Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava vakuutus potilasvakuutuslain mukaisen vastuun varalta. Potilasvakuutuslain mukaan voidaan maksaa korvauksia henkilövahingosta. Potilasvakuutuslaki tuli voimaan 1.1.2021 ja korvasi aiemmin voimassaolleen potilasvahinkolain.

Eläkelaitoksella on takautumisoikeus osaan potilasvakuutuslain perusteella maksettavista ansionmenetyskorvauksista

Eläkelaitoksella on takautumisoikeus osaan potilasvakuutuslain perusteella maksettavista ansionmenetyskorvauksista, jotka perustuvat 1.1.2021 tai sen jälkeen sattuneeseen vahinkotapahtumaan.  

Eläkelaitoksella on takautumisoikeus maksamansa 

 • työkyvyttömyyseläkkeen
 • kuntoutusrahan, kuntoutuskorotuksen ja kuntoutusavustuksen sekä 
 • henkilölle itselleen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksista maksettavien korvausten osalta. 

Eläkelaitoksella on oikeus saada maksamansa työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuden määrä takaisin Potilasvakuutuskeskukselta, jos työntekijän työkyvyttömyyden aiheuttaa potilasvakuutuslain mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Eläkelaitoksella on kuitenkin oikeus saada takaisin vain se osuus korvauksista, johon etuudensaajalla olisi potilasvakuutuslain nojalla oikeus. Takautumisoikeuden edellytyksenä on, että etuudensaajan työkyvyttömyys on seurausta potilasvakuutuslain mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Jos työkyvyttömyyseläke tai kuntoutusetuus myönnetään takautuvasti ajalle, jolta on jo maksettu potilasvakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta, eläkelaitos maksaa työeläkkeestä vain potilasvakuutuslain mukaisen ansionmenetyskorvauksen ylittävän osan.

Eläkelaitoksella ei ole takautumisoikeutta maksamansa

 • vanhuuseläkkeen tai 
 • perhe-eläkkeen osalta. 

Eläkelaitoksen takautumisoikeus päättyy, kun henkilö täyttää vanhuuseläkeiän. Jos potilasvahinko sattuu vanhuuseläkkeen aikana, ei eläkelaitoksella ole takautumisoikeutta. Jos potilasvahinko sattuu vanhuuseläkkeen aikana, ei potilasvahinko vaikuta työeläkejärjestelmän maksaman etuuden määrään. Eläkelaitoksella ei ole takautumisoikeutta perhe-eläkkeen osalta.

Takautumisoikeuden toteuttaminen

Eläkelaitoksen takautumisoikeuden toteuttaminen Potilasvakuutuskeskukselta edellyttää käytännössä tiedonvaihtoa eläkelaitoksen ja Potilasvakuutuskeskuksen välillä. Potilasvakuutuslain mukaisista korvauksista kysytään eläkehakemuslomakkeella. Eläkelaitos saa korvaustiedot Potilasvakuutuskeskukselta.

Potilasvakuutuskeskus on ennen korvausasian ratkaisemista aina yhteydessä työeläkelaitokseen.

Potilasvakuutuskorvaus myönnetty ennen työeläkettä

Eläkelaitoksen tulee ennen päätöksen antamista olla yhteydessä Potilasvakuutuskeskukseen, kun eläkelaitos on myöntämässä eläkettä samalle ajalle, jolta henkilöllä on oikeus potilasvakuutuslain perusteella maksettavaan korvaukseen. Eläkelaitos saa tiedon potilasvakuutuskorvauksesta hakemuslomakkeen tiedoista tai tulorekisteristä. Jos työeläkehakemus on vireillä Potilasvakuutuskeskuksen antaessa oman päätöksensä, Potilasvakuutuskeskus antaa ansionmenetyskorvausta koskevan päätöksen eläkelaitokselle tiedoksi. Korvauspäätöksessä ilmoitetaan potilasvakuutuslain mukaan korvattava työkyvyttömyysaika ja myönnetyn korvauksen määrä.

Eläkelaitos sopii Potilasvakuutuskeskuksen kanssa eläkepäätöksen antamisen ajankohdasta niin, että Potilasvakuutuskeskus ehtii oikaista oman päätöksensä ja keskeyttää korvauksen maksun. Eläkelaitos maksaa henkilölle vain mahdollisen ylitteen siltä takautuvalta ajalta, jolta henkilö on saanut potilasvakuutuslain perusteella maksettavaa korvausta. Tulevalta ajalta eläkelaitos maksaa eläkkeen eläkkeensaajalle ja tekee tätä koskevan takaisinsaantivaatimuksen Potilasvakuutuskeskukselle.

Työeläke myönnetty ennen potilasvakuutuskorvausta 

Jos työeläke on jo maksussa, Potilasvakuutuskeskus tarvitsee korvauksensa määrittämiseksi tiedon työeläkkeen määrästä. Potilasvakuutuskeskus pyytää eläkelaitoksesta tarvitsemansa asiakirjat ja erittelee pyynnössä, miltä ajalta asiakirjat tarvitaan. Eläkelaitos tekee  Potilasvakuutuskeskukselle pyynnön johdosta takaisinsaantivaatimuksen. Potilasvakuutuskeskus antaa takaisinsaantivaatimuksen perusteella eläkelaitokselle erikseen päätöksen, josta ilmenee aika, jolta potilasvakuutuskorvausta maksetaan takaisin, potilasvakuutuskorvauksen määrä ja perustelut.

Takaisinsaantivaatimus 

Eläkelaitos toteuttaa takautumisoikeutensa tekemällä Potilasvakuutuskeskukselle takaisinsaantivaatimuksen. Potilasvakuutuskeskus toivoo, että takaisinsaantivaatimuksella olisi eriteltynä

 • ajanjakso, jolta korvausta haetaan
 • mistä eläkkeestä/etuudesta on kyse
 • mille ajanjaksolle eläke on myönnetty
 • tieto mahdollisista eläkkeen määrän muutoksista
 • tilinumero sekä
 • viitenumero. 

