Henkilöllä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • henkilö on syntynyt vuonna 1949 tai sen jälkeen
 • henkilö on täyttänyt henkilön syntymävuoden mukaan määräytyvän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan
 • henkilö ei saa eläkkeen alkaessa muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta
 • henkilö ei saa eläkkeen alkaessa luopumistukea
 • henkilö ei ole sotilas.

Tarkemmat tiedot

Sotilaalla tarkoitetaan JuEL:n 101 §:n mukaista sotilaskoulutusta vaativassa virassa tai tehtävässä tai erikseen säädetyssä sotilasvirassa palvelevaa virkamiestä.

Henkilöllä on oikeus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan alaikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jos henkilö on hakenut eläkettä viimeistään alaikärajan täyttämiskuukauden aikana ja kaikki eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät.

Tarkemmat tiedot

Osittainen vanhuuseläke voidaan myöntää aikaisintaan 1.2.2017 alkaen.

Osittaista vanhuuseläkettä koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2017, ja säännöksiä sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kalenterikuukauden viimeinen päivä.

Esimerkki: Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntäminen

Henkilön osa-aikaeläke on lakkautettu 31.1.2017 ja henkilö on hakenut osittaista vanhuuseläkettä 1.2.2017 alkaen. Osittainen vanhuuseläke myönnetään 1.2.2017 alkaen.

Jos henkilö on täyttänyt julkisten alojen ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän, henkilöllä on oikeus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle vasta täytettyään ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän. Jos ammatillinen eläkeikä tai eroamisikä on korkeampi kuin osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja, henkilöllä on oikeus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän täyttämistä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämiselle ei ole yläikärajaa.

Mikä on osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja?

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vuonna 1949-1963 syntyneillä

Vuonna 1949-1963 syntyneillä henkilöillä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 61 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vuonna 1964 syntyneillä

Vuonna 1964 syntyneillä henkilöillä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä henkilöillä osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen. 

Tarkemmat tiedot

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajaa tarkistetaan yhtä monella kuukaudella kuin alin vanhuuseläkeikä poikkeaa edellisestä vahvistetusta alimmasta vanhuuseläkeiästä.
 

STM vahvistaa asetuksella kutakin syntymävuosiluokkaa koskevan osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan sille vuodelle, jonka aikana kyseisen vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta. STM vahvistaa alaikärajan viimeistään 2 kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta.

Esimerkiksi vuonna 1965 syntyneille STM vahvistaa osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan vuodelle 2027 viimeistään 31.10.2026.

Mitkä etuudet estävät osittaisen vanhuuseläkkeen?

Henkilöllä ei ole oikeutta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos henkilö saa osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa jotakin seuraavaa omaan työskentelyyn perustuvaa yksityisten tai julkisten alojen työeläkelakien mukaista etuutta:

 • vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • osa-aikaeläke
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki tai osakuntoutustuki
 • työuraeläke
 • täysi kuntoutusraha tai osakuntoutusraha
 • kuntoutusraha kuntoutusavustuksena
 • sotilaseläke tai
 • luopumistuki jossain muodossa.

Tarkemmat tiedot

Työeläkelakien mukaisella etuudella tarkoitetaan seuraavien lakien mukaisia etuuksia:

 • TyEL
 • MEL
 • YEL
 • MYEL
 • JuEL
 • OrtKL
 • SPELAS
 • eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetu maakuntalaki
 • ennen vuotta 2007 voimassa olleet työeläkelait.

Osittaista vanhuuseläkettä eivät siten estä muun muassa seuraavat etuudet:

 • urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukainen eläke
 • kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) mukainen edustajaeläke tai sopeutumisraha
 • ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annetun lain (194/2016) mukainen eläke.

Estävällä luopumistuella tarkoitetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea.

Esimerkki: Osittaisen vanhuuseläkkeen estävä etuus

Henkilölle on myönnetty osittainen vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen. Henkilölle myönnetään myöhemmin kuntoutustuki ajalle 1.2.2020–30.4.2020.

Henkilöllä ei ole oikeutta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, koska henkilö saa osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa kuntoutustukea, eli muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta.

Osittaisen vanhuuseläkepäätöksen virhe korjataan asiavirheenä tai asiassa haetaan osittaisen vanhuuseläkepäätöksen poistamista.
 

Henkilön katsotaan saavan osittaisen vanhuuseläkkeen estävää etuutta, vaikka etuus ei olisi osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa maksussa.

Tarkemmat tiedot

Esimerkkejä: Estävä etuus

Osittaisen vanhuuseläkkeen estävät muun muassa seuraavat etuudet:

 • lepäävä työkyvyttömyyseläke
 • lepäävä työuraeläke
 • lepäävä luopumistuki
 • keskeytetty luopumistuki
 • keskeytetty osa-aikaeläke
 • keskeytetty työkyvyttömyyseläke
 • etuus, jota ei jää maksettavaksi ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen
 • lainvoimaisella päätöksellä myönnetty etuus, joka ei ole vielä alkanut (esimerkiksi uinuva tai odottava luopumistuki).

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämistä ei estä ennakkopäätös oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, työeläkekuntoutukseen tai työuraeläkkeeseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämistä eivät kuitenkaan estä

 • ulkomailta maksettava eläke
 • kertasuoritettu eläke
 • vapaamuotoinen saapasmallinen lisäeläke, jonka rinnalla ei makseta lakisääteistä eläkettä.

Tarkemmat tiedot

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämistä ei estä se, että henkilö on täyttänyt rekisteröidyn lisäeläketurvan tai vapaamuotoisen varhennusmallisen lisäeläkejärjestelyn mukaisen eläkeikänsä, jos henkilö ei ole jäänyt lakisääteiselle eläkkeelle.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikaiselle työnteolle ei ole vaatimuksia tai rajoituksia

Henkilön ei tarvitse päättää työoikeudellista työsuhdettaan tai lopettaa yrittäjätoimintaansa, kun osittainen vanhuuseläke alkaa. Työansioiden ei tarvitse myöskään vähentyä.

Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole pakollista. Jos henkilö kuitenkin on työssä tai harjoittaa yrittäjätoimintaa osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, työskentely on vakuutettava. Vakuuttamisvelvollisuus ei riipu siitä, alkaako työskentely eläkkeen aikana vai jatkuuko työskentely eläkkeen alkaessa.