TyEL:n ja MEL:n mukainen vanhuuseläke kustannustenjaossa

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi on tehty pieniä stilistisiä muutoksia.

Vanhuuseläkkeen rahastoitu osa on karttuneiden rahastoitujen osien summa. Rahastoidusta osasta vastaa se ns. vastuueläkelaitos, jossa rahastoidun osan pohjana olevat ansiot on vakuutettu. Vastuueläkelaitos varautuu tuleviin rahastoitujen osien suorituksiin vanhuuseläkerahastolla. Varat vanhuuseläkerahastoon vastuueläkelaitos saa kunkin vuoden vakuutusmaksuun sisältyvästä vanhuuseläkeosasta.

Vanhuuseläkkeen rahastoitua osaa karttuu työntekijälle 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuukauden loppuun asti tai enintään vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Rahastoitua osaa karttuu 0,4 prosenttia vuosiansioista ja se vastaa laskennallista 65 vuoden eläkeikää, kuitenkin laskentavuonna 66 vuotta tai enemmän täyttävillä se vastaa työntekijän ikää työntekovuonna.

Varsinaisesta vanhuuseläkkeestä poiketen osittaisessa varhennetussa vanhuuseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa ja sen rinnalla tehdystä työstä karttuu rahastoitua osaa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 2.8.2013

Vanhuuseläkkeen rahastoitu osa on jäljempänä mainittujen karttuneiden rahastoitujen osien summa. Rahastoidusta osasta vastaa se eläkelaitos, jossa rahastoidun osan pohjana olevat ansiot on vakuutettu.

Työntekijälle karttuu tulevan vanhuuseläkkeen rahastoitua osaa ikävälillä 18-54 olevista ansioista. Rahastoitua osaa karttuu 0,5 prosenttia vuosiansioista ja se vastaa laskennallista 65 vuoden eläkeikää.

Rahastoidun osan karttumisprosentit eri vuosina

Vuosi

Rahastoitua osaa karttuu

30.6.1962 saakka

0,5 %, jos työsuhde on päättynyt 8.7.1961 tai sen jälkeen

1.7.1962 – 31.12.1976

1,0 % vuosiansioista

1.1.1997 – 31.12.1996

1,5 % vuosiansioista

1.1.1997 alkaen

0,5 % vuosiansioista

Kunkin vuoden vakuutusmaksuun sisältyvästä vanhuuseläkeosasta siirtää ansiot vakuuttanut eläkelaitos vanhuuseläkerahastoon kyseisenä vuonna karttunutta rahastoitua osaa vastaavan pääoma-arvon verran. Tällä varaudutaan tulevan vanhuuseläkkeen rahastoidun osan kustantamiseen.

SoveltamisohjeJulkaistu 1.1.2017

TyEL- ja MEL-vanhuuseläkkeen yhteisesti kustannettava osa on vanhuuseläkkeen rahastoidun osan ylittävä osa.

TyEL- ja MEL-eläkkeen yhteisesti kustannettava vanhuuseläkkeen osa luetaan kustannustenjakoperusteiden mukaiseen eläkelaitoksen hyvityksen osaan \(E_v^a\). \(E_v^a\)-osien yhteismäärän kustannukset jaetaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten kesken eläkelaitosten vakuutusmaksujen tasausosien ja tasausvastuiden mukaisessa suhteessa kustannustenjakoperusteiden mukaisen kertoimen \(q_v^a\) avulla.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Jos osa-aikaeläkkeensaaja jatkaa työssään 68 vuotta täytettyään, muutetaan osa-aikaeläke samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Tällainen vanhuuseläke jaetaan osiin kustannustenjakoa varten kuten edeltävä osa-aikaeläke.

Jos kuitenkin osa-aikaeläke on määräytynyt TyEL:n tai MEL:n perusteella, jaetaan näiden lakien mukainen vanhuuseläke kustannustenjakoa varten osiin kuten normaali vanhuuseläke. Jako ei näiltä osin muutu, kun eläkkeensaaja hakee lykättyä vanhuuseläkettä. Muilta osin eläkkeeseen tehdään normaali vanhuuseläkkeen kustannustenjako vasta, kun eläkkeensaajalle myönnetään lykätty vanhuuseläke.

Osa-aikaeläkkeensaaja syntynyt ennen vuotta 1947

Osa-aikaeläke muutetaan samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä. Tällöin vanhuuseläke jaetaan eri lakien mukaisiin osiin 65 vuoden ikään mennessä karttuneiden eläkkeiden suhteessa, ottamatta kuitenkaan huomioon jatkuvana olevasta työsuhteesta karttunutta eläkettä.

Jakoa tehtäessä otetaan huomioon myös palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat sekä VEKL:n perusteella kertyneet etuusosat. TyEL-MEL-osan rahastoitu osa on normaali vanhuuseläkkeen rahastoitu osa eikä se muutu, kun eläkkeenhakijalle myönnetään lykätty vanhuuseläke.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Vanhuuseläkkeen rahastoitua osaa ei enää oikaista TEL-, LEL-, ja TaEL-maksujen TyEL:n aikaisten korjausperusteiden tultua voimaan. Perusteet tulivat voimaan TEL-korjausten osalta 1.6.2007 ja LEL- ja TaEL-korjausten osalta 4.6.2007.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tehty pieniä stilistisiä muutoksia.