Takaisinsaantivaatimuksella ei tarvitse erikseen ratkaista, mikä summa kuuluu eläkelaitokselle. Eläkelaitos voi lähettää Potilasvakuutuskeskukselle tiedoksi maksamiensa työeläkkeiden yhteismäärän vuositasolla. Jos eläkelaitos myöntää työeläkkeen määräaikaisissa jaksoissa, näistä tulisi toimittaa Potilasvakuutuskeskukselle erilliset takaisinsaantivaatimukset sen jälkeen, kun asia on ratkaistu. Jos työeläke on myönnetty jatkuvana, takaisinsaantivaatimuksesta tulisi ilmetä, että se on tarkoitettu jatkuvaksi. 

Eläkelaitoksen tulee esittää takaisinsaantivaatimus 3 vuoden kuluessa siitä, kun eläkelaitos on saanut tiedon ansionmenetyskorvausjaksosta.

Eläkelaitos voi lähettää takaisinsaantivaatimuksen koko maksetusta työeläkkeen määrästä. Potilasvakuutuskeskus arvioi, minkä suuruinen korvaus kuuluu potilasvakuutuksesta maksaa takautuvasti ja antaa siitä eläkelaitokselle päätöksen. Mikäli eläkelaitos ei tyydy Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisuun, voi eläkelaitos pyytää ratkaisusuositusta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta.

Potilasvahingot, joiden vahinkotapahtuma on ajalla 1.1.2017 – 31.12.2020 

Potilasvahinkolain (585/1986) nojalla maksetut omaan vammaan perustuvat ansionmenetyskorvaukset tai eläkkeet, jotka perustuvat ajalla 1.1.2017 – 31.12.2020 sattuneeseen potilasvahinkoon, ovat työeläkkeeseen nähden ensisijaisia etuuksia. Nämä ensisijaiset etuudet vähennetään suoraan työeläkkeestä.

Korvaus elatuksesta elatukseen oikeutetulle on ensisijainen etuus perhe-eläkkeeseen nähden.

Ensisijaisia etuuksia eivät ole läheiselle henkilölle vahingoittuneen hoitamisesta aiheutuneen ansionmenetyksen vuoksi maksettavat korvaukset. Myöskään vanhuuseläkkeellä olevalle henkilölle potilasvahinkolain perusteella maksettava omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus ei ole ensisijainen etuus.

Ennen 1.1.2017 sattuneiden vahinkojen osalta työeläke on ensisijainen suhteessa potilasvakuutuksen perusteella maksettaviin korvauksiin.

Potilasvahinkokorvaus myönnetty ennen työeläkettä

Eläkelaitos selvittää Potilasvakuutuskeskuksesta potilasvahinkolain mukaisen ansionmenetyskorvauksen ajan ja määrän, kun eläkelaitos on myöntämässä eläkettä samalle ajalle, jolta henkilöllä on oikeus potilasvahinkolain mukaiseen korvaukseen. Eläkelaitos saa tiedon potilasvahinkokorvauksesta hakemuslomakkeen tiedoista tai tulorekisteristä. Jos työeläkehakemus on ollut vireillä Potilasvakuutuskeskuksen antaessa oman päätöksensä, Potilasvakuutuskeskus on antanut ansionmenetyskorvausta koskevan päätöskopion eläkelaitokselle tiedoksi. Eläkelaitos vähentää potilasvahinkolain mukaisen korvauksen työeläkkeestä.

Tarkemmat tiedot

Potilasvakuutuskeskuksen päätöskopiosta ilmenee potilasvakuutuskorvauksesta vähennetty ja eläkelaitokselle kuuluva eläkelaitoksen samalta ajalta maksama etuus. Tämän perusteella eläkelaitos saa tiedon potilasvahinkokorvauksen määrästä ja tekee työeläkkeeseen vähennyksen sekä hakee takautuvalta ajalta sen määrän, jonka Potilasvakuutuskeskus on pidättänyt eläkelaitosta varten.

Työeläke myönnetty ennen potilasvahinkokorvausta

Jos työeläke on jo maksussa, Potilasvakuutuskeskus tarvitsee korvauksensa määrittämiseksi tiedon työeläkkeen määrästä. Potilasvakuutuskeskus pyytää eläkelaitoksesta tarvitsemansa asiakirjat ja erittelee pyynnössä, miltä ajalta asiakirjat tarvitaan. 

Jos Potilasvakuutuskeskus lähettää henkilön korvauspäätöksen tiedoksi eläkelaitokselle työeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, vähennyksen ajankohdasta ei tarvitse erikseen sopia eläkelaitoksen ja Potilasvakuutuskeskuksen välillä.

Samasta ajankohdasta lukien Potilasvakuutuskeskus maksaa ansionmenetyskorvauksen vähentämättömänä henkilölle. Tapauskohtaisesti eläkelaitos ja Potilasvakuutuskeskus voivat sopia myös muista vähentämisen ajankohdista työeläkelaitoksen ja Potilasvakuutuskeskuksen välillä.

Tarkemmat tiedot

Eläkelaitos voi regressoida Potilasvakuutuskeskuksen päätöksessä todetulta potilasvahingosta johtuvalta työkyvyttömyysajalta maksettua potilasvahinkokorvausta enintään sen määrän, mitä henkilön potilasvahinkokorvauksesta on työeläkelaitoksen osuutena Potilasvakuutuskeskuksen päätöksessä vähennetty. Potilasvakuutuskeskus ei anna maksusta erillistä päätöstä.