Kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen maksaminen alkaa aktiivisen kuntoutuksen alkamispäivänä ja lakkaa työeläkekuntoutuksen päättyessä.

Kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta maksetaan ainoastaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta.

Milloin kuntoutusrahan maksaminen alkaa?

Kuntoutusrahan maksaminen alkaa aktiivisen kuntoutuksen alkamispäivänä. 

Kuntoutusraha maksetaan eläkkeen tavoin, yleensä kuukausittain. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Kuntoutusrahan maksamisessa ei noudateta ensisijaisuusaikaa.

Milloin kuntoutuskorotuksen maksaminen alkaa?

Oikeus kuntoutuskorotukseen alkaa työeläkekuntoutusohjelman alkamispäivästä.

Kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan kuntoutuskorotus yleensä vain niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana työeläkejärjestelmän aktiivinen kuntoutus kestää.

Jos työeläkekuntoutus ajoittuu kahden kalenterikuukauden ajalle, mutta kestää yhteensä vähintään 30 päivän pituisen jakson, kuntoutuskorotus voidaan kohdentaa ja maksaa jälkimmäiselle kalenterikuukaudelle. Jos kuntoutus ajoittuu useamman kuukauden ajalle siten, että se alkaa aivan kuukauden alkupäivinä ja loppuu kuukauden viimeisinä päivinä, korotus voidaan maksaa molemmilta vajailta kuukausilta.

Eläkelaitos voi maksaa kuntoutuskorotusta myös alle 1 kuukauden kestävän työeläkekuntoutuksen ajalta.

Kuntoutuskorotus maksetaan vain työeläkekuntoutuksen, ei esimerkiksi Kelan tai terveydenhuollon järjestämän kuntoutuksen ajalta.

Milloin kuntoutusavustuksen maksaminen alkaa?

Kuntoutusavustus alkaa avustukseen oikeuttavan perusteen alkamispäivänä.

Kuntoutusrahan alkaminen takautuvasti

Kuntoutusraha alkaa aina aktiivisen kuntoutuksen alkamispäivästä.

Eläkelaitos voi maksaa kuntoutusrahaa takautuvasti enintään hakemuksen vireilletuloa edeltäneen 6 kuukauden ajalta.

Eläkelaitos voi maksaa kuntoutusrahan myös kuntoutusavustuksena. Eläkelaitos voi maksaa kuntoutusavusta takautuvasti enintään hakemuksen vireilletuloa edeltäneen 6 kuukauden ajalta.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Takautuva maksaminen, kun oikeus työeläkekuntoutukseen todetaan kuntoutusohjelman jo alettua

  • Työeläkekuntoutusta koskeva hakemus tulee vireille 15.2.2017.
  • Hakija on aloittanut työkokeilun omalla työpaikallaan 1.1.2017.
  • Hakijalla on oikeus työeläkekuntoutukseen ja työkokeilu on tarkoituksenmukainen työeläkekuntoutuksen toimenpide.
  • Eläkelaitos antaa 25.2.2017 päätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ja päätöksen työkokeilusta.
  • Eläkelaitos antaa 25.2.2017 kuntoutusrahan maksupäätöksen.

Oikeus kuntoutusrahaan alkaa 1.1.2017 ja maaliskuun 2017 kuntoutusrahan maksun yhteydessä maksetaan takautuvasti kuntoutusraha myös tammi-helmikuulta 2017.

 

Kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen viivästyminen

Jos kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen maksaminen viivästyy, etuus maksetaan viivästysajalta korotettuna.

Viivästysaika alkaa 3 kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana vaadittava selvitys on saapunut eläkelaitokseen.