Euroopan keskuspankin julkaisema valuuttakurssi

Sovellettaessa perusasetusta sekä täytäntöönpanoasetusta valuuttojen vaihtokurssi kahden valuutan välillä on Euroopan keskuspankin julkaisema muuntokurssi.

Maksettavien etuuksien muuntokurssi on Euroopan keskuspankin sinä päivänä julkaisema kurssi, jona etuus maksetaan. Valuuttakurssit löytyvät Suomen Pankin sivuilta.

Hallintotoimikunnan päätös H12

Hallintotoimikunnan antamassa päätöksessä H12 on määritelty, minkä päivän valuuttakurssia käytetään silloin, kun joudutaan muuntamaan jokin määrä valuutasta toiseen.

H12-päätöksen pääsääntönä on se, että muuntokurssina käytetään sitä Euroopan keskuspankin julkaisemaa kurssia, jona EU-maan laitos toteuttaa tietyn toimenpiteen.

Tarkemmat tiedot

Hallintotoimikunnan päätös H3 on korvattu päätöksellä H12.

Valuutan muunto määritettäessä oikeutta etuuteen

Kun EU-maan laitos määrittelee henkilön oikeuden etuuteen ensimmäisen kerran ja tämä edellyttää valuutan muuntamista, H12-päätöksen mukaan on käytettävä seuraavien päivien muuntokurssia:

  • Kun laitoksen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti otettava huomioon määrät (kuten ansiotulot tai etuudet) tietyltä ajanjaksolta ennen sitä päivämäärää, jolle etuus lasketaan, on käytettävä kyseisen ajanjakson viimeisenä päivänä julkaistua muuntokurssia.
  • Kun laitoksen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti otettava etuuden laskennassa huomioon yksi määrä, on käytettävä sitä muuntokurssia, joka on julkaistu sitä kuukautta, josta lähtien säännöstä on sovellettava, välittömästi edeltävän kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Näitä muuntosäännöksiä sovelletaan myös silloin, kun EU-maan laitos laskee etuuden uudelleen henkilön tilanteen muututtua ja tässä yhteydessä on muunnettava määrä toisen jäsenvaltion valuuttaan.

Edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan työeläkejärjestelmässä mm. silloin kun henkilön EU-perhe-eläke määritellään ja leskeneläkkeen vähentämisessä otetaan huomioon ulkomaisen eläkkeen määrä (lesken oma ulkomainen eläke ja edunjättäjän ulkomainen eläke).

Valuutan muunto regressi-, kuittaus- ja takaisinperintämenettelyssä

Kun työeläkelaitos saa toisesta EU-maasta regressi-, kuittaus- tai takaisinperintäpyynnön, jonka määrä tulee muuntaa toisesta valuutasta euroiksi, määräytyy vaihtokurssi seuraavasti.

Määrän muuntamiseen sovellettava vaihtokurssi on

  • kuittaamista ja regressiä koskevassa menettelyssä sitä päivää välittömästi edeltävä työpäivä, jona pyynnön esittänyt laitos lähetti lopullisen pyynnön takautuvien erien regressistä tai maksussa olevien erien kuittaamisesta.
  • takaisinperintämenettelyssä sitä päivää välittömästi edeltävä työpäivä, jona pyynnön esittänyt laitos lähetti ensimmäisen takaisinperintäpyynnön.

Valuutan muuntaminen muiden kuin EU-maiden osalta H12 päätöksen mukaisesti

Hallintotoimikunnan päätöksen H12 mukaista muuntokurssipäivää käytetään myös muunnettaessa muiden kuin EU-maiden valuuttaa euroiksi.

Tarkemmat tiedot

Aiemmin muiden kuin EU-maiden osalta on käytetty valuuttojen keskikursseja. Myös sovellettaessa aiemmin voimassa olleita EU:n sosiaaliturva-asetuksia 1408/717 ja 574/72 on sovellettu valuuttojen keskikursseja. Keskikursseja koskevaa taulukkoa ei päivitetä enää 1.7.2021 lähtien.