Työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisen vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen vakuutusehdot (TEL-lisäeläketurvan vakuutusehdot)

Yleisiä määräyksiä

1 §

Mom. 1

Vakuutuksenottaja on työnantaja, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa ja on siten järjestänyt työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisen vapaaehtoisen lisäeläketurvan.

Mom. 2

Vakuutuksenantaja on vakuutusyhtiö, joka on sitoutunut maksamaan 1 momentissa tarkoitetun eläketurvan mukaiset eläkkeet.

Mom. 3

Edellä 1 momentissa tarkoitettua eläkejärjestelmää ei voida saattaa voimaan 31.12.2000 jälkeen, mikäli työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta annetusta laista (654/2000) ei muuta johdu.

Mom. 4

Vakuutettuihin etuihin ei voida 31.12.2000 jälkeen tehdä muutoksia, ellei Eläketurvakeskuksen vahvistamasta rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartasta muuta johdu.

2 §

Mom. 1

Vakuutuksenantajan, vakuutuksenottajan, vakuutetun ja edunsaajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön, sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin perusteisiin ja vakuutusehtoihin, Eläketurvakeskuksen vahvistamaan rekisteröimiskelpoisten lisäetujen karttaan sekä vakuutussopimuksen määräyksiin.

Mom. 2

Jos vakuutuksen perusteisiin tai ehtoihin vahvistetaan muutoksia, ne tulevat välittömästi voimaan, jollei voimaantulosta ole muuta määrätty.

Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt

3 §

Mom. 1

Vakuutettujen piiri määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutetun työntekijän pitää olla työntekijäin eläkelain alainen. Osa-aikaeläkettä saava työntekijä ei kuitenkaan kuulu vakuutuksen piiriin, ellei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu. Työntekijä, joka jatkaa työskentelyä lisäeläketurvan ehtojen mukaisen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen aikana, ei kuulu tämän työskentelyn osalta lisäeläketurvan mukaisen vakuutuksen piiriin.

Mom. 2

Työntekijä kuuluu pakollisesti vakuutukseen, jos hän täyttää vakuutuksen piiriin kuulumiselle asetetut ehdot ja vakuutuksenantajan asettamat ja Eläketurvakeskuksen hyväksymän ohjeen mukaiset hänen terveydentilaansa koskevat vaatimukset. Vakuutussopimuksessa voidaan kuitenkin määrätä, että työntekijä, joka on vakuutuksenottajan palveluksessa vakuutussopimuksen voimaan tullessa, saa kieltäytyä liittymästä vakuutukseen. Kieltäytymisestä pitää ilmoittaa kirjallisesti vakuutuksenantajalle.

Mom. 3

Vakuutuksen piiriin ei voida ottaa työntekijöitä 31.12.2000 jälkeen, ellei työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta annetun lain (654/2000) voimaantulosäännöksestä muuta johdu.

Mom. 4

Mitä näissä ehdoissa on määrätty työntekijästä ja työsuhteesta, koskee myös viranhaltijaa ja virkasuhdetta.

Vakuutuksen voimassaolo

4 §

Mom. 1

Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jos vakuutussopimuksessa ei ole toisin sovittu taikka 5 §:stä muuta johdu.

Mom. 2

Ensimmäinen vakuutuskausi alkaa kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä ja päättyy saman kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.

Vakuutuksen irtisanominen

5 §

Mom. 1

Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutussopimuksen päättymispäivää.

Mom. 2

Vakuutuksenottajan tekemän irtisanomisen johdosta vakuutussopimus ei voi kuitenkaan päättyä ennen kuin sen alkamisesta on kulunut vähintään vuosi.

Mom. 3

Jos vakuutuksenantaja on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään 1 momentin mukaisesti ilman kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Tällöin ei noudateta myöskään 2 momentissa määrättyä vakuutussopimuksen vähimmäisaikaa.

Mom. 4

Vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen ainoastaan vakuutuksenottajan maksukyvyttömyyden tai vakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin johdosta.

Vakuutusmaksun peruste

6 §

Mom. 1

Vakuutuskauden lopullinen vakuutusmaksu ja siitä suoritettava ennakkovakuutusmaksu sekä lopulliseen vakuutusmaksuun sisällytettävä korko määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

Vakuutusmaksun erääntyminen

7 §

Mom. 1

Vakuutusmaksu on suoritettava käteismaksuna.

Mom. 2

Ennakkovakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi neljännesvuosittain eräpäivänä, joka on sovitun kalenterikuukauden 20. päivä. Ennakkovakuutusmaksu voidaan kuitenkin sopia erääntymään edellä tarkoitettua neljännesvuoden jaksoa aikaisemmin, sovitun kalenterikuukauden 20. päivänä.

Mom. 3

Lopullinen vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään vakuutuskautta seuraavan kesäkuun 20. päivänä. Se voidaan kuitenkin eräännyttää heti maksettavaksi, jos vakuutuksenottaja lopettaa sen toimintansa, jonka piiriin kuuluvia työntekijöitä vakuutussopimus koskee, tai jos vakuutuksenottaja joutuu konkurssiin, taikka vakuutus muutoin päättyy.

Mom. 4

Jos edellä tässä pykälässä tai näiden vakuutusehtojen jäljempänä olevissa pykälissä tarkoitettu eräpäivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai juhannusaatto, pidetään eräpäivänä seuraavaa arkipäivää. Sama on voimassa, jos eräpäivä on velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu päivä, jona pankkien maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole käytössä.

Vakuutusmaksun tarkistaminen

8 §

Mom. 1

Vakuutuksenantaja hyvittää ennakkovakuutusmaksulle perusteiden mukaisen laskuperustekoron ennakkovakuutusmaksun eräpäivästä lopullisen vakuutusmaksun eräpäivään.

Mom. 2

Jos lopullinen vakuutusmaksu on suurempi kuin ennakkovakuutusmaksu 1 momentin mukaisine korkoineen, vakuutuksenottajan on maksettava erotus. Päinvastaisessa tapauksessa erotus korkoineen käytetään maksamattomien vakuutusmaksujen tai seuraavien ennakkovakuutusmaksujen suorittamiseen. Jos vakuutus on päättynyt eikä maksamattomia vakuutusmaksuja ole, erotus maksetaan vakuutuksenottajalle.

Vakuutusmaksun viivästyminen

9 §

Mom. 1

Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla. Samoin korotetaan heti alkavina vakuutettavista eläkkeistä ja niihin liittyvistä eduista määrättyä vakuutusmaksua, jota ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä.

Mom. 2

Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan 1 momentissa tarkoitetulla viivästyskorolla korotettuna ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä työntekijäin eläkelain 19 §:n mukaisesti.

10 §

Mom. 1

Jos vakuutuksenottaja on toistuvasti jättänyt vakuutusmaksun suorittamatta viimeistään eräpäivänä tai jos vakuutuksenantaja on joutunut perimään vakuutusmaksua ulosottoteitse, vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa ennakkovakuutusmaksu erääntymään toisin kuin 7 §:n 2 momentin mukaan on sovittu.

Mom. 2

Vakuutuksenottaja, joka lopettaa maksunsa tai johon on kohdistettu ulosotto, on velvollinen vakuutuksenantajan vaatiessa suorittamaan vakuutusmaksusta vielä maksamatta olevan osan, vaikka se muuten ei vielä olisikaan erääntynyt.

Maksuvapautus

11 §

Mom. 1

Vakuutusmaksua ei peritä vakuutetusta siltä ajalta, jolta hänellä vakuutuksenottajaan olevan työsuhteensa perusteella on oikeus saada lisäeläkevakuutuksen mukaista työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, eikä myöskään lisäeläketurvan mukaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeiseltä ajalta.

Vakuutuksen lakkaaminen

12 §

Mom. 1

Vakuutussopimuksen mukaiset edut ovat voimassa neljän kuukauden ajan vakuutussopimuksen päättymisestä tai siitä hetkestä kun vakuutettu ei enää kuulu vakuutussopimuksen piiriin. Vakuutussopimuksen mukaiset edut päättyvät kuitenkin siirtohetkellä, jos vakuutus siirtyy toiseen eläkelaitokseen.

Mom. 2

Vakuutetulla on kuitenkin oikeus lisäeläketurvan ehtojen mukaiseen työttömyyseläkkeeseen, jos hänellä on saman työsuhteen perusteella oikeus perusvakuutuksen mukaiseen täysitehoiseen, vuoden 2004 säännösten mukaisesti laskettuun työttömyyseläkkeeseen.

