Suomessa virkamiehenä tehty työ tulee lähtökohtaisesti vakuuttaa Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti.

Henkilön työeläkevakuuttamiseen vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

  • kenen palveluksessa henkilö työskentelee Suomessa
  • mistä maasta henkilö on tullut Suomeen (EU-maa, sosiaaliturvasopimusmaa vai sopimukseton maa)
  • kuinka kauan hän työskentelee Suomessa.

Työ suomalaisen julkisen työnantajan palveluksessa

Jos henkilö työskentelee Suomessa työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen julkiseen työnantajaan, työeläkevakuutetaan hänet lähtökohtaisesti Suomessa riippumatta siitä, mistä maasta hän tulee Suomeen.

Ainoastaan, jos henkilö tulee EU-maasta tai sopimusmaasta ja hänellä on toisen maan myöntämä todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä (esimerkiksi A1), häntä ei vakuuteta Suomessa.

Keva on tehnyt taulukon Suomen valtion palveluksessa työskentelevien vakuuttamisesta. Se löytyy Kevan Internet-sivuilta.

EU-maasta Suomeen

Suomalaisen julkisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan Suomessa, kun henkilö on tullut Suomeen toisesta EU-maasta. Merkitystä ei ole sillä, onko henkilö työ- vai virkasuhteessa.

Jos henkilö tulee Suomeen toisesta EU-maasta, hän saattaa eräissä tilanteissa kuitenkin kuulua toisen EU-maan sosiaaliturvaan. Työnantajan tulee maksaa työntekijää koskevat lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut todistuksen antaneeseen maahan. Tällaista henkilöä ei saa vakuuttaa samanaikaisesti Suomessa. Henkilöllä tulee olla toisen EU-maan myöntämä A1-todistus, jotta hän vapautuisi Suomen sosiaaliturvasta.

Henkilöllä voi olla A1-todistus, kun hän työskentelee työ- tai virkasuhteessa julkiseen työnantajaan Suomessa, esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • Henkilö työskentelee samanaikaisesti useassa eri EU-maassa useille työnantajille.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työskentely useassa maassa
Henkilö asuu Ruotsissa ja työskentelee siellä virkamiehenä Ruotsin valtion palveluksessa huomattavan osan työajastaan (yli 25 %). Lisäksi hän työskentelee Suomessa Suomen valtion palveluksessa. Henkilö kuuluu asuinmaansa Ruotsin sosiaaliturvaan molemmissa maissa tehdyn työn osalta. Ruotsi myöntää hänelle A1-todistuksen. Suomen valtio on velvollinen maksamaan henkilön lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Ruotsin lainsäädännön mukaisesti.

  • Henkilö on harjoittanut lähtövaltiossaan samankaltaista toimintaa yrittäjänä ja hän tulee tekemään samankaltaista työtä Suomeen tilapäisesti suomalaiselle valtiotyönantajalle. Henkilö työskentelee siten Suomessa lähetettynä yrittäjänä.

Sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen

Suomalaisen julkisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan Suomessa, kun henkilö on tullut Suomeen sosiaaliturvasopimusmaasta. Merkitystä ei ole sillä, onko henkilö työ- vai virkasuhteessa.

Suomessa suomalaiselle julkiselle työnantajalle tehty työ vakuutetaan Suomessa, vaikka henkilö samanaikaisesti työskentelisi toiselle työnantajalle toisessa sosiaaliturvasopimusmaassa. Tämä johtuu siitä, että sosiaaliturvasopimuksissa ei ole erillisiä määräyksiä useassa maassa työskentelevistä henkilöistä.

Sopimuksettomasta maasta Suomeen

Suomalaisen julkisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevä henkilö työeläkevakuutetaan Suomessa, kun henkilö on tullut Suomeen sopimuksettomasta maasta. Merkitystä ei siten ole sillä, onko henkilö työ- vai virkasuhteessa.

Työ ulkomaisen julkisen työnantajan palveluksessa

Jos henkilö työskentelee Suomessa työ- tai virkasuhteessa ulkomaiseen julkiseen työnantajaan, riippuu hänen työeläkevakuuttamisensa Suomessa mm. siitä, mistä maasta hän tulee Suomeen.

EU-maasta Suomeen

Ulkomaisen julkisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan hänen työnantajansa kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön mukaan, jos henkilö on kyseisessä EU-maassa virkamies tai sellaisena pidettävä henkilö. Tällaista henkilöä ei tule vakuuttaa samanaikaisesti Suomessa. Henkilöllä tulee olla toisen EU-maan myöntämä A1-todistus, jotta hän vapautuisi Suomen sosiaaliturvasta.

Jos toisesta EU-maasta tulevalla henkilöllä ei ole A1-todistusta, tulee hänen työnantajansa järjestää henkilön työeläketurva Suomessa TyEL:n mukaisesti.

Sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen

Ulkomaisen julkisen työnantajan palveluksessa Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan hänen työnantajansa kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön mukaan, jos henkilö on kyseisessä sosiaaliturvasopimuksessa tarkoitettu virkamies. Tällaista henkilöä ei tule vakuuttaa samanaikaisesti Suomessa.

Kaikkien sosiaaliturvasopimusten mukaan virkamiehille ei myönnetä todistusta sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. Henkilö voi siten olla virkamiehenä pidettävä, vaikka hänellä ei olisikaan sosiaaliturvasopimuksen mukaista todistusta asiasta.

Virkamiehen määritelmistä eri sosiaaliturvasopimuksissa on kerrottu sosiaaliturvasopimuksia koskevissa ohjeissa. (Kansainväliset asiat -> Sosiaaliturvasopimukset)

Sopimuksettomasta maasta Suomeen

Sopimuksettomasta maasta Suomeen tuleva ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelevä henkilö tulee lähtökohtaisesti työeläkevakuuttaa Suomessa.

Ulkomainen työnantaja voidaan kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä vapauttaa Suomeen lähettämänsä työntekijän vakuuttamisvelvollisuudesta.

Diplomaattien ja ulkomaisten edustustojen henkilökunnan vakuuttaminen 

EU-maat

EU-maasta tuleva ulkomaisessa diplomaatti- tai konsuliedustustossa työskentelevä henkilö vakuutetaan Suomessa, ellei hänellä ole A1-todistusta.

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaiden diplomaatti- ja konsuliedustustoissa työskenteleviin henkilökunnan jäseniin ei sovelleta Suomen työeläkelakeja, ellei heidän vakuuttamisestaan ole sosiaaliturvasopimuksissa tosin sovittu. Sosiaaliturvasopimusten määräyksistä on kerrottu omissa ohjeissaan. (Kansainväliset asiat -> Sosiaaliturvasopimukset)

Sopimuksettomat maat

Sopimuksettomien maiden diplomaatti- ja konsuliedustustoissa työskentelevien henkilöiden vakuuttaminen ratkaistaan diplomaattisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen sekä konsulisuhteita koskevan yleissopimuksen (ns. Wienin yleissopimukset) määräysten mukaan.

Wienin yleissopimuksissa ei ole määräyksiä siitä, missä maassa henkilö tulee vakuuttaa. Ne pitävät sisällään kuitenkin määräykset siitä, milloin henkilö on vapautettu työskentelymaansa sosiaaliturvalainsäädännöstä. Jos henkilö ei ole vapautettu Wienin sopimuksen perusteella Suomen sosiaaliturvalainsäädännöstä, tulee hänet työeläkevakuuttaa Suomessa.

Diplomaattinen edustaja / konsulivirkamies  kuten edustuston päällikkö ja diplomaattisen henkilökunnan jäsen, on vapautettu Suomen sosiaaliturvalainsäädännöstä eli heitä ei työeläkevakuuteta Suomessa.

Diplomaattisen edustajan / konsulivirkamiehen yksityispalveluksessa oleva palvelija on vapautettu työeläkevakuuttamisesta Suomessa edellyttäen, että

  • hän ei ole Suomen kansalainen tai vakinaisesti asu Suomessa ja
  • hän on lähettäjävaltion tai kolmannen valtion sosiaaliturvaa koskevien säännösten alainen.

Diplomaattiedustuston tai konsuliedustuston teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja edustuston palveluskunnan jäsen on yleensä vapautettu työeläkevakuuttamisesta Suomessa. Näiltä työntekijöiltä ei edellytetä kuulumista jonkin muun maan sosiaaliturvaan vapautuksen edellytyksenä. Jos tähän ryhmään kuuluva on kuitenkin Suomen kansalainen tai Suomessa vakinaisesti asuva, tulee hänet työeläkevakuuttaa Suomessa.

Jos henkilö on vapautettu Suomen työeläkevakuutuksesta Wienin yleissopimuksen perusteella, hänet voidaan kuitenkin työeläkevakuuttaa Suomessa, vaikka vakuuttamisvelvollisuutta ei ole.

Sopimuksettomien maiden edustustot ja työeläkevakuuttaminen.
Työtehtävä ulkomaisessa edustustossa Suomessa Diplomaattinen edustaja  /konsulivirkamies Diplomaattisen edustajan / konsulivirkamiehen yksityispalvelija Hallinnollinen ja teknillinen henkilökunta, edustuston palveluskunta Henkilökunnan yksityispalvelija
ulkomaalainen vapautus työeläkevakuuttamisesta vapautus työeläkevakuuttamisesta, edellyttäen, että eläketurva on järjestetty muussa maassa vapautus työeläkevakuuttamisesta vakuutettava
Suomen kansalainen vakuutettava vakuutettava vakuutettava
Suomessa vakinaisesti asuva ulkomaalainen vapautus työeläkevakuuttamisesta vakuutettava vakuutettava vakuutettava