Työeläkekuntoutusta on haettava hakemuksella. Hakemus toimitetaan omalle eläkelaitokselle. 

Hakijan on liitettävä hakemukseen kuntoutusasian käsittelemiseksi tarvittava selvitys.

Milloin kuntoutushakemus tulee vireille?

Työeläkekuntoutuksen hakemus tulee vireille sinä päivänä, kun hakija jättää hakemuksen oman eläkelaitoksen hakemispalveluun tai hakemus on postitse saapunut johonkin työeläkekuntoutuksen hakemuksia vastaanottavista paikoista.

Tarkemmat tiedot

Työeläkekuntoutuksen hakemuksia vastaanottavat paikat:

 • oma yksityisen tai julkisen alan eläkelaitos
 • muu kuin oma yksityisen alan tai julkisen alan eläkelaitos
 • Eläketurvakeskus
 • eläkelaitoksen valtuuttama asiamies
 • eläkelaitoksen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva muu vakuutusyhtiö tai palvelupiste tai
 • Kelan paikallistoimisto

Mitä liitteitä kuntoutushakemukseen tarvitaan?

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan

 • selvitys terveydentilasta (B2-lääkärinlausunto)
 • työnantajan kuvaus hakijan työstä ja työjärjestelymahdollisuuksista (ETK 7113)
 • selvitys yritystoiminnasta, jos kuntoutuksenhakija suunnittelee yritystoimintaa
 • maatalousyrittäjän selvitys maatalousyrittäjänä toimimisesta (Mela/Kela 001)
 • muut selvitykset kuntoutustarpeesta
 • tarvittaessa selvitys kuntoutuksenhakijan lastenohoitoajasta.
Tarkemmat tiedot

Selvitys terveydentilasta

Eläkelaitos saa selvityksen kuntoutuksen hakijan terveydentilasta yleensä B2-lääkärinlausunnosta. B2-lääkärinlausunnon voi korvata hakemuksen liitteenä oleva kuntoutusselvitys, jossa on tarvittava lääketieteellinen selvitys. Jos hakijalle on tehty kuntoutusselvitys esimerkiksi työterveyshuollossa, se liitetään hakemukseen.

Työnantajan kuvaus

Kuntoutusratkaisua varten eläkelaitos pyytää useimmiten työnantajalta kuvauksen hakijan työstä ja selvityksen mahdollisista työjärjestelyistä. Hakija voi toimittaa työnantajan kuvauksen jo hakemuksensa liitteenä. Lomakkeen voi tulostaa internetistä eläkelaitosten internetsivuilta.

Selvitys yritystoiminnasta

Yritystoimintaa suunnittelevalta kuntoutujalta tulisi edellyttää kuntoutussuunnitelman liitteeksi rahoitussuunnitelma ja tiedot yrityksen rahoituksesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan paikallisilta viranomaisilta tai muulta yhteistyötaholta saatu arvio yrityksen elinkelpoisuudesta ja markkinatilanteesta. Lausunnon voi hankkia esimerkiksi työ- ja elinkeinohallinnosta, uusyrityskeskuksesta tai yrityshautomosta.

Maatalousyrittäjän selvitys

Maatalousyrittäjä liittää kuntoutushakemukseen liitteen ”Maatalousyrittäjän selvitys” Liite TM (Mela/Kela 001).

Muut selvitykset kuntoutustarpeesta

Jos työterveyshuolto, Kela tai työvoimaviranomaiset ovat jo selvitelleet hakijan kuntoutustarvetta tai kuntoutus- tai työllistymismahdollisuuksia, hakija voi liittää nämä selvitykset hakemukseensa. Hakija voi myös ilmoittaa, mistä eläkelaitos voi saada nämä selvitykset.

Selvitys lastenhoitoajasta

Kuntoutuksenhakijan on liitettävä hakemukseen selvitys hakemuksen vireilletulokuukautta tai työkyvyttömäksi tuloa edeltäneen 36 kalenterikuukauden aika olleesta lastenhoitoajasta, jos lastenhoitoajalta ei ole maksettu lastenhoidon etuuksia ja kuntoutuksenhakijalla ei ole ollut kyseisenä aikana työeläkevakuutettuja työansioita.

Aloite kuntoutuksen hakemiseen

Käytännössä kuntoutushakemuksen tekoa edeltää usein joko hakijan itsensä, työnantajan, työterveyshuollon, terveydenhuollon tai kuntoutuksen palvelujärjestelmän yhteydenotto eläkelaitokseen.

Kelan tehtävänä on tarvittaessa selvittää sairauspäivärahan saajan kuntoutustarve viimeistään siinä vaiheessa, kun päivärahan suorituspäivien määrä ylittää 60 päivää. Sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä on työterveyshuollon lausunto työssäjatkamisen mahdollisuuksista niissä tilanteissa, joissa työkyvyttömyys jatkuu yli 90 päivää. Kelan on lisäksi tarvittaessa selvitettävä vakuutetun kuntoutustarve, kun vakuutetun sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan enimmäisaikoihin luettavien päivien lukumäärä ylittää 150 tai 230 päivää.

Miten menetellään, jos kuntoutusta hakeva on hakenut työkyvyttömyyseläkettä EU- tai Eta-maasta?

Kansallinen työeläkekuntoutuksen hakemus käsitellään aina vain  Suomen kansallisten säännösten mukaan.

EU tai Eta-maassa työskennelleen henkilön työkyvyttömyyseläkkeessä käynnistetään EU-kierros aina, jos henkilö on hakenut työkyvyttömyyseläkettä EU- tai Eta–maasta. 

Kuntoutusavustusta ja kustannusten korvauksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella

Kuntoutusavustusta ja kuntoutuksesta aiheutuvien välttämättömien ja tarpeellisten kustannusten korvauksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Kustannusten korvauksissa hakemukseksi riittää ylennsä selvitykset kuluista.

Suostumus kuntoutusasian hoitamisessa tarvittavien tietojen luovuttamiseen 

Eläkelaitokset tekevät kuntoutusasiaa hoitaessaan yhteistyötä kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa.

Kuntoutuksen suunnitteluna ja kuntoutusasian tarkoituksenmukaisen edistymisen vuoksi henkilöä koskevia tietoja on tarpeen luovuttaa  kuntoutusohjelman toteuttamisessa mukana oleville tahoille.

Tietoja, joiden luovuttamiseen lainsäädännössä ei ole oikeutta, voidaan luovuttaa vai henkilön kirjallisella suostumuksella.

Eläkelaitos tutkii ilman hakemusta oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen käsitellessään työkyvyttömyyseläkehakemusta

Eläkelaitoksella on velvollisuus tutkia työkyvyttömyyseläkkeenhakijan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä ilman erillistä kuntoutushakemusta.

Jos ammatillisen kuntoutuksen edellytykset täyttyvät, eläkelaitos antaa ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Hylkäävää päätöstä ei anneta ilman kuntoutushakemusta.