Vapaakirja

13 §

Mom. 1

Jos vakuutetulla tai hänen edunsaajallaan ei ole vakuutuksen päättyessä välittömästi oikeutta eläkkeen saamiseen, säilyy hänen vastainen oikeutensa eläkkeeseen tätä etuutta vastaavana vapaakirjana. Vapaakirjalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien vapaaehtoisten lisäetujen vapaakirjan ehtojen ja perusteiden mukaista ansaittua eläkettä.

Eläkeoikeus

14 §

Mom. 1

Vakuutussopimuksessa on määriteltävä:

a) vakuutuksen käsittämät edut;

b) vakuutetun kutakin eläke-etua koskevan eläkkeen suuruus;

c) vanhuuseläkkeen saantiin oikeuttava ikä, ellei se ole 65 vuotta.

15 §

Mom. 1

Oikeus saada määräiässä lakkaavaa vanhuuseläkkeen lisäosaa päättyy tämän määräiän täyttämiskuukauden lopussa.

Perhe-eläkkeen jakaminen

16 §

Mom. 1

Lisäperhe-eläke jaetaan lesken ja lasten kesken siten, että leski saa siitä

– 6/10, jos edunsaajina on leski ja yksi lapsi;

– 5/12, jos edunsaajina on leski ja kaksi lasta;

– 3/12, jos edunsaajina on leski ja kolme lasta;

– 2/12, jos edunsaajina on leski ja neljä tai useampia lapsia;

ja, että lapset saavat siitä

– 4/10, jos edunsaajina on leski ja yksi lapsi;

– 7/12, jos edunsaajina on leski ja kaksi lasta;

– 9/12, jos edunsaajina on leski ja kolme lasta;

– 10/12, jos edunsaajina on leski ja neljä tai useampia lapsia.

Mom. 2

Lasten osuus jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten kesken.

Rajoittavia määräyksiä

17 §

Mom. 1

Jos työkyvyttömyys aiheutuu sellaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta, joka vakuutetulla oli työsuhteen alkaessa, hänellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lisäeläkevakuutuksen perusteella vain siinä tapauksessa, että hän on tullut työkyvyttömäksi vakuutuksen piiriin tultuaan ja aikaisintaan vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

18 §

Mom. 1

Perhe-eläkeoikeutta ei ole:

a) leskellä, jolle työntekijäin eläkelain 4 b §:n 2 momentin mukaisesti aletaan maksaa lakkautettua leskeneläkettä uudelleen;

b) leskellä eikä lapsella, jos vakuutettu on kuollut vuoden kuluessa työsuhteensa alkamisesta ja kuoleman pääasiallisena syynä on sairaus, joka on selvästi ilmennyt ennen työsuhteen alkamista tai ennen työsuhteen alkamista saatu vika tai vamma; tai jos vakuutettu vakuutuksen piiriin tulostaan lähtien kuolemaansa saakka on ollut täyteen työkyvyttömyys eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvytön;

c) vakuutetun entisellä puolisolla.

19 §

Mom. 1

Jos vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saava henkilö saa lisäksi tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain nojalla myönnettyä omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa korvausta, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnettyä ansionmenetyskorvausta, sotilasvammalain nojalla myönnettyä elinkorkoa tai sotilastapaturmalain nojalla myönnettyä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, nämä ensisijaiset etuudet vähentävät ensin eläkkeensaajan työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärää. Jos edellä mainitut ensisijaiset etuudet ylittävät työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärän, ylittävä osa vähennetään lisäeläketurvan mukaisesta eläkkeestä. Yhteensovitus tehdään eläkkeen alkamishetkellä.

20 §

Mom. 1

Jos saman kuolemantapauksen johdosta edunsaajalle suoritetaan tapaturmavakuutuslain mukaista perhe-eläkettä, sotilastapaturmalain mukaista perhe-eläkettä, sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä tai liikennevakuutuslain mukaista jatkuvaa korvausta, nämä ensisijaiset etuudet vähentävät ensin työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten perhe-eläkkeiden yhteismäärää. Perhe-eläkkeet otetaan huomioon ilman työntekijäin eläkelain 8 c – 8 f §:n mukaista eläkesovitusta. Jos ensisijaiset etuudet ylittävät peruseläketurvan mukaisten perhe-eläkkeiden määrän, ylittävä osa vähennetään lisäeläketurvan mukaisen perhe-eläkkeen määrästä. Yhteensovitus tehdään eläkkeen alkamishetkellä.

