Yhtiöittämisen myötä työntekijät siirtyvät valtion eläkejärjestelmästä yksityisen työeläkejärjestelmän piiriin. Yhtiöittämistä edeltävään työskentelyyn perustuva eläke määräytyy kuitenkin valtion eläkelain mukaisesti ja on valtion kustannettavaa eläkemenoa.

Yksittäisiä eläkkeitä ei valtion eläkejärjestelmässä rahastoida ennakkoon, vaan eläkemenoa katetaan kyseisen vuoden vakuutusmaksuilla, jotka siirtyneiden työntekijöiden osalta jäävät saamatta. Toisaalta uusi yhtiö maksaa siirtyneistä työntekijöistä yksityisten alojen työeläkelaitokselle vakuutusmaksua, josta osittain rahastoivan tekniikan mukaan osa käytetään kyseisenä vuonna maksettavan, ennakkoon rahastoimattoman eläkemenon kattamiseen. Uusi yhtiö osallistuu alkuvuosina tämän menon kattamiseen itse aiheuttamaansa menoa suuremmalla osuudella.

Tilanteen kompensoimiseksi siirtyvien työntekijöiden ansiot vakuuttanut yksityisten alojen työeläkelaitos maksaa osan siirtyvän henkilöstön ansioista perittävästä työeläkemaksusta siirtymämaksuna valtiolle kattamaan siirtyvän henkilöstön osalta saamatta jääneitä vakuutusmaksuja.

Maksun määrä ja maksamisen aikataulu

Siirtymämaksun määrä on 80 prosenttia siirtyneiden työntekijöiden vakuutusmaksun tasausosasta vähennettynä määrällä, joka vakuutusmaksun tasausosasta keskimäärin käytetään rahastojen täydennyksiin. Siirtymämaksua maksetaan Valtion eläkerahastolle 10 vuoden ajan yhtiöittämisestä.

Eläketurvakeskus laskee vuosittain vakuutusmaksun tasausosasta rahastotäydennyksiin siirrettävän määrän ja esittää sosiaali- ja terveysministeriölle sen huomioon ottamista siirtymämaksuperusteissa määritellyn kertoimen muodossa.

Eläkelaitos arvioi siirtymämaksun vuotuisen määrän ja maksaa sen perusteella valtion eläkerahastolle neljä tasasuurta ennakkoerää helmi-, touko-, elo- ja marraskuulla, ellei muuta sovita. Eläkelaitos antaa Valtion eläkerahastolle ja Eläketurvakeskukselle selvityksen ennakon määrästä ja sen perusteista.

Saatuaan lopullisen siirtymämaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot eläkelaitos laskee lopullisen maksun määrän sekä tekee lopullisen maksun ja ennakoiden välisen selvittelyn korkoineen.

Eläkelaitos antaa selvittelyn mukaisesta tarkistuserästä tiedon Valtion eläkerahastolle ja Eläketurvakeskukselle lokakuun loppuun mennessä ja tarkistuserän mukainen palautus tai lisämaksu maksetaan marraskuun loppuun mennessä.