Raideliikennevastuulakia sovelletaan raideliikenteessä aiheutuneiden henkilövahinkojen ja esinevahinkojen korvaamiseen.

Tiedonvaihto raideliikennevastuulain mukaisista korvauksista

Raideliikennevastuulain mukaisista korvauksista kysytään hakemuslomakkeella. Eläkelaitos selvittää itse korvaustiedot raideliikennekorvauksia käsittelevältä taholta.

Eläkelaitosten takautumisoikeuden toteuttaminen raideliikennevastuulain mukaiselta toimijalta edellyttää käytännössä tiedonvaihtoa eläkelaitoksen ja raideliikennevastuulain mukaisen korvausvelvollisen välillä.

Eläkelaitoksella on oikeus saada takautumisoikeuden toteuttamista varten välttämättömät tiedot salassapitosäännösten estämättä. Välttämättömiä tietoja ovat

 • tieto raideliikennevastuulain perusteella maksetun korvauksen määrästä
 • ajasta, jolta korvaus maksetaan
 • tieto siitä, että henkilölle on sattunut raideliikennevahinko
 • tieto vahinkotapahtumapäivästä
 • eläkkeensaajan, edunsaajan ja edunjättäjän henkilötiedot.

Eläkelaitos voi ilmoittaa takautumisoikeuden sisällön yksilöimiseksi välttämättömät tiedot raideliikennevastuulain mukaiselle taholle suoraan lain nojalla. Korvauksen saaminen raideliikennevastuulain mukaiselta taholta edellyttää useimmissa tilanteissa eläkelaitoksen mahdollisuutta ilmoittaa raideliikennevastuulain mukaiselle taholle

 • mikä on maksetun eläkkeen määrä
 • mille ajalle tämä kohdistuu
 • eläkkeen hakijan, edunsaajan ja edunjättäjän riittävät tunnistetiedot
 • tieto siitä, että kyseessä olevalle henkilölle on sattunut raideliikennevastuulain mukainen vahinkotapahtuma
 • tieto vahinkotapahtumapäivästä.

Työeläkelaitoksella ei ole oikeutta luovuttaa muita terveydentilatietoja kuin tieto siitä, että henkilölle on sattunut raideliikennevahinko ja tieto vahinkotapahtumapäivästä. Muiden terveydentilatietojen luovuttamiseksi tarvitaan henkilön suostumus. Jos vahinkoa kärsinyt ei ole itse hakenut korvausta raideliikennevastuulain mukaan korvausvelvolliselta taholta ja terveydentilatietojen luovuttaminen on siksi välttämätöntä  asian käsittelemiseksi ja eläkelaitoksen regressioikeuden toteuttamiseksi, on eläkelaitoksen saada suostumus terveydentilatietojen luovuttamiseen joko henkilöltä itseltään tai kuolinpesältä.

Raideliikennevastuulain mukaisten korvausvelvollisten yhteystiedot

Jos vahinko on sattunut raitiovaunu- tai metroliikenteessä, korvausasiassa otetaan yhteyttä Jarmo Laineeseen sähköpostilla [email protected] tai puhelimitse 050 568 1343.

Jos vahinko on sattunut junaliikenteessä, korvausasia hoidetaan VR:n asiakaspalvelukeskuksen kautta:

VR-Yhtymä Oy

Asiakaspalvelukeskus

Eteläinen Asemakatu 2 A

11130 Riihimäki

puh. 030710

Mitä ovat raidekulkuneuvot?

Raidekulkuneuvoilla raideliikennevastuulaissa tarkoitetaan

 • junaa
 • metrojunaa
 • raitiovaunua ja
 • muuta vastaavaa raiteilla liikkumaan tarkoitettua kulkuneuvoa, vaunua tai laitetta.

Raideliikennevastuulaki on vahingonkorvausoikeudellinen laki. Raideliikennevastuulain mukaan maksettaviin korvauksiin sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä. Työeläke vähennetään raideliikennevastuulain mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta. Työeläkkeestä ei vähennetä raideliikennevastuulain mukaista korvausta eikä työeläkkeestä anneta uutta päätöstä raideliikennevastuulain mukaisen korvauksen myöntämisen johdosta.

Eläkelaitoksella on takautumisoikeus raideliikennevastuulain mukaisiin ansionmenetyskorvauksiin

Eläkelaitoksella on takautumisoikeus osaan raideliikennevastuulain mukaisista ansionmenetyskorvauksista. Eläkelaitos voi periä työeläkettä vastaavan määrän raideliikennevastuulain mukaiselta korvausvelvolliselta. Takautumisoikeuden edellytyksenä on, että työntekijän työkyvyttömyys tai edunjättäjän kuolema on seurausta raideliikennevastuulain mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta. Takautumisoikeutta koskevaa säännöstä sovelletaan raideliikennevastuulain mukaiseen korvaukseen, jonka vahinkotapahtuma on 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Tarkemmat tiedot

Etuudensaajan näkökulmasta pääasiallinen etuuden maksaja on työeläkelaitos. Korvausvastuussa on kuitenkin raideliikennetoiminnan harjoittaja. Raideliikennetoiminnan harjoittajan korvausvastuu toteutetaan eläkelaitoksen takautumisoikeuden perusteella.

Eläkelaitoksen takautumisoikeus koskee

 • ammatillisen kuntoutuksen ajalta myönnettyä etuutta
 • työkyvyttömyyseläkettä
 • perhe-eläkettä.

Eläkelaitoksen takautumisoikeus päättyy, kun henkilö täyttää vanhuuseläkeiän. Raideliikennevahinko ei vaikuta vanhuuseläkkeen alkamiseen. Jos raideliikennevahinko sattuu vanhuuseläkkeen aikana, ei eläkelaitoksella ole takautumisoikeutta. Jos raideliikennevahinko sattuu vanhuuseläkkeen aikana, raideliikennevahinko ei vaikuta työeläkejärjestelmän maksaman etuuden määrään.

Jos työeläke myönnetään takautuvasti ajalle, jolta on jo maksettu raideliikennevastuulain mukaista ansionmenetyskorvausta, eläkelaitos maksaa työeläkkeestä vain raideliikennevastuulain mukaisen ansionmenetyskorvauksen ylittävän osan. Säännös on tullut voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan raideliikennevastuulain mukaan korvattaviin vahinkoihin, joiden vahinkotapahtuma on 1.1.2017 tai sen jälkeen.