Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöä koskevat säännökset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut Lait

Lakimuutoksilla täsmennetään yksityisten alojen työeläkelakien kuntoutusta koskevia säännöksiä sekä tarkistetaan työeläkelakeja velan vanhentumisesta annetun lain ja hallintolain takia.

Lait tulivat voimaan 1.1.2004.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 154/2003 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A 43/2003

.

Eduskuntakäsittelyssä laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laki merimieseläkelain muuttamisesta muuttuivat esitetystä. Laeista poistettiin säännös, jonka mukaan eläkelaitoksen asiantuntijalääkäreiden antamiin lääketieteellisiin arvioihin ei sovellettaisi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ää. Lisäksi TEL:n 21 §:n 4 momenttiin ja MEL:n 59 §:n 4 momenttiin lisättiin säännös siitä, että eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden päätökset annetaan tiedoksi postitse tavallisena tiedoksiantona eikä saantitodistusta vastaan. Tiedoksiantoa koskevan säännöksen lisäämistä on ehdotettu hallituksen esityksessä toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (

HE 155/2003 vp

), joka on vielä eduskunnan käsiteltävänä.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

1332/2003 – 1336/2003

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.