtoisesti, työskentelyn vakuuttaneella palkkion maksajalla on oikeus päättää luottamustoimen vakuuttaminen haluamaansa ajankohtaan.

Tarkemmat tiedot

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa eläkelaitoksesta ottamansa työeläkevakuutussopimuksen päättymään aikaisintaan sen kalenterikuukauden loppuun, jona vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutuksen irtisanomisesta kirjallisesti eläkelaitokselle.

Luottamustointa hoitavan henkilön työeläkevakuuttamisen ikä- ja ansiorajat

Luottamustehtävää hoitavan henkilön työeläkevakuuttamista koskevat samat ikä- ja ansiorajat kuin muutakin TyEL-vakuuttamista.

Luottamustointa hoitava henkilö voidaan vakuuttaa luottamustoimesta, jos henkilö on vähintään 17-vuotias ja

 • vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt henkilö enintään 68-vuotias
 • vuosina 1958-1961 syntynyt henkilö enintään 69-vuotias
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt henkilö enintään 70-vuotias.

Luottamustoimesta maksettavan palkkion tulee olla vähintään TyEL:n ansiorajan suuruinen 62,88 euroa kalenterikuukaudessa (vuoden 2022 tasossa).

Vakuutetut luottamustoimipalkkiot rinnastetaan työsuhteessa saatuihin ansioihin

Kun luottamustehtävää hoitava henkilö työeläkevakuutetaan luottamustoimen perusteella:

 • vakuutetut luottamustoimipalkkiot otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa
 • vakuutetuista luottamustoimipalkkioista on maksettava työeläkevakuutusmaksut
 • palkkion maksaja pidättää maksamastaan luottamustoimipalkkiosta työntekijän työeläkevakuutusmaksun
 • vakuutetuista luottamustoimipalkkioista karttuu työeläkettä työeläkelakien mukaan.

Luottamustehtävä on vakuutettava, jos luottamustointa hoitava henkilö on samalla työsuhteessa luottamustoimipalkkion maksajaan

Luottamustehtävän työeläkevakuuttaminen on pakollista, jos luottamustehtävää hoitava henkilö on samaan aikaan työsuhteessa luottamustehtävästä saatavan palkkion maksajaan.

Kun työntekijä on työsuhteessa yritykseen, jonka luottamustehtävässä työntekijä toimii, työntekijän luottamustehtävästä työnantajaltaan saamat palkkiot tulee vakuuttaa samalla kun työntekijän varsinaisen työsuhteen perusteella saamat ansiot. Vakuutuksenottaja on tällöin velvollinen vakuuttamaan työntekijälleen luottamustoimen hoitamisesta maksamat palkkiot osana työntekijän työsuhteesta maksettujen ansioiden vakuuttamista.

Kun luottamustehtävän vakuuttaminen on pakollista, luottamustehtävän hoitamisesta maksettavat palkkiot liitetään henkilön työsuhteen perusteella maksettuihin eläkkeen perusteena oleviin vakuutettaviin ansioihin, eikä luottamustehtävästä maksettuja palkkiota vakuuteta erikseen.

Tarkemmat tiedot

Luottamustehtävästä voidaan maksaa erillinen palkkio, vaikka luottamustehtävää hoitava henkilö hoitaisikin tehtävänsä työajan puitteissa ja saisi vajaaksi jäävältä työajalta normaalin palkan. Luottamustoimen hoitamisesta voidaan maksaa myös ylityökorvaukseen rinnastettava korvaus, kun luottamustehtäviä hoidetaan työajan ulkopuolella. Kummassakin tilanteessa luottamustehtävästä maksettava palkkio on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, kun palkkion maksajana on työntekijän työnantaja.

Myös muun tahon kuin henkilön oman työnantajan maksama luottamustoimipalkkio voi tulla otettavaksi huomioon henkilön varsinaisen työsuhteen vakuutettavina ansioina, jos luottamustehtävästä saadun palkkion maksajaa voidaan pitää henkilön varsinaisen työsuhteen työnantajan sijaismaksajana. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi konsernitilanteissa. Esimerkiksi henkilön työsuhteen toimenkuvaan saattaa liittyä se, että henkilö on luottamustoimessa muussa yhtiössä kuin omassa työnantajayhtiössään. Jos tällaisessa tilanteessa palkkion luottamustoimesta maksaa henkilölle se yhtiö, jossa henkilö on luottamustoimessa (eikä henkilön oma työnantajayhtiö), palkkion maksavaa yhtiötä voidaan pitää sijaismaksajana.

Ansionmenetyskorvauksia ja palkkioita, joita luottamusmies saa muualta kuin omalta työnantajaltaan (esimerkiksi ammattiliitolta) ollessaan työnantajansa luottamustehtävässä, ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Tällaisten palkkioiden maksaja voi kuitenkin järjestää eläketurvan vapaaehtoisesti.

Jos työntekijä on työsuhteessa yritykseen, jonka luottamustehtävässä hän toimii, työntekijän luottamustehtävän vakuuttaminen on pakollista niin kauan kuin työsuhde on voimassa samanaikaisesti luottamustehtävän kanssa.