Päätös

Päätös osoitetaan aina päämiehelle itselleen.

Päätöksen nimi- ja osoitekenttään kirjoitetaan siis aina eläkkeensaajan nimi myös niissä tilanteissa, joissa lähiomainen tai muu henkilö on hakenut eläkettä saajan puolesta.

Muut asiakirjat

Perintään ja ulosottoon liittyvät asiakirjat (kirjelmät, laskut, päätökset) osoitetaan aina maksuvelvolliselle. Menettelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin päätöksen antamisessa ja postittamisessa.

Rinnakkainen puhevalta 

Jos henkilöllä ja hänen edunvalvojallaan on rinnakkainen puhevalta asiassa, päätös postitetaan molemmille. Kummallakin on itsenäinen muutoksenhakuoikeus.

Jos 15 – 17 –vuotias on itse hakenut perhe-eläkkeen lapseneläkettä, päätös postitetaan hakijan lisäksi huoltajalle tai muulle edunvalvojalle.

Jos sosiaalilautakunta tai muu sosiaalihuollon toimielin on hakenut perhe-eläkkeen lapseneläkettä alaikäisen lapsen puolesta, päätös postitetaan sosiaalilautakunnan lisäksi lapsen vanhemmalle, jos tällä on voimassaoleva huoltajuus. 

Edunvalvojan yksinomainen puhevalta

Jos vain edunvalvojalla on oikeus käyttää puhevaltaa eläkeasiassa, päätös postitetaan ainoastaan edunvalvojalle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

Lähiomaisen tai muun henkilön puhevalta

Jos lähiomainen tai muu henkilö on hakenut eläkettä päämiehen puolesta, päätös postitetaan ainoastaan eläkkeensaajalle itselleen hänen osoitteellaan.

Pyynnöstä päätös voidaan postittaa myös lähiomaiselle tai muulle puhevaltaa käyttäneelle henkilölle. (hallintolaki 54 §, 56 §)

Valtuutetun puhevalta

Jos valtuutettu on valtakirjan nojalla hakenut eläkettä päämiehen puolesta, päätös postitetaan sekä valtuutetulle että eläkkeensaajalle itselleen hänen osoitteellaan. (hallintolaki 56 §)

Edunvalvontavaltuutetun puhevalta

Jos valtuutettu on edunvalvontavaltuutuksen nojalla hakenut eläkettä valtuuttajan puolesta, päätös postitetaan sekä edunvalvontavaltuutetulle että eläkkeensaajalle itselleen.