Vanhuuseläkettä on haettava hakemuksella.

Eläkkeenhakijan on liitettävä eläkehakemukseen eläkeasian käsittelemiseksi tarvittava selvitys.

Samalla eläkehakemuksella voi hakea sekä työeläkettä että kansaneläkettä.

Milloin vanhuuseläkehakemus tulee vireille?

Eläkehakemus tulee vireille sinä päivänä, jona eläkehakemus saapuu johonkin eläkehakemuksia vastaanottavista paikoista.

Eläkehakemuksen vastaanottavia paikkoja ovat

  • yksityisten ja julkisten alojen eläkelaitos
  • Eläketurvakeskus
  • eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen valtuuttama asiamies
  • eläkelaitoksen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva muu vakuutusyhtiö
  • Kelan toimisto.

Vanhuuseläkkeen hakeminen eri eläkejärjestelmistä

Eläkkeenhakijan on ilmoitettava eläkehakemuksella, mistä ajankohdasta eläkkeenhakija haluaa eri eläkejärjestelmien mukaisen vanhuuseläkkeensä alkavan.

Tarkemmat tiedot

Eläkelaitos voi myöntää myöhemmin alkavan vanhuuseläkkeen eläkehakemuksen perusteella, jolla ensimmäinen vanhuuseläke myönnetään.

Jos eläkelaitos ei myönnä myöhemmin alkavaa vanhuuseläkettä saman eläkehakemuksen perusteella, vilmapäätösyhdistelmällä on mainittava, että myöhemmin alkavaa vanhuuseläkettä on haettava uudella eläkehakemuksella.

Vanhuuseläkkeen hakeminen eläkkeen aikana tehdystä työstä

Työkyvyttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen ja vanhuuseläkkeen aikana karttunutta vanhuuseläkettä on haettava erikseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttunutta vanhuuseläkettä on haettava erikseen sen työsuhteen osalta, joka jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi.

Vanhuuseläkkeen hakeminen työkyvyttömyyseläkkeen kertasuorituksen jälkeen

Vanhuuseläkettä on haettava, jos vuoden 2004 säännösten mukainen työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituksena.