EU:n sosiaaliturva-asetuksella 883/2004 (perusasetus), joka tuli voimaan 1.5.2010, on pääsääntöisesti kumottu EU:n sosiaaliturva-asetus 1408/71.

Perusasetuksessa on siirtymäsäännöksiä niistä tilanteista, joissa tätä 1.5.2010 voimaan tullutta perusasetusta ei kuitenkaan sovelleta. Perusasetukseen on otettu tällaisia siirtymäsäännöksiä, jotta henkilön sosiaaliturvaan ei tulisi yllättäviä muutoksia uusien säännösten johdosta. Siirtymäsäännöksillä on siis tarkoitus suojata EU:ssa liikkuvia henkilöitä.

Yleistä EU:n sosiaaliturva-asetuksen siirtymäsäännöksistä

EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella ei synny oikeuksia sen soveltamisen alkamispäivää edeltävältä ajalta. Esimerkiksi eläketapahtuma on voinut sattua ennen asetusten soveltamisen alkamispäivää, mutta oikeus eläkkeeseen syntyy vasta asetusten voimaan tultua.

Kun määritetään oikeutta etuuksiin, huomioon otetaan

 • kaikki vakuutuskaudet ja työskentelykaudet
 • itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet
 • asumiskaudet, jotka EU-maan lainsäädännön mukaan ovat täyttyneet ennen sosiaaliturva-asetuksen voimaantuloa.

Lähtökohtana on, että oikeus etuuteen on saavutettu sosiaaliturva-asetuksen 883/2004 mukaisesti, vaikka etuus liittyy tapahtumaan, joka sattui ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää.

Perusasetuksen siirtymäsäännöksistä

Perusasetuksessa on säännökset siitä, että henkilöön voidaan tietyin edellytyksin soveltaa edelleen asetuksen 1408/71 mukaan määräytyvää lainsäädäntöä enintään 10 vuoden ajan. Näin ollen, jos henkilöön sovelletaan perusasetuksen 883/2004 mukaan jonkin muun kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jota henkilöön sovelletaan asetuksen 1408/71 mukaan, henkilöön sovelletaan edelleen tätä vanhaa lainsäädäntöä niin kauan kuin henkilön tilanne säilyy muuttumattomana.

Perusasetuksen sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevat siirtymäsäännökset

Perusasetuksessa 883/2004 on tapahtunut seuraavia muutoksia:

 • 1.5.2010, uusi asetus 883/2004 asetuksen 1408/71 tilalle
 • 1.1.2011, asetusta 883/2004 ryhdyttiin soveltamaan kolmansien maiden kansalaisiin eräin poikkeuksin
 • 1.4.2012, Sveitsi ryhtyi soveltamaan asetusta 883/2004
 • 1.6.2012, ETA-maat ryhtyivät soveltamaan asetusta 883/2004
 • 28.6.2012, asetusta 883/2004 muutettiin
 • 2.2.2013, ETA-maat ryhtyivät soveltamaan 28.6.2012 muuttunutta asetusta 883/2004
 • 1.1.2015 Sveitsi ryhtyi soveltamaan 28.6.2012 muuttunutta asetusta 883/2004.

Jos henkilön työskentely on alkanut ennen perusasetuksen voimaantuloa, tulee selvittää, vaikuttavatko siirtymäsäännökset sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määräytymiseen.

Perusasetuksen sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevat siirtymäsäännökset tulevat sovellettavaksi, jos

 • vakuuttamismaa vaihtuisi uusien säännösten perusteella
 • henkilön tilanne on muuttumaton eikä
 • henkilö halua, että uusia säännöksiä sovelletaan.

Lähtökohtana on siis vanhojen säännösten noudattaminen niin kauan kuin henkilön aikaisempi tilanne pysyy muuttumattomana, enintään kuitenkin 10 vuotta.

Henkilö voi itse pyytää, että perusasetuksen 883/2004 säännöksiä sovelletaan:

 • Jos pyyntö on tehty 3 kuukauden kuluessa EU-asetuksen muuttumisesta, sovelletaan uusia säännöksiä muutoksen alkamispäivästä lukien.
 • Jos pyyntö esitetään 3 kuukauden määräajan päätyttyä, henkilöön sovelletaan uusia säännöksiä pyynnön esittämistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

Pyyntö tehdään sen maan toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädäntö uusien säännösten perusteella tulee sovellettavaksi. Suomessa tämä toimivaltainen laitos on Eläketurvakeskus.

Vain henkilö itse voi vaatia, että muuttuneita säännöksiä sovelletaan. Työnantajan pyynnöstä ei muuttuneita säännöksiä voida soveltaa.

Jos sekä vanhan asetuksen että uuden perusasetuksen säännösten mukaan työskentelyyn sovelletaan saman maan lainsäädäntöä, saa henkilö A1-todistuksen uuden perusasetuksen sääntöjen mukaan. Näissä tilanteissa siirtymäsäännöillä ei siis ole merkitystä.

