EU-maiden tulee ilmoittaa kirjallisesti asetuksen asialliseen soveltamisalaan kuuluvista etuuksista sekä niiden aineellisista muutoksista. Ilmoituksissa on annettava päivämäärä, mistä lähtien EU:n sosiaaliturva-asetusta sovelletaan ilmoituksessa mainittuihin järjestelmiin. Komissio julkaisee EU-maiden ilmoitukset sivustollaan.

EU-asetusten asialliseen soveltamisalaan Suomessa kuuluvat seuraavat sosiaaliturvan alat

Sairausetuudet, äitiys- ja isyysetuudet

Suomessa sairaus-, äitiys- ja isyysetuuksiin luetaan sairausvakuutusjärjestelmän ja kuntoutuksen lisäksi myös koko julkinen terveydenhuoltojärjestelmä.

Työkyvyttömyysetuudet

Työkyvyttömyysetuuksiin kuuluvat mm. kansaneläke- ja työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeet ja eläkkeensaajien hoitotuki.

Vanhuusetuudet

Vanhuusetuuksiin kuuluvat työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeet, työttömyyseläke ja työeläkejärjestelmän osa-aikaeläke sekä eläkkeensaajien hoitotuki.

Perhe-eläke-etuudet

Perhe-eläke-etuuksiin kuuluvat työeläkejärjestelmän ja kansaneläkejärjestelmän perhe-eläkkeet.

Työtapaturma- ja ammattitautietuudet

Työtapaturma- ja ammattitautietuuksiin kuuluvat tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön mukaiset korvaukset sekä tähän lainsäädäntöön liittyvä kuntoutus.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset

Kuolemantapauksen johdosta annettaviin avustuksiin kuuluu esimerkiksi tapaturmavakuutuslain nojalla maksettava hautausapu.

Työttömyysetuudet

Työttömyysetuudet tarkoittavat sekä työttömyysturvalain mukaisen perusturvan että ansioperusteisen turvan työttömyysetuuksia. Työttömyysetuuksiin ei sellaisenaan sovellu etuuksien maastaviennin periaate. Työttömyysetuuksia ei lähtökohtaisesti makseta Suomesta ulkomaille. Ainoastaan tilanteissa, joissa työtön työnhakija lähtee toisen jäsenvaltion alueelle rajoitetuksi määräajaksi (enintään 3 kuukaudeksi) etsimään töitä, säilyy hänen oikeutensa työttömyysetuuksiin lähtömaasta.

Varhaiseläke-etuudet

Osa-aikaeläke on perusasetuksen määritelmän mukainen varhaiseläke-etuus. Tästä on kerrottu tarkemmin ohjeessa EU-eläkkeen määräytyminen.

Perhe-etuudet

Perhe-etuuksia ovat lapsilisä, lasten kotihoidontuki, elatustuki ja eläkkeensaajan lapsikorotus.

Tapauksessa Maaheimo (C-333/00) tuomioistuin totesi, että lasten kotihoidon tuki kuuluu asetuksen 1408/71 soveltamisalaan. Tämän johdosta esimerkiksi lähetetyn työntekijän puolison hoitaessa kotona lapsia maksetaan kotihoidontuki myös maihin, joissa sovelletaan EU-asetuksia.

Maksuihin perustumattomat erityisetuudet

EU-asetuksissa on määräykset myös niin sanotuista maksuihin perustumattomista erityisetuuksista, joissa on sekä sosiaaliavustuksen että sosiaaliedun piirteitä. Etuuksia ei myönnetä eikä makseta toisiin jäsenvaltioihin. Suomessa tällaisia etuja ovat

  • eläkkeensaajan asumistuki
  • työmarkkinatuki
  • maahanmuuttajan erityistuki.

EU:n sosiaaliturva-asetusten soveltaminen Suomen työeläkelainsäädäntöön

Suomen työeläkejärjestelmän osalta EU:n sosiaaliturva-asetuksia sovelletaan sekä yksityisen että julkisen sektorin lakisääteisiin työeläkkeisiin.

Luottamustehtävää hoitavan henkilön työeläkevakuutus ja ulkomaan työn vapaaehtoinen työeläkevakuutus perustuvat TyEL:iin ja eläke määräytyy TyEL:n säännösten mukaan. Näin ollen EU:n sosiaaliturva-asetuksia sovelletaan myös luottamustehtävässä työskentelevän henkilön työeläkevakuuttamiseen sekä ulkomaan työn vapaaehtoiseen työeläkevakuuttamiseen.

EU:n sosiaaliturva-asetuksia sovelletaan julkisen sektorin lisäeläketurvaan sekä yksityisen sektorin vapaaehtoisiin rekisteröityihin lisäetuihin.

Tarkemmat tiedot

Myös Suomen Pankin eläkesäännön perusteella myönnettyyn julkisen sektorin eläkkeeseen sekä lisäturvaan sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksia.