TyEL:n ja MEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke kustannustenjaossa

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2024 – toistaiseksiJulkaistu 26.4.2024
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty uusi rajamäärä eläkelaitoksen vastuulla olevan osan määräytymiseen, jos eläketapahtuma on vuonna 2024 tai myöhemmin. Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2024 tasoon.

Kun TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki alkaa vuonna 2007 tai sen jälkeen ja eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, eläkkeessä on rahastoitua osaa, jos

 • se on tulevan ajan eläke ja
 • eläkkeensaajan TyEL:n tai MEL:n mukaan vakuutetut työansiot ennen PTEL-vähennystä ovat vähintään 20 571,69 euroa (vuoden 2024 tasossa) vastuunjaon tarkasteluaikana.

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumavuotta edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005. Edellä mainittu rajamäärä on sama myös silloin, kun vastuunjaon tarkasteluaika on vain vuosi 2005.

Työeläkelaeissa ilmoitettuja rajamääriä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan myöhemmin mainitulla tavalla TyEL-MEL-eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta, ensisijaisilla etuuksilla vähennetystä määrästä ilman

 • kuntoutuskorotusta
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotusta
 • palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeen osia ja VEKL:n mukaisia etuuksia.

Rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajalla on vakuutettuja TyEL- tai MEL-työansioita vastuunjaon tarkasteluaikana.

Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen vastuulle tuleva rahastoitu osa on se osuus koko TyEL-MEL-eläkkeen (MEL-eläke tässä= MEL-vastuunjako-osa) alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä, joka vastaa kyseisessä eläkelaitoksessa vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuutta vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden yhteismäärästä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 714,30 euroa (vuoden 2024 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 714,30 euroa (vuoden 2024 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 714,30 euroa (vuoden 2024 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa ei lueta työansioihin.

Työeläkelaeilla tarkoitetaan tässä TyEL:ia, MEL:ia, YEL:ia, MYEL:ia, JuEL:ia, SP:n eläkesääntöä ja OrtKL:n sekä eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettua maakuntalakia.

Edellä työansioilla tarkoitetaan tulevan ajan laskennan perusteena olevia ansioita. Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansioiden laskennassa on muutamia poikkeussääntöjä. Poikkeussääntöjä ei oteta huomioon vastuunjaon tarkasteluajan ansioita laskettaessa.

Rahastoitua osaa laskettaessa ansioihin ei tehdä PTEL-vähennystä. Rahastoitua osaa laskettaessa vastuunjaon tarkasteluajan ansiot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisajankohdan tasoon.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2024 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 10 906,07 euroa (vuoden 2024 tasossa). Ansiorajaa 10 906,07 euroa tutkittaessa ansioista ei vähennetä työntekijän työeläkemaksua.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuosina 2007-2023 ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 3 428,61 euroa (vuoden 2024 tasossa). Ansiorajaa 3 428,61 euroa tutkittaessa ansioista ei vähennetä työntekijän työeläkemaksua.

Osa-aikaeläkkeen jälkeisen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy vastaavalla tavalla.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Kun kuntoutustuki muuttuu täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi, rahastoitu osa ei muutu.

Jos osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi, eläkkeen rahastoitua osaa muunnetaan samassa suhteessa kuin ensisijaisilla etuuksilla vähennetty TyEL-MEL-eläke muuttuu laskettuna ilman

 • kuntoutuskorotusta
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotusta
 • palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeen osia ja
 • VEKL:n mukaisia etuuksia.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi eläkkeen rahastoitua osaa muunnetaan vastaavalla tavalla.

Rahastoitua osaa muunnettaessa eläkkeet, joiden suhteessa rahastoitua osaa muunnetaan, ovat samassa indeksissä. Ne ovat samassa indeksissä myös silloin, jos eläkkeiden välissä on ollut pitempi tauko, mutta jälkimmäinen eläke on myönnetty entisin perustein.

Seuraavassa kuvassa on esitetty miten rahastoitu osa muuttuu, kun täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeeksi myöhemmän ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen. Eläke on alkanut täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä. Uusi ensisijaisilla etuuksilla vähentäminen pienentää täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrää. Koska maksettava työkyvyttömyyseläke on pienempi kuin työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa, maksettava työkyvyttömyyseläke on kokonaan rahastoitua osaa, kunnes se indeksikorotusten myötä saavuttaa alkuperäisen rahastoidun osan (rahastoraja).

Myöhemmin täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoraja saadaan muuttamalla täyden työkyvyttömyyseläkkeen rahastorajaa maksettavien TyEL-MEL-eläkkeiden suhteessa. Koska maksettava osatyökyvyttömyyseläke on pienempi kuin osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoraja, maksettava osatyökyvyttömyyseläke on kokonaan rahastoitua osaa, kunnes se indeksikorotusten myötä saavuttaa rahastorajan.

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Jos työkyvyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin myönnetään työkyvyttömyyseläke uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa on sama kuin alkuperäisen eläkkeen rahastoitu osa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Kuntoutusrahan jälkeisen entisin perustein myönnetyn ja vuonna 2010 tai sen jälkeen alkavan työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on kuntoutusrahan rahastoidun osan suuruinen.

