Vanhuuseläkkeen tarkoitus on turvata toimeentulon jatkuminen silloin, kun työntekijä tai yrittäjä lopettaa työntekonsa ikääntymisen takia.

Vanhuuseläke-etuus sisältyy kaikkiin yksityisten alojen ja julkisten alojen työeläkelakeihin sekä myös kansaneläkelakiin.

Vanhuuseläkkeen määräytyminen

Vanhuuseläke määräytyy

  • työntekijän työansioiden ja yrittäjän työtulon perusteella iän mukaan porrastettujen karttumisprosenttien mukaisesti
  • palkattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen perusteella
  • mahdollisesta eläkesuhteesta karttuneen eläkkeen perusteella ja
  • mahdollisesta osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta karttuneen eläkkeen perusteella.

Vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä

Työntekijä ja yrittäjä voi jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan aikaisintaan ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Tarkemmat tiedot

Henkilön alin vanhuuseläkeikä määräytyy henkilön syntymävuoden mukaan. 1.1.2017 alkaen vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden henkilöiden vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan 63 vuoden iästä alkaen 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden henkilöiden alin vanhuuseläke sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen. STM vahvistaa asetuksella kutakin syntymävuosiluokkaa koskevan vanhuuseläkkeen alaikärajan sille vuodelle, jonka aikana kyseisen vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta.

Työntekijällä ja yrittäjällä on oikeus lykkäyskorotukseen, jos työntekijä tai yrittäjä siirtyy vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää alemmat eläkeiät

Yksityisten alojen alemmat eläkeiät

Rekisteröidyn TEL-lisäeläketurvan piiriin kuuluneen työntekijän eläkeikä

TEL-lain 11 §:n mukaisen lisäeläketurvan vakuuttaminen lopetettiin 31.12.2016. Siihen mennessä karttunut lisäeläketurvan mukainen etuus muutettiin 65 vuoden ikää vastaavaksi vapaakirjaksi.

Työntekijällä säilyy oikeus jäädä eläkkeelle lisäeläketurvan eläkeiässä, jos työntekijä jatkaa työsuhdetta TEL-lisäeläketurvan järjestäneeseen työnantajaan ja kyseinen työsuhde päättyy aikaisintaan 4 kuukautta ennen lisäeläketurvan eläkeikää.

Rekisteröidyn YEL-lisäeläketurvan piiriin kuuluneen yrittäjän eläkeikä

YEL-lisäeläketurvan vakuuttaminen lopetettiin 31.12.2006. Siihen mennessä karttunut lisäeläketurvan mukainen etuus muutettiin 65 vuoden ikää vastaavaksi vapaakirjaksi.

YEL-yrittäjällä säilyy oikeus jäädä eläkkeelle YEL-lisäeläketurvan eläkeiässä, jos yrittäjätoiminta päättyy aikaisintaan 4 kuukautta ennen lisäeläketurvan eläkeikää.

Työntekijän oikeus peruseläketurvan mukaiseen vanhuuseläkkeeseen alennetussa eläkeiässä vapaamuotoisen lisäeläkejärjestelyn perusteella

Työntekijä voi kuulua niin sanotun suojatun vapaamuotoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin, jossa lisäeläketurva perustuu sen varaan, että työntekijä saa peruseläketurvan mukaisen eläkkeensä ennen ikäluokkansa alinta vanhuuseläkeikää. Suojatut lisäeläkejärjestelyt on laissa tarkemmin määritelty.

Työntekijällä säilyy oikeus saada peruseläketurvan mukainen vanhuuseläke ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää, jos sekä työoikeudellinen työsuhde että vanhuuseläkettä koskeva suojattu lisäeläkejärjestely jatkuvat lisäeläkejärjestelyn eläkeikään saakka.

Merenkulkijan alennetut eläkeiät

Merenkulkijalla, joka on ansainnut tietyn MEL:ssa säädetyn määrän meripalveluskuukausia, on oikeus vanhuuseläkkeeseen ennen ikäluokkansa alinta vanhuuseläkeikää.

Julkisten alojen alemmat eläkeiät

Julkisilla aloilla on alempia ammatillisia eläkeikiä. Oikeus ammatilliseen eläkeikään on henkilöllä, joka on aikanaan tehnyt eläkeiän valinnan ja jonka palvelusuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka. Lisäksi valtion palveluksessa määrätyissä ammateissa olevilla on eroamisikiä, jotka voivat olla alempia kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.

Kansaneläke

Kela myöntää hakemuksesta vanhuuseläkkeen 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläkeikä määräytyy samalla tavoin kuin työeläkelakien mukainen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.

Kelan varhennettu vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Ikäraja on 63 vuotta ennen vuotta 1958 syntyneillä ja 64 vuotta vuosina 1958 – 1961 syntyneillä. Varhennettu vanhuuseläke poistuu kokonaan vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneiltä.