Sisällysluettelo

Suomen Pankin eläkesääntö

Suomen Pankista annetun lain (214/27.3.1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/30.12.1998) 17 luvun mukaisesti, pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankille seuraavan eläkesäännön

1 §

Mom. 1

Suomen Pankin palvelussuhteessa olevan oikeus pankin varoista kustannetta-vaan eläkkeeseen määräytyy valtion eläkelaissa (1295/2006) säädetyn eläke-turvan mukaisena ottaen huomioon soveltuvin osin lain tarkoitus ja sovelta-misala (1 luku), eläke- ja kuntoutusetuudet (2 luku), eläkkeen määräytyminen (3 luku), perhe-eläke (4 luku), eläkkeiden hakeminen ja ennakkopäätökset (6 luku) ja eläkkeen maksaminen (8 luku). Muutoksenhakua (12 luku) varten on vakuutusoikeus.

Työttömyysturvalain (1290/2002) etuuksiin rinnastetaan lakia sovellettaessa Suomen Pankin työttömyyskorvauksesta solmitun virkaehtosopimuksen etuu-det.

2 §

Mom. 1

Mitä valtion eläkelaissa ja valtion eläkelain voimaanpanolaissa säädetään val-tiokonttorista ja valtiovarainministeriöstä sekä palveluksesta, koskee tätä elä-kesääntöä sovellettaessa myös Suomen Pankkia ja Suomen Pankin palvelus-suhdetta. Valtion eläkelain asettamana toimijana valtiokonttoria ja valtiova-rainministeriötä vastaavat Suomen Pankin pankkivaltuusto ja johtokunta Suo-men Pankkia koskevien toimivaltasäännösten mukaisesti sekä Suomen Pankin eläkelaitos ja eläkerahasto sitä koskevien päätösten mukaisesti.

3 §

Mom. 1

Tällä eläkesäännöllä kumotaan soveltuvin osin valtion eläkelain voimaan-panosta annetun lain (1296/2006) säännöksiä vastaavasti Suomen Pankin elä-kesäännön (13.12.1966) ja perhe-eläkesäännön (3.6.1969) säännökset.

Tämä eläkesääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2006