Asetuksen mukaiset erityiset henkilötietoryhmät

Sellaisten henkilötietojen käsittely on kiellettyä, joista ilmenee

  • rotu tai etninen alkuperä
  • poliittisia mielipiteitä
  • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
  • ammattiliiton jäsenyys
  • geneettiset ja biometriset tiedot
  • terveyttä koskevat tiedot
  • seksuaalinen käyttäytyminen ja suuntautuminen

Tietosuoja-asetus mahdollistaa erityisiin henkilötietoryhmiin kohdistuvien tietojen käsittelyn muun muassa sillä perusteella, että tietojen käsittelystä on säädetty lailla.

Tarkemmat tiedot

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja saa käsitellä, kun kieltoon on säädetty poikkeus EU:n tietosuoja-asetuksessa tai erikseen unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Asetuksen mukaan tarkentavaa sääntelyä edellytetään muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla siltä osin, kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa. Tässä yhteydessä on myös säädettävä toimenpiteistä, joilla suojataan rekisteröidyn perusoikeudet ja edut.

Työeläkelaeissa on säännöksiä arkaluonteisten tietojen, kuten terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä. Tämä mahdollistaa terveydentilatietojen käsittelyn varsinaisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläke-, työuraeläke- ja kuntoutushakemuksen yhteydessä hakijan on toimitettava selvitys terveydentilastaan.

Tietosuojalain mukainen käsittely

Arkaluonteisen tietojen käsittelykieltoa ei sovelleta tietojen käsittelyyn, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laissa säädetyn tehtävän yhteydessä voidaan käsitellä arkaluonteisia tietoja, vaikka säännöstä nimenomaisen arkaluonteisen tiedon käsittelystä ei olisikaan.

Suojatoimet

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Lakisääteisen tehtävän hoitamisessa tulee ottaa huomioon niin työeläkelaeissa kuin yleislaeissa olevat säännökset rekisteröityjen henkilötietoja koskevasta suojauksesta. Tietosuoja-asetus edellyttää henkilötiedon suojaamiseksi erilaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä niin, että tietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joille se työtehtäviensä mukaisesti on osoitettu. Julkisuuslaissa säädetään muun muassa tietojen salassapidosta.

Työeläkelaeissa on määritelty tarkasti ne tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa ja ne tarkoitukset, joihin tiedot voidaan luovuttaa. Luovutettavien tietojen on oltava välttämättömiä ko. tarkoituksia varten. Tietojen käsittelytarkoitus on yhteensopiva sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot on kerätty, sillä tietoja voidaan luovuttaa vain sen mukaan kuin siitä on laissa säädetty. Näin ollen työeläkealaan sovellettavan lainsäädännön voidaan katsoa sisältävän asetuksen edellyttämät rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevat asianmukaiset suojatoimet.