Yksityisten alojen eläkelakien tarkistukset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Lakimuutoksilla täydennetään vuoden 2005 alusta voimaan tulevia yksityisten alojen työeläkelakeja sekä ulotetaan vuoden 2005 alusta voimaan tulevia lakeja vastaavat muutokset koskemaan myös merimieseläkejärjestelmää.

Lait tulevat voimaan 1.1.2005.

Eduskuntakäsittelyssä merimieseläkelain 64 a § ja työntekijäin eläkelain 10 c §:n 2 momentti muuttuivat esitetystä. Säännöstä eläkekassan /-laitoksen lääkärin roolista täsmennettiin siten, että eläkekassan /-laitoksen lääkäri osallistuu yhtiössä vain asioiden valmisteluun eikä ratkaisuun ja että hän voi merkitä kannanottonsa asian valmisteluasiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n edellyttämiä muotovaatimuksia. Lisäksi termi ”asiantuntijalääkäri” muutettiin ”laillistetuksi lääkäriksi”. Lisäksi merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiin tehtiin teknisiä tarkistuksia.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 39/2004 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A15/2004

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

884/2004 – 898/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.