Jos kuntoutusrahan muuttuessa työkyvyttömyyseläkkeeksi eläkkeestä vähennetään ensisijaisia etuuksia, työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuntamalla kuntoutusrahan rahastoitua osaa maksettavien TyEL-MEL-eläkkeiden suhteessa. Muunnettaessa käytetään kuntoutusrahan työkyvyttömyyseläkettä vastaavaa määrää. Kuntoutusraha ja työkyvyttömyyseläke indeksoidaan saman vuoden tasoisiksi.

Kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein myönnetyn osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoitua osaa muunnetaan samassa suhteessa kuin ensisijaisilla etuuksilla vähennetty TyEL-MEL-eläke muuttuu laskettaessa ilman

 • kuntoutuskorotusta
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotusta
 • palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeen osia ja
 • VEKL:n mukaisia etuuksia.

Muunnettaessa käytetään kuntoutusrahan työkyvyttömyyseläkettä vastaavaa määrää. Kuntoutusraha ja osatyökyvyttömyyseläke indeksoidaan saman vuoden tasoisiksi.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Työkyvyttömyyseläkkeen määrässä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen on

 • maksussa oleva osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • säästöosuus (= se osa eläkkeestä, jota ei ole vielä haettu) palkkakertoimella ja elinaikakertoimella tarkistettuna
 • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä ansaittu eläke työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta sekä palkattomilta ajoilta ansaittu eläkkeen osa tarkistettuna elinaikakertoimella ja
 • tulevan ajan eläkeosa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävän TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy samalla tavalla kuin työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Rahastoidusta osasta vastaavat  ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajalla on TyEL- tai MEL-työansioita vastuunjaon tarkasteluaikana.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

TEL-LEL-TaEL-MEL-perusturvan mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen, jonka eläketapahtuma on ennen vuotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on selvitetty vuoden 2016 kustannustenjakoperusteen liitteessä 1 ja yleiskirjeessä B7/2003.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

TEL-LEL-TaEL-MEL-perusturvan mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen, jossa eläke alkaa ennen vuotta 2007, rahastoidun osan määräytyminen on selvitetty vuoden 2006 TEL-LEL-TaEL-MEL-perusturvan mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen kustantaminen -ohjeessa ja vuoden 2016 kustannustenjakoperusteen liitteessä 1.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty EU-asetuksen numero.

Jos työkyvyttömyyseläke lasketaan käyttäen EU-asetuksen  EPNAs (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvasäännöksiä, rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, vaikka eläke myönnettäisiin pro rata -eläkkeenä.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Eläkelaitos vähentää työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitua osaa laskiessaan TyEL-MEL-eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta eläkkeen määrästä ensisijaiset etuudet. Maksettavaksi jäävän ja siten rahastoidun osan laskennan perusteena olevan eläkkeen määrä on kuitenkin vähintään ensisijaisen etuuden vahinkotapahtumavuoden jälkeen työansioiden perusteella karttuneen eläkkeen suuruinen.

Jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004, ei ensisijaisen etuuden vähentämistä tehdä vaan työeläke tulee maksuun kokonaisuudessaan.

Jos eläkettä myönnettäessä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen työeläkkeen määrä on 0, eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa eikä sitä tule myöhemminkään.

Jos myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeen myönnön jälkeen eläkkeestä vähennetään ensisijaisia etuuksia, eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettava eläke on ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on maksettava eläke kokonaan rahastoitua osaa, kunnes se indeksikorotusten myötä saavuttaa entisen rahastoidun osan. Määräaikaisen ensisijaisen etuuden jälkeen rahastoitu osa kuitenkin nousee heti entiselle tasolleen.

Eläkkeen muutostilanteessa – esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuessa täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi – eläkkeen rahastoraja muuttuu samassa suhteessa kuin maksettavien työeläkkeiden määrä muuttuu.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Jos työkyvyttömyyseläke on oikaistu 31.12.2006 voimassa olleen lain perusteella ja työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vakuuttamisen oikaisuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna, työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa ja vastuu eläkkeestä määräytyvät oikean lain mukaisesti. Rahastoidun osan ylittävä eläkkeen osa on yhteisesti kustannettavaa.

Jos eläketapahtuma on ennen vakuuttamisen oikaisuvuotta edeltänyttä vuotta, eläkkeen rahastoitu osa jää entisen suuruiseksi ja siitä vastaa entinen eläkelaitos. Rahastoidun osan ylittävä eläkkeen osa on yhteisesti kustannettavaa.

Jos kuitenkin vakuuttamisen oikaisun jälkeen tulee takautuvasti myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, jossa eläketapahtuma on aikaisemmin kuin oikaisuvuotta edeltävänä vuonna, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy samoin kuin jos vakuutus olisi ollut alun perin oikein järjestetty. Tällöin vanha eläkelaitos vastaa eläkkeen rahastoidusta osasta siihen määrään asti, josta se olisi vastannut, jos eläke olisi laskettu väärän lain mukaisesti. Tämän määrän ylittävästä rahastoidusta osasta vastaa uusi eläkelaitos. Rahastoidun osan ylittävä eläkkeen osa on yhteisesti kustannettavaa.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidun osan ylittävä osa on TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa. Se kuuluu kustannustenjakoperusteen hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^b\).

Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehtävä TyEL 81 §:n mukainen kertakorotus kuuluu myös TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaan osaan.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.