Suomesta EU:n toimielimeen työskentelemään siirtyvä henkilö voi siirtää Suomessa karttuneen eläkeoikeutensa EU:n eläkejärjestelmään, jos EU:n ehdot siirrolle täyttyvät.

Hakemusmenettely

EU-virkamiehiin sovellettavassa henkilöstöasetuksessa 259/68 tarkoitetulla henkilöllä on oikeus hakea eläkeoikeutensa siirtoa EU:n eläkejärjestelmään. Siirtoa on haettava 10 vuoden kuluessa virkamiehen vakinaistamisesta.

EU:n palvelukseen siirtynyt virkamies saa työnantajanaan toimivalta Euroopan unionin toimielimeltä tiedon eläkeoikeuden siirtomahdollisuudesta.

Eläketurvakeskus yhdyslaitoksena

Eläketurvakeskus toimii EU-eläkeoikeuksien siirroissa yhdyslaitoksena, joka huolehtii eläkeoikeuden siirtoon liittyvästä yhteydenpidosta ja käytännön toimenpiteistä EU-virkamiesten ja kunkin toimivaltaisen Euroopan unionin toimielimen sekä Suomen eläkelaitosten kanssa.

EU:n toimielin välittää hakemuksen tehnyttä virkamiestä koskevat tiedot Eläketurvakeskukselle ja pyytää tätä ilmoittamaan siirrettävän eläkeoikeuden pääoma-arvon ja Suomen vakuutuskaudet EU:n toimielimelle.

Eläketurvakeskus pyytää kaikkia toimivaltaisia eläkelaitoksia antamaan kyseistä henkilöä koskevan päätöksen eläkeoikeudesta, joka tälle on karttunut siirtomäärän laskentapäivään (laskentapäivä mukaan lukien). Siirtomäärän laskentapäivä saadaan EU:n toimielimeltä. Yksityisilla aloilla päätöksen antaa vain viimeinen laitos. EU-eläkesiirtoihin ei sovelleta vilma-menettelyä.

Päätös, päätösyhteenveto ja ennakkolaskelma

Eläkelaitos antaa päätöksen siirtoa hakevan henkilön palvelussuhteista ja karttuneen eläkkeen määrästä vastaavalla tavalla kuin eläkepäätöstä annettaessa. Virkamiehellä on valitusoikeus eläkelaitoksen päätöksestä.

Lisäksi Eläketurvakeskus pyytää eläkelaitosta laskemaan karttuneen eläkeoikeuden pääoma-arvon siirtoa varten vahvistettujen laskuperusteiden mukaan. Eläkelaitos ilmoittaa pääoma-arvon erillisellä liitteellä Eläketurvakeskukselle.

Eläketurvakeskus tekee eri eläkelaitoksilta saamiensa päätösten perusteella päätösyhteenvedon. Päätösyhteenveto ja eläkelaitosten päätökset lähetetään asianomaiselle EU-virkamiehelle. Päätösyhteenvedon saatuaan hänellä on oikeus hakea muutosta yhteenvedon pohjana oleviin eri eläkelaitosten päätöksiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta (TELK).

Kun päätösyhteenvedon pohjana olevat päätökset ovat saaneet lainvoiman, Eläketurvakeskus laskee päätösten mukaiset eläkeoikeuksien pääoma-arvot yhteen ja antaa ennakkolaskelman. Ennakkolaskelma siirrettävän eläkeoikeuden pääoma-arvosta lähetetään virkamiehelle sekä asianomaiselle EU:n toimielimelle. Ennakkolaskelmasta ei virkamiehellä ole muutoksenhakuoikeutta. Ennakkolaskelman mukana Eläketurvakeskus toimittaa EU:n toimielimelle tiedot Suomen vakuutuskausista E 205 FIN –lomakkeella/papersed P5000 lomakkeella.

Hakija päättää siirtääkö eläkeoikeutensa

Ennakkolaskelman pohjalta asianomainen EU:n toimielin laskee, paljonko lisää EU:n eläkejärjestelmän mukaista eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa virkamies saisi siirrettävän pääoma-arvon perusteella. Virkamiehen on ilmoitettava EU:n toimielimelle kahden kuukauden kuluessa siirtääkö hän eläkeoikeutensa Suomesta EU:n eläkejärjestelmään vai ei. EU:n toimielin tutkii onko vastaus annettu määräajassa.

EU:n toimielin ilmoittaa Eläketurvakeskukselle virkamiehen päätöksestä. Jos virkamies ei halua siirtää eläkeoikeuttaan pois Suomesta, päättyy asian käsittely hänen osaltaan tähän. Eläketurvakeskus ilmoittaa käsittelyn päättymisestä asianomaisille eläkelaitoksille.

Päätös eläkeoikeuden määrästä

Eläketurvakeskus antaa virkamiehelle päätöksen siirtopäivänä siirrettävän eläkeoikeuden määrästä.

Siirtopäivä määrätään noin kahden kuukauden päähän päätöksen antopäivästä. Näin ollen päätöstä ehditään mahdollisen valituksen johdosta itseoikaista, jos pääoma-arvolaskelmassa olisi tehty laskuvirhe.

Päätös eläkelaitosten maksuosuuksista

Eläketurvakeskus antaa yksityisten alojen viimeiselle eläkelaitokselle ja julkisten alojen eläkelaitoksille päätöksen näiden laitosten vastuulla olevista siirtomäärän maksuosuuksista. Päätös sisältää myös sen päivän, jolloin rahat on viimeistään siirrettävä Eläketurvakeskuksen tilille. Tämä on kaksi pankkien aukiolopäivää ennen varsinaista EU:hun siirtopäivää.

Siirrettävä määrä korkoineen jakautuu asianosaisten eläkelaitosten kesken kullekin eläkelaitokselle kuuluvan pääoma-arvo-osuuden mukaan.

Yksityisten alojen rahoituksesta säädetään tarkemmin kustannustenjakoperusteissa. Viimeinen eläkelaitos suorittaa koko siirtomäärän, ja osuudet työstä ja palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeistä jaetaan yksityisten alojen eläkelaitosten kesken normaalisti kustannustenjaossa.

Rahojen siirto EU:lle

Eläketurvakeskus tilittää päätöksessä mainittuna siirtopäivänä koko siirtomäärän asianomaisen EU-toimielimen ilmoittamalle tilille. Siirtomäärää ei veroteta Suomessa.

Tämän jälkeen virkamiehellä ei ole siirtomäärän laskentapäivää edeltävältä ajalta eläkeoikeutta Suomessa.