Vuoden 2005 uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä ehdotetaan tarkistettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi (

HE 39/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Merimieseläkelaki

MEL:iin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin, mitä muihin yksityisten alojen eläkelakeihin on jo tehty säädöksillä 633 ? 644/2003. Lisäksi MEL:iin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä tarkennuksia muita yksityisten alojen eläkelakeja vastaavalla tavalla.

Esityksen mukaan MEL:n mukainen eläke laskettaisiin kunkin vuoden palkan ja karttumisprosentin perusteella. Eläkkeen määrään vaikuttaisivat koko työhistorian ansiot. Eläkettä karttuisi 18 ? 52 vuoden iässä 1,6 % vuosiansioista, 53 ? 62 vuoden iässä 2,0 % ja 63 ? 68 vuoden iässä 4,5 %.

Jos vanhuuseläkkeelle siirtymistä lykätään 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen maksettaisiin 0,4 % lykkäyskorotusta kultakin lykkäyskuukaudelta. Eläkkeen voisi ottaa myös yhdellä vuodella varhennettuna laskettuna 63 vuoden iästä tai työntekijän eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä saavuttamasta alennetusta eläkeiästä, kuitenkin aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä on täyttänyt 55 vuotta. Varhennusvähennys kutakin varhennettua kuukautta kohti olisi 0,6 %. Vakuutetulla säilyisi myös mahdollisuus saada vanhuuseläkettä alennetussa eläkeiässä.

Esityksen mukaan osa-aikaeläkettä saisi 68 vuoden ikään saakka ja työttömyyseläke lakkautettaisiin vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiltä henkilöiltä.

Esityksessä ehdotetaan, että työkyvyttömyyden määritelmä muutettaisiin vastaamaan TEL:n mukaista määritelmää ja että kaikkiin työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyisi oikeus saada eläkeosuus tulevalta ajalta. Tulevan ajan eläkepalkan laskenta-aika muuttuisi vastaavalla tavalla kuin TEL:ssa. Pitkään työkyvyttömyyseläkkeellä olevien eläketaso varmistettaisiin korottamalla työkyvyttömyyseläkkeitä iästä riippuvalla kertoimella, kun viisi vuotta eläkkeen alkamisesta on kulunut. Työkyvyttömyyseläke muuttuisi 63 vuoden iästä vanhuuseläkkeeksi. Vuoden 1943 jälkeen syntyneillä ei enää olisi oikeutta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että uutta palkkakerrointa ja vuonna 2009 käyttöön otettavaa elinaikakerrointa sovellettaisiin myös merimieseläkejärjestelmässä. Palkattomilta jaksoilta kertyvä eläketurva määräytyisi TEL:n säännöksiä vastaavasti.

Vuoden 2005 eläkelainsäädännön (633 ? 644/2003) tarkistukset

Eläkkeen perusteena olevat ansiot

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi työeläkelainsäädännössä vakiintunutta soveltamiskäytäntöä vastaaviksi kuitenkin siten, että työsuhteen päättyessä maksettava vuosilomakorvaus otettaisiin aina huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Muutos koskee myös MEL:a

Työkyvyttömyyseläke

Esityksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen ei olisi oikeutta, jos työntekijän työansiot ylittävät 60 % aikaisemmasta vakiintuneesta ansiotasosta. Tällaiselta ajalta uutta eläkettä karttuisi työansion, mutta ei eläkejakson perusteella.

Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva ansio ehdotetaan laskettavaksi enintään viiden eläketapahtumavuotta edeltäneen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Karttunutta eläkettä ja tulevan ajan eläkettä varten otettaisiin työansiot ja säädettyjen sosiaalivakuutusetuuksien perusteena olevat ansiot huomioon eläketapahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun. Jos henkilöllä on ansioