Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan Iso-Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Iso-Britanniassa on alkanut.

EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus voimaan 1.1.2021

1.1.2021 alkaen Iso-Britanniaan lähteviin työntekijöihin sovelletaan EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksessa on määräyksiä koskien muun muassa  

  •     lähetettyjä työntekijöitä
  •     lähetettyjä yrittäjiä
  •     useassa maassa työskenteleviä
  •     lentohenkilökuntaa
  •     virkamiehiä sekä
  •     merimiehiä

Edellä mainittuja henkilöryhmiä koskien on sopimuksessa määräyksiä siitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä toisessa maassa työskentelevään henkilöön kulloinkin sovelletaan. Lähtökohtaisesti 1.1.2021 Suomesta Iso-Britanniaan töihin lähtevään henkilöön sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen säännöksiä.  

Tarkemmat tiedot


Kauppa- ja yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistuneen kuningaskunnan välillä on julkaistu Eurlex-sivustolla.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
 

Esimerkiksi lähetetty työntekijä, joka työskentelee enintään 2 vuotta Iso-Britanniassa suomalaisen työnantajan palveluksessa, voi edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Iso-Britanniaan lähetetylle työntekijälle tulee edelleen hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta sähköisellä hakemuksella kuten aikaisemminkin. Jos sopimuksen edellytykset täyttyvät, Eläketurvakeskus myöntää Iso-Britanniaan lähtevälle henkilölle todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

EU:n ja Iso-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa on osittain samoja lainvalintasääntöjä eri henkilöryhmille kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksessa.

EU:n ja Iso-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ei ole kuitenkaan poikkeuslupaa koskevia säännöksiä. Esimerkiksi jos lähetetyn työntekijän työkomennus Iso-Britanniassa kestää yli 2 vuotta, ei poikkeuslupaa voida hakea, vaan työntekijään sovelletaan työskentelymaan Iso-Britannian sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Iso-Britannian erosopimusta sovelletaan edelleen

Iso-Britannian ja EU:n solmiman erosopimuksen mukaisella siirtymäkaudella 1.2.2020 – 31.12.2020 maat noudattivat EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta Iso-Britanniaan lähtevään henkilöön sovelletaan tänä aikana EU:n sosiaaliturva-asetusten sääntöjä.

Siirtymäkauden jälkeen, 1.1.2021 alkaen, voidaan noudattaa erosopimuksen sosiaaliturvan koordinointia koskevia säännöksiä edelleen tietyin edellytyksin. Erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetusten sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännöt soveltuvat erosopimuksen piirissä olevaan henkilöön niin kauan, kuin henkilön tilanne on erosopimuksen mukaisesti keskeytyksetön ja henkilö on edelleen rajat ylittävässä tilanteessa, eli tilanteessa, jossa on liityntä sekä Iso-Britanniaan että EU:hun.

Tarkemmat tiedot

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 12.11.2019 numerossa C384 I.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=FI
 

A1-todistukset Iso-Britanniaan

Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden tilanteeseen sovelletaan Iso-Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Iso-Britanniassa on alkanut. Sopimuksesta riippuu, millainen ja miten pitkäksi ajaksi A1-todistus Iso-Britanniaan lähtevälle henkilölle voidaan myöntää.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset

Iso-Britannian ja EU:n solmiman erosopimuksen perusteella A1-todistukset, jotka on myönnetty ennen siirtymäkauden loppua ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Iso-Britanniaan lähtevälle lähetetylle työntekijälle voidaan edellytysten täyttyessä edelleen siirtymäkauden jälkeen hakemuksesta myöntää A1-todistus osoitukseksi sovellettavasta lainsäädännöstä. A1-todistus voidaan myöntää jatkumaan myös siirtymäkauden jälkeiselle ajalle.

Jos todistusta on haettu työskentelylle, joka alkaa ennen 31.12.2020, voidaan A1-todistus edellytysten täyttyessä myöntää ja todistus on voimassa päättymispäivämäärään asti. A1-todistusta voi hakea myös takautuvasti, vaikka työskentely on alkanut ennen 31.12.2020.

Jos ulkomaantyössä tapahtuu muutoksia (esim. työsuhde tai ulkomaan työskentely päättyy), tulee niistä ilmoittaa Eläketurvakeskukselle, sillä muutoksilla voi olla vaikutusta A1-todistuksen voimassaoloon.

1.1.2021 jälkeen myönnettävät A1-todistukset

Jos A1-todistusta haetaan 1.1.2021 jälkeen alkavalle työskentelylle, ratkaisu riippuu siitä, soveltuuko tilanteeseen erosopimus vai EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus. 1.1.2021 jälkeen ensimmäistä kertaa Iso-Britanniassa alkavaan työskentelyyn sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta ja sen lainvalintasääntöjä.

Esimerkki: Lähetetyn työntekijän komennus Iso-Britanniassa jatkuu vuonna 2021

Suomalainen työntekijä on ollut lähetettynä työntekijänä Iso-Britanniassa 1.8.2019 alkaen. A1-todistuksen voimassaolo päättyy 31.7.2021. A1-todistus voi olla voimassa erosopimuksen perusteella 31.7.2021 saakka. Työntekijä kuitenkin jatkaa edelleen töitä Britanniassa ja työntekijälle haetaan poikkeuslupaa 31.12.2022 asti. Jos EU:n sosiaaliturva-asetuksen edellytykset täyttyvät ja Iso-Britannian viranomaiset suostuvat poikkeuslupaan, työntekijälle myönnetään A1-todistus 31.12.2022 saakka. Työntekijä voi saada uuden todistuksen erosopimuksen perusteella, sillä työntekijä on ollut keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa Iso-Britannian ja Suomen välillä siirtymäkauden päättyessä.

Esimerkki: Lähetetty työntekijä aloittaa työskentelyn useassa EU-maassa

Henkilö on ollut Suomesta lähetettynä työntekijänä Iso-Britanniaan, mutta aloittaa siirtymäkauden jälkeen työskentelemään sekä Iso-Britanniassa että Ranskassa. EU:n sosiaaliturva-asetuksen säännökset voivat soveltua henkilön työskentelyyn edelleen, vaikka työskentelymaat muuttuvat, sillä henkilö on ollut keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa.

Esimerkki: Rajat ylittävä tilanne keskeytyy

Suomesta Iso-Britanniaan lähetetty työntekijä palaa työskentelemään Suomeen siirtymäkauden jälkeen. Jos työntekijä tämän jälkeen lähetetään uudelleen Iso-Britanniaan, työntekijään ei enää erosopimuksen perusteella sovelleta EU:n sosiaaliturva-asetuksia vaan EU:n ja Iso-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta, koska työntekijä ei ole ollut rajat ylittävässä tilanteessa ilman keskeytystä. Uudelle komennukselle voidaan myöntää lähetetyn työntekijän todistus, jos kauppa- ja yhteistyösopimuksen edellytykset täyttyvät.  

Esimerkki: Iso-Britanniasta annettu A1-todistus

Iso-Britanniasta Suomeen myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa todistukselle merkityn ajan. Britannian myöntämien A1-todistusten voimassaolosta tulee kysyä kuitenkin suoraan Britannian toimivaltaiselta viranomaiselta, joka on HM Revenue and Customs.