Eläketurvakeskuksen päätös

Eläketurvakeskus voi

  • työnteettäjän
  • työntekijän
  • työnsuorittajan tai
  • eläkelaitoksen hakemuksesta

antaa valituskelpoisen päätöksen siitä, sovelletaanko työhön työntekijän eläkelakia tai yrittäjän eläkelakia.

Päätös annetaan jokaisesta yksilöidystä työntekosuhteesta erikseen.

Eläketurvakeskus kuulee kaikkia asianosaisia ennen päätöksen antamista.

Asianosainen voi valittaa Eläketurvakeskuksen päätöksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

Eläketurvakeskus voi antaa hakemuksesta valituskelpoisen päätöksen myös siitä, mikä taho on työntekijän eläkelakia sovellettaessa työeläketurvan järjestämisestä vastuussa oleva työnantaja.

Tarkemmat tiedot

Eläketurvakeskus voi antaa valituskelpoisen päätöksen siitä, mitä tahoa on työntekijän eläkelakia sovellettaessa pidettävä työntekijän työnantajana, jolla on velvollisuus järjestää työntekijälle työeläketurva. Eläketurvakeskus voi antaa päätöksen työnantajatahosta myös niissä tilanteissa, kun on selvää, että kyseessä on työsuhteessa tehtävä työ ja työntekijän eläkelaki tulee sovellettavaksi, mutta on epäselvyyttä siitä, mikä taho on työeläkevakuuttamisvelvollisen työnantajan asemassa.

Vakuutusoikeus on antanut päätöksen 4.2.2016 Dnro 4566:2013, jossa on ollut kyse vakuutamisvelvollisen työnantajatahon määrittelystä. 

Kevan päätös

Keva voi antaa valituskelpoisen päätöksen siitä, onko hakija julkisten alojen eläkelain alaisessa palvelusuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjaksona ollut sellaisessa. Jäsenyhteisön hakemuksesta annetaan päätös siitä, onko työntekijälle maksettava palkka tai muu vastike sellaista eläkettä kartuttavaa ansiota, joka kuuluu JuEL:n piiriin.