Mikä on A1-todistus ja mihin sitä käytetään?

A1-todistus on osoitus henkilöön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. A1-todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä henkilöön sovelletaan hänen työskennellessään EU/ETA-maissa tai Sveitsissä.

Tarkemmat tiedot

A1-todistus vastaa ja korvaa aiemmat todistukset E101 ja E103. Aiemmin annetut E101 ja E103 -todistukset ovat kuitenkin voimassa niiden voimassaoloajan eli niiden tilalle ei tarvitse hakea A1-todistusta.

EU:n sosiaaliturva-asetusten mukaisesti henkilöön sovelletaan vain yhden maan lainsäädäntöä kerrallaan. Pääsääntö on, että henkilö kuuluu työskentelymaan sosiaaliturvaan. Tähän pääperiaatteeseen on kuitenkin olemassa poikkeuksia, jolloin A1-todistuksella osoitetaan kuuluminen jonkin muun kuin työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Tarkemmat tiedot

A1-todistus koskee vain EU:n sosiaaliturva-asetusten kattamia etuuksia ja maksuja, joten voi olla että työskentelymaassa peritään joitain muita maksuja, joista ei vapaudu A1-todistuksella.

A1-todistuksen kieli

Jäsenmaat antavat A1-todistuksia omilla virallisilla kielillään. A1-todistus on vakiomuotoinen lomake ja siten identtinen kaikilla kielillä.

Suomessa A1-todistus annetaan suomeksi tai ruotsiksi riippuen siitä, kummalla kielellä todistusta on haettu.  Eläketurvakeskus ei voi antaa esimerkiksi englanninkielistä A1-todistusta.

Miten A1-todistusta luetaan?

A1-todistuksen lukemisesta ja tulkitsemista löytyy ohjeet Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta Ulkomaantyön vakuuttaminen -osiossa. Katso linkki ohessa.

Missä tilanteissa A1-todistus voidaan myöntää?

A1-todistus koskee työskentelyä EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. A1-todistusta ei käytetä työskenneltäessä muissa maissa.

Työskentely ulkomailla ja A1-todistus

A1-todistus voidaan edellytysten täyttyessä myöntää seuraaville henkilöryhmille:

  • lähetetyt työntekijät ja yrittäjät
  • kahdessa tai useassa maassa työskentelevät henkilöt
  • merimiehet ja muut laivalla työskentelevät
  • lentohenkilökunnan jäsenet
  • virkamiehet

Näissä poikkeustilanteissa tarvitaan A1-todistus osoittamaan, että

  • henkilöön sovelletaan jonkin muun maan kuin työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädäntöä ja
  • lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta työskentelymaahan. Kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain todistuksen myöntäneeseen maahan.

Näistä poikkeustilanteista ja A1-todistuksen myöntöedellytyksistä on omat ohjeet Kansainväliset asiat -ohjeistossa.

Työskentely vain Suomessa ja A1-todistus

Lähtökohta on, että henkilö kuuluu työskentelymaansa sosiaaliturvaan. A1-todistus on perinteisesti tarkoitettu osoittamaan ulkomailla työskentelevän henkilön kuuluminen jonkin toisen maan sosiaaliturvaan. Kuitenkin elokuusta 2018 lähtien on ollut mahdollista saada A1-todistus myös sellaisessa tilanteessa, jossa henkilön vakuuttaminen järjestetään työskentelymaassa vakuuttamisen periaatteen mukaisesti. Joskus tällaisissa tilanteissa voi olla tarve osoittaa esimerkiksi asuinmaan viranomaiselle, että henkilö kuuluu työskentelymaansa sosiaaliturvaan.

A1-todistusta on tarkoituksenmukaista hakea edellä kuvatun kaltaisessa erityistilanteessa osoittamaan, että henkilö vakuutetaan työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädännön mukaisesti. Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta. Hakemuslomakkeella on kerrottava, miksi todistus tarvitaan. Eläketurvakeskus myöntää todistuksen määräaikaisena.