Työskentely EU-maissa

Ennen 1.5.2010 alkanut työskentely

Jos henkilön työskentely EU-maissa on alkanut ennen 1.5.2010, henkilön sosiaaliturva määräytyy asetuksen 1408/71 määräysten mukaan seuraavat 10 vuotta, jos henkilön tilanne pysyy muuttumattomana.

Perusasetuksessa muuttuivat tiettyjä henkilöryhmiä koskevat säännökset. Siirtymäsäännöksillä on siten merkitystä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kuljetusyritysten henkilökunta (rekkakuskit ja lentohenkilökunta). Kuljetusyritysten henkilökuntaa koskevaa omaa säännöstä ei ole 1.5.2010 – 27.6.2012 välisenä aikana.
 • Valintaoikeus (E103) edustustojen palveluksissa oleville ja EY:n avustavalle henkilökunnalle. Valintaoikeus poistui 1.5.2010 alkaen.
 • Työskentely tavallisesti useassa eri EU-maassa yhden työnantajan palveluksessa niin, ettei huomattavaa osaa tehdä asuinmaassa. Aikana ennen 1.5.2010 riitti, että asuinmaassa työskenneltiin edes vähäisessä määrin, jotta asuinmaan lainsäädäntöä sovellettiin.
 • Työskentely työntekijänä yhdessä maassa ja yrittäjänä toisessa. Sosiaaliturva saattoi tietyissä tilanteissa jakaantua kahteen eri maahan johtuen asetuksen 1408/71 liitemääräyksestä.

Asetuksen 1408/71 vakuuttamista koskevia määräyksiä voidaan soveltaa siirtymäsäännön perusteella enintään 30.4.2020 saakka.

Tarkemmat tiedot

Esimerkkejä: Siirtymäsäännös 1.5.2010

Henkilö asuu Virossa ja työskentelee rekkakuskina suomalaiselle työnantajalle. Henkilö ajaa useissa eri Euroopan maissa ja asuinmaassaan Virossa henkilö tekee 25 % työstään. Työskentely on alkanut 1.1.2010 eikä tilanne ole muuttunut.

 • Aikana ennen 1.5.2010 henkilöön sovelletaan asetuksen 1408/71 artiklan 14.2.a nojalla työnantajan kotipaikan Suomen lainsäädäntöä.
 • 1.5.2010 alkaen asetuksen 883/2004 artiklan 13.1.a nojalla henkilöön tulisi soveltaa asuinmaan Viron lainsäädäntöä.
 • Koska tilanne on pysynyt muuttumattomana, sovelletaan edelleen työnantajan kotipaikan Suomen lainsäädäntöä, jollei henkilö itse vaadi, että Viron lainsäädäntöä sovelletaan.

Henkilö asuu Suomessa ja työskentelee täällä yrittäjänä. Lisäksi henkilö työskentelee Ruotsin lipun alla olevalla aluksella työsuhteessa ruotsalaiseen varustamoon. Työskentely molemmissa maissa on alkanut ennen 1.5.2010 ja tilanne on pysynyt muuttumattomana.

 • Aikana ennen 1.5.2010 henkilön sosiaaliturva jakaantui sekä Suomeen että Ruotsiin asetuksen 1408/71 artiklan 14c.b nojalla, koska Suomella oli yrittäjiä koskeva liitemääräys.
 • Perusasetuksen 883/2004 artiklan 13.3 mukaan henkilön tulisi kuulua ainoastaan työsuhdemaansa Ruotsin sosiaaliturvaan.
 • Koska tilanne on pysynyt muuttumattomana, voi henkilön sosiaaliturva olla jakaantunut myös 1.5.2010 jälkeen, jollei henkilö itse vaadi, että sovelletaan vain Ruotsin lainsäädäntöä.

Ennen 28.6.2012 alkanut työskentely

28.6.2012 alkaen muuttuivat perusasetuksen 883/2004 seuraavat vakuuttamista koskevat määräykset:

 • Työskentely työntekijänä useassa eri EU-maassa. Vakuuttaminen voi muuttua niillä työntekijöillä, jotka eivät tee huomattavaa osaa työstään asuinmaassaan ja joilla on työnantajia asuinmaassaan ja yhdessä muussa EU-maassa.
 • Lentohenkilökunta. Kotiasemasääntö tuli entisten useassa maassa työskentelevien henkilöiden säännösten tilalle.
 • Toiminta jossakin maassa on pienimuotoista. Määräys pienimuotoisen toiminnan jättämisestä huomiotta muuttui.

Jos näiden ryhmien kohdalla sovellettava lainsäädäntö muuttuisi 28.6.2012, sovelletaan aikaisempia määräyksiä seuraavat 10 vuotta edellyttäen, että tilanne pysyy muuttumattomana.

Tämän siirtymäsäännön perusteella perusasetuksen 883/2004 määräyksiä ajalta 1.5.2010 – 27.6.2012 voidaan soveltaa enintään 27.6.2022 saakka.

Tarkemmat tiedot

Esimerkkejä: Siirtymäsäännös 28.6.2012

Henkilö on aloittanut työskentelyn 1.1.2012 Suomessa suomalaiselle työnantajalle ja Virossa virolaiselle työnantajalle. Henkilö asuu Suomessa, mutta ei tee huomattavaa osaa työstään Suomessa. Henkilön tilanne on pysynyt muuttumattomana.

 • Aikana ennen 28.6.2012 henkilöön sovelletaan henkilön asuinmaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä artiklan 13.1.a nojalla, koska henkilöllä on useita työnantajia.
 • 28.6.2012 muuttuneen artiklan 13.1.b.iii mukaan henkilöön tulisi soveltaa henkilön ulkomaisen työnantajansa kotipaikan eli Viron lainsäädäntöä.
 • Koska tilanne on pysynyt muuttumattomana, sovelletaan henkilöön edelleen asuinmaan Suomen lainsäädäntöä, jollei henkilö itse vaadi, että sovelletaan Viron lainsäädäntöä.

Henkilö työskentelee lentäjänä irlantilaiselle työnantajalle 1.1.2012 alkaen ja lentää useissa eri EU-maissa. Henkilö asuu Suomessa, mutta ei tee huomattavaa osaa työstään Suomessa. Henkilön kotiasema on Suomessa. Henkilön tilanne on pysynyt muuttumattomana.

 • Aikana ennen 28.6.2012 henkilöön sovelletaan työnantajan kotipaikan Irlannin lainsäädäntöä artiklan 13.1.b nojalla, koska henkilö ei tee huomattavaa osaa työstään asuinmaassaan.
 • 28.6.2012 voimaan tulleiden muutosten johdosta henkilöön sovelletaan artiklan 11.5. perusteella kotiasemamaan Suomen lainsäädäntöä.
 • Koska tilanne on pysynyt muuttumattomana, sovelletaan henkilöön edelleen työnantajan kotipaikan Irlannin lainsäädäntöä, jollei henkilö itse vaadi, että sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Työskentely ETA-maissa

ETA-maat ryhtyivät soveltamaan perusasetusta 883/2004 1.6.2012 lukien.

Ennen tätä ajankohtaa alkaneeseen työskentelyyn sovelletaan asetuksen 1408/71 määräyksiä myös 1.6.2012 jälkeen, jos henkilön tilanne on pysynyt muuttumattomana. Asetusta 1408/71 voidaan soveltaa ETA-maissa työskentelevään 10 vuotta eli enintään 31.5.2022 saakka.

ETA-maat eivät tulleet mukaan perusasetuksen 883/2004 muutoksiin vielä 28.6.2012 vaan ryhtyivät soveltamaan kyseisiä muutoksia vasta 2.2.2013 lähtien. Siirtymäsäännön perusteella perusasetuksen 883/2004 määräyksiä ajalta 1.5.2010 – 27.6.2012 voidaan soveltaa ETA-maissa työskentelevään enintään 1.2.2023 saakka.

Työskentely Sveitsissä

Sveitsi ryhtyi soveltamaan perusasetusta 883/2004 1.4.2012 lukien.

Ennen tätä ajankohtaa alkaneeseen työskentelyyn sovelletaan asetuksen 1408/71 määräyksiä, jos henkilön tilanne on pysynyt muuttumattomana. Asetusta 1408/71 voidaan soveltaa Sveitsissä työskentelevään 10 vuotta eli enintään 31.3.2022 saakka.

Sveitsi ei ryhtynyt soveltamaan perusasetuksen 883/2004 muutoksia vielä 28.6.2012, vaan vasta 1.1.2015 lähtien. Siirtymäsäännön perusteella perusasetuksen 883/2004 määräyksiä ajalta 1.5.2010 – 27.6.2012 voidaan soveltaa Sveitsissä työskentelevään enintään 31.12.2024 saakka.

Kolmannen maan kansalaiset

Perusasetus ei koskenut kolmansien maiden kansalaisia 1.5.2010 alkaen. Perusasetus laajeni koskemaan kolmannen maan kansalaisia vasta 1.1.2011 alkaen.

Ennen 1.1.2011 kolmansien maiden kansalaisten vakuuttaminen ratkaistiin asetuksen 1408/71 määräysten mukaan.

Jos tällaisen henkilön kohdalla sovelletaan siirtymäsäännöstä, sitä voidaan soveltaa enintään 31.12.2020 saakka.

Katso kolmannen maan kansalaisista ohje EU-asetuksen henkilöllisestä soveltamisalasta.

Mikä on muuttumaton tilanne?

Siirtymäsäännösten soveltamisen edellytys on, että henkilön tilanne on pysynyt muuttumattomana.

Tilanteen muuttumattomuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jos mailla on eri näkemys siitä, onko tilanne muuttumaton vai ei, tulee maiden Käytännön oppaan mukaan pyrkiä löytämään asiaan yhdessä ratkaisu.

Tilanteen muuttumisena pidetään

 • uutta työsuhdetta, jolloin työnantaja vaihtuu
 • työsuhteen päättymistä
 • asuinpaikan muuttumista maasta toiseen.

Muuttumaton tilanne on esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan todistuksen (E101/A1) voimassaolo päättyy
 • lentohenkilökuntaan kuuluvan henkilön pelkkä kotiasema vaihtuu.