Vapaakirjaus yksityisalojen eläkelakien mukaan

Vuoden 2004 lopussa karttuneen eläkkeen määrä laskettiin kaikista tuona ajankohtana jatkuvista

  • TEL- ja MEL-työsuhteista
  • YEL- ja MYEL-yrittäjätoimintajaksoista
  • eläkkeen rinnalla olevista työsuhteista ja yrittäjätoimintajaksoista.

Niistä muodostettiin vapaakirja. Lisäksi laskettiin LEL- ja TaEL-työsuhteista karttuneen eläkkeen määrä 31.12.2004, jos sitä tarvitaan työeläkelisän laskemista tai julkisen alan eläkkeen yhteensovitusta varten.

Työnantajan velvollisuus vakuuttaa alle 18-vuotiaat työntekijät päättyi 31.12.2004. Siten alle 18-vuotiaiden työsuhteet päätettiin 31.12.2004, jolloin vapaakirjan määrä oli 0. Jos työntekijä tuli työkyvyttömäksi vuonna 2005, alle 18-vuotiaana vakuutetun työsuhteen perusteella saattoi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tästä syystä työsuhdetta päätettäessä 31.12.2004 laskettiin työsuhteen eläkepalkka ja vietiin rekisteriin.

Vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut eläke voi olla yli 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta. Yksityisten alojen vapaakirjaa laskettaessa ei tehty yhteensovitusta.

Julkisen alan modifioidussa yhteensovituksessa otettiin huomioon yksityisten alojen eläke yhteensovittamattomana.

Yleistä 31.12.2004 vapaakirjauksesta

Koska työeläkkeiden laskenta muuttui olennaisesti vuodesta 2005 alkaen, uuteen eläkkeen laskutapaan siirtyminen edellytti TEL:n ja MEL:n mukaan karttuneen eläkeoikeuden laskemista ja kiinnittämistä vuoden 2004 loppuun.

Myös julkisten alojen eläkelakien mukaan karttunut eläke laskettiin vuoden 2004 lopussa ja siitä muodostettiin vapaakirja. Yksityisten alojen vapaakirjaa 31.12.2004 ei yhteensovitettu. Sen sijaan julkisten alojen työeläkelaitos yhteensovitti karttuneen eläketurvansa vuoden 2004 lopussa (modifioitu yhteensovitus). Yksityisten alojen karttuneen eläkkeen määrä vuoden 2004 lopussa tarvittiin julkisten alojen vapaakirjan yhteensovitusta varten.

Yrittäjäeläkelakien (YEL, MYEL) mukaisen eläkkeen laskennassa siirryttiin 1.1.2005 alkaen jaksotekniikasta niin sanottuun vuositekniikkaan, jossa eläkkeen perusteena oleva työtulo laskettiin kullekin kalenterivuodelle erikseen. Tämä edellytti eläkkeen laskemista ja kiinnittämistä vuoden 2004 loppuun.

Myös työeläkelisän laskenta oli päätettävä vuoden 2004 loppuun, koska palkattomien aikojen etuuksien perusteella karttuvan eläkkeen määräytymisperiaatteet muuttuivat. Työeläkelisän laskeminen edellytti, että kaikkien niiden lakien mukaiset eläkkeet, joiden perusteella työeläkelisä määrätään, laskettiin vuoden 2004 lopun tilanteen mukaan. Siksi tarvittiin myös TaEL:n ja LEL:n mukaiset eläkkeen määrät vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti.

Sekä yksityisen että julkisten alojen eläkelakien mukaan tulevan ajan ansion laskennassa siirtymäkauden aikana (vuosina 2006-2009) vuotta 2005 edeltävältä ajalta tarvittiin se eläkepalkka, jonka mukaan tulevan ajan eläke olisi laskettu, jos henkilö olisi tullut työkyvyttömäksi 31.12.2004. Näin ollen vuoden 2004 lopussa muodostetun vapaakirjan eläkepalkkaa voitiin tarvita myös tulevan ajan ansion laskentaa varten. Tätä tietoa tarvittiin vuoteen 2010 asti, jolloin tulevan ajan ansion uusi laskentatapa on täysin voimassa.

Työeläkelisän laskemista ja julkisten alojen vapaakirjan yhteensovitusta varten tarvittiin myös täysitehoisen eläkesuhteen perusteella karttuneen eläkkeen määrä 31.12.2004.

Vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneen TEL-, YEL- ja MYEL-eläkkeen määrä laskettiin vasta työsuhteen tai yrittäjäjakson päättyessä, eläkelaitossiirron yhteydessä tai jos yksityisalojen eläkkeen määrä 31.12.2004 tarvittiin julkisen alan vapaakirjan yhteensovitusta varten. Vapaakirjatieto talletettiin yhdenjaksoisena rekisteröitävään työsuhde- tai yrittäjätoimintajaksoon ja tiedot talletettiin työsuhderekisteriin. Vapaakirjajakson alkamispäivä oli työsuhteen tai yrittäjätoimintajakson alkamispäivä ja päättymispäivä oli aina 31.12.2004 (päättymissyynä X).

MEL:n osalta työsuhderekisteriin talletettiin kaksi erillistä työsuhdejaksoa, 31.12.2004 päättynyt työsuhdejakso (päättymissyy X) ja uusi työsuhde rekisteröitiin alkavaksi 1.1.2005 (alkamissyy X).

Vapaakirjatiedot on viety ansaintarekisteriin.

31.12.2004 vapaakirjojen korjaukset

Jos vapaakirjoja joudutaan myöhemmin korjailemaan esimerkiksi arviopalkoista tai puuttuvista työsuhteista johtuen, vapaakirjoja korjattaessa menetellään samalla tavalla kuin on toimittu vuoden 2004 loppuun voimassa olleiden säännösten mukaan. Näin menetellään myös, jos rekisterissä oleviin työeläkelisäpäiviin tulee muutoksia. Korjauksista annetaan tarvittavat hälytykset vuoden 2004 säännösten mukaisesti.

31.12.2004 vapaakirjaus kunnalla ja valtiolla

Palvelussuhteet päätettiin 31.12.2004. Eläkepalkka laskettiin vuosien 1995-2004 ansioista. KuEL:n eläkepalkan laskentasäännöstä poiketen myös viimeinen vuosi eli vuosi 2004 otettiin mukaan. Eläkepalkkaan tehtiin harkinnanvarainen tarkistus edellytysten täyttyessä ja vapaakirjaan tehtiin yhdessä muiden 31.12.2004 mennessä karttuneiden peruseläkkeiden kanssa modifioitu yhteensovitus.

Asiasta kerrotaan tarkemmin Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeessa Yleistä 31.12.2004 vapaakirjauksesta.