Suomen lakisääteisiin työeläkkeisiin sovelletaan EU-asetuksen 883/2004 sosiaaliturvasäännöksiä silloin, kun työntekijä tai yrittäjä on työskennellyt Suomen lisäksi toisessa EU-maassa.

EU-asetuksen kansallisen lain mukaisella eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon vain Suomen työeläkelakien mukaiset vakuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten sosiaaliturvaa koskevan asetuksen 883/2004 ja sosiaaliturvasopimusten säännökset.

Pro rata -eläkkeen laskemista varten lasketaan ensin niin sanottu kokonaiseläke (=teoreettinen eläke) ottaen huomioon työntekijän koko työhistoria ikäänkuin se olisi tapahtunut Suomessa. Pro rata -eläke saadaan tästä kokonaiseläkkeestä ottamalla siitä Suomen työskentelyaikaa vastaava osuus.

Näin lasketuista kansallisen lain mukaisesta työeläkkeestä ja pro rata -eläkkeestä eläkkeensaajalle myönnetään suurempi.

Eläkkeen rahastoitu osa lasketaan kansallisen lain mukaisesta työeläkkeestä, vaikka eläke olisi myönnetty pro rata -eläkkeenä.

Kun myönnetään pro rata -eläke, sen ja kansallisen lain mukaisen eläkkeen erotuksesta aiheutuva eläkkeen lisäys (myös palkattomalta ajalta karttunut eläkkeen osa sekä VEKL:n perusteella karttunut etuus) on teoreettisen eläkelaitoksen eläkelain mukaista. Teoreettinen eläkelaitos on eläkkeen ratkaiseva eläkelaitos ja pääsääntöisesti se eläkelaitos, jossa työntekijän viimeisin Suomen toiminta on vakuutettuna.

Jos lisäys on TyEL:n tai MEL:n mukaista, se on TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettavaa (myös MEL-ylitteeseen tuleva lisäys). YEL-eläkelaitokset kustantavat lisäyksen yhteisesti, jos se on YEL:n mukaista. Maatalousyrittäjien eläkelaitos vastaa MYEL:n mukaisesta EU-osasta ja julkisen sektorin eläkelaitokset kukin oman lakinsa mukaisesta EU-osasta ja JuEL:n mukaisesta lisäyksestä vastaa Keva. Lisäys eritellään Kevan (Laki Kevasta 66/2016), valtion (Laki valtion eläketurvan rahoituksesta 66/2016), Kirkon eläkerahaston (Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta 68/2016) ja Kansaneläkelaitoksen (Laki Kansaneläkelaitoksesta 731/2001) rahoitusvastuun mukaisiin osiin.