TyEL:n tai MEL:n mukaista toimintaa vakuuttanut eläkelaitos kustantaa vanhuuseläkkeen rahastoidun osan siltä osin kuin rahastoitu osa perustuu kyseisen eläkelaitoksen vakuuttamiin TyEL:n tai MEL:n mukaisiin ansioihin.

Maksettujen vanhuuseläkkeiden kustannukset selvitetään vuosittain eläkelaitosten kesken TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn yhteydessä. Selvittelyssä eläkelaitoksen hyvitykseksi lasketaan sen maksamien vanhuuseläkkeiden määrä. Hyvityksestä vähennetään kuitenkin niiden jonkin muun eläkelaitoksen maksamien vanhuuseläkkeen rahastoitujen osien määrä, jotka ovat tämän kyseisen eläkelaitoksen vastuulla. Selvittelyssä eläkelaitokselle laskettavaan kustannustenjaon maksuun sisältyy sen osuus vanhuuseläkkeiden yhteisesti kustannettavasta eläkemenosta.

Eläkelaitoksen hyvitys saadaan kustannustenjakoperusteen mukaisella kaavalla
\(E_v^a=E_v-E_v^{VRM}+(1+b_1)^{0,5}\overline{V}_{v-1}^{T\prime}\), jossa

  • \(E_v\)= eläkelaitoksen maksamat vanhuuseläkkeet ja osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
  • \(E_v^{VRM}\)= kaikkien eläkelaitosten maksamat vanhuuseläkkeiden rahastoidut osat, jotka ovat kyseisen eläkelaitoksen vastuulla
  • \(\overline{V}_{v-1}^{T\prime}\)= eläkelaitoksen mahdollisesti negatiiviseksi muodostunut tasausrahasto

Suureeseen \(E_v^{VRM}\) sisältyvät myös

  • kertasuorituksina maksettujen vanhuuseläkkeiden rahastoidut osat sekä
  • Euroopan unioniin maksettujen siirtomäärien vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arvot siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivien tasoisina.

Suure \(\overline{V}_{v-1}^{T\prime}\) määritellään

  • eläkevakuutusyhtiöiden TyEL-laskuperusteissa
  • eläkekassojen tasausperusteessa
  • eläkesäätiöiden perusteessa ja
  • Merimieseläkekassan tasausperusteessa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella ja julkisten alojen eläkelaitoksella suureet \(E_v^{VRM}\) ja \(\overline{V}_{v-1}^{T\prime}\) ovat nollia.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Vanhuuseläkkeen rahastointia vahvistetaan tekemällä vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin tasokorotuksia. Tasokorotuksista ja niiden kohdentumisesta määrätään vuosittain laskuperusteissa ns. iv-korotusten muodossa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Rahastokorko on eläkelaitoksen vastuuvelan ja eläkevastuun laskennassa käytetty tekninen korko. Rahastokorko määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa laskuperusteissa.

Rahastokoron arvo oli vuoteen 1997 saakka 5 prosenttia ja 1.1.1997 alkaen 3 prosenttia. Koron muutos tehtiin pienentämällä 1.1.1997 eläkelaitosten vastuulla olevia eläkkeen rahastoituja osia siten, että eläkkeiden pääoma-arvo säilyi.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Laskentakaavaa on päivitetty.

Jos henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle muusta kuin 65 vuoden iästä, karttuneet vanhuuseläkkeen rahastoidut osat muunnetaan eläkkeellesiirtymisikää vastaaviksi. Näin vanhuuseläkevastuisiin ei tule eläkkeen alkaessa odottamatonta muutosta pääoma-arvon säilyessä ennallaan.

Muunto tehdään jakamalla rahastoidut osat kertoimella

\(\Large\frac{\overline{N}_z}{\overline{N}_{65}}\),

missä z on eläkkeensaajan ikä kuukauden tarkkuudella vanhuuseläkkeelle siirtymistä edeltävän kuukauden lopussa.

Kuukauden tarkkuudella käytettävä muuntokerroin interpoloidaan kuolevuusperustemallin N-lukuja käyttäen kaavalla

\(\LARGE\frac{1}{(1-\frac{kk}{12})\cdot\frac{\overline{N}_{65}}{\overline{N}_{\lfloor z\rfloor}}+\frac{kk}{12}\cdot\frac{\overline{N}_{65}}{\overline{N}_{\lfloor z\rfloor+1}}}\),

missä \(\lfloor z\rfloor\) on vakuutetun ikä täysinä vuosina vanhuuseläkkeen alkaessa ja kk vuodet \(\lfloor z\rfloor\) ylittävä ikä täysinä kuukausina.

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.