Hautausavustus

21 §

Mom. 1

Vakuutetun kuoltua maksetaan hautausavustuksena vakuutussopimuksessa mainittu määrä hänen omaisilleen tai, ellei näitä ole, sille joka on hautauskustannukset suorittanut.

Mom. 2

Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun puolisoa ja perintökaaressa tarkoitettuja perillisiä. Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Mom. 3

Jos hautausavustus on jaettava puolison ja rintaperillisten kesken, saavat puoliso ja rintaperilliset kummatkin hautausavustuksesta puolet. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa yksin hautausavustuksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat yksin hautausavustuksen. Hautausavustus jaetaan tällöin perillisten kesken siten kuin perintökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö.

Eläkkeen maksaminen

22 §

Mom. 1

Eläkkeen viivästyessä eläkelaitos maksaa eläkkeen korotettuna korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorotuksella siten kuin työntekijäin eläkelain 19 d §:ssä säädetään.

Mom. 2

Jos eläke maksetaan ulkomailla asuvalle eläkkeensaajalle, eläkkeen on oltava eläkepäätöksessä ilmoitettuna eräpäivänä eläkkeensaajan ilmoittamalla tilillä Suomessa olevassa rahalaitoksessa.

Lainsäädännön muuttuminen

23 §

Mom. 1

Jos vakuutuksenottaja lainsäädännön muuttumisen seurauksena joutuu järjestämään ja kustantamaan tähän vakuutukseen kuuluville henkilöille sellaisia eläke-etuja, jotka vastaavat vakuutussopimuksen mukaisia etuja, vähennetään jälkimmäisiä etuja muutoksia vastaavalla määrällä, mikäli vakuutuksenottajan kanssa ei toisin sovita.

Mom. 2

Vähennys suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti siten, että työntekijän siihen mennessä jo ansaitsema kokonaiseläke-etu ei alene ja että hänen vastainen kokonaiseläketurvansa säilyy raha-arvoltaan vähintään entisen suuruisena. Vähennys tehdään vakuutuksenottajan pyynnöstä myös alkaneeseen eläkkeeseen.

Vakuutetuille annettavat tiedot

24 §

Mom. 1

Vakuutuksenantajan on vuosittain annettava vakuutetuille tiedot vakuutusturvasta ja vakuutetun oikeuksista vakuutuksen päättyessä. Vakuutussopimuksen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava vakuutetuille. Vakuutetuille annettavat tiedot lähetetään vakuutetun tai vakuutuksenottajan osoitteeseen. Vakuutuksenottajan tulee välittää saamansa tiedot vakuutetuille.

Vanhat perhe-eläkejärjestelyt

25 §

Mom. 1

Jos vakuutetulla oli kuollessaan oikeus saada sellaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä, jonka perusteena oleva ensimmäinen eläketapahtuma on sattunut ennen 1 päivää heinäkuuta 1990, sovelletaan lisäperhe-eläkkeeseen mainitun ensimmäisen eläketapahtuman sattuessa voimassa olleen vakuutussopimuksen määräyksiä.

Mom. 2

Jos vakuutetulla oli kuollessaan oikeus saada vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä sellaisen työsuhteen perusteella, johon liittyvässä lisäeläketurvassa oli vakuutettuna perhe-eläkkeen saamisen ehtojen laajennukset, oikeudet laajennettuihin ehtoihin säilyvät vakuutetun eläkkeen jälkeisessä perhe-eläkkeessä.

Mom. 3

Edellä 1 ja 2 momentin mukaan laskettu perhe-eläke jaetaan kuitenkin edunsaajien kesken 16 §:n mukaisesti.

Vuoden 2004 säännösten mukainen yhteensovitus

26 §

Mom. 1

Jos peruseläketurvan mukaisen eläkkeen yhteensovitus tehdään vuoden 2004 säännösten mukaisesti, niin sen estämättä, mitä 19 ja 20 §:ssä säädetään, lisäeläketurvan yhteensovitus tehdään siten, että lisäeläketurvan mukaisesta eläkkeestä vähennetään määrä, jolla 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ensisijainen etuus ylittää eläkkeen 2004 säännösten mukaisen yhteensovitusrajan määrän.

Voimaantulo

Nämä vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2005 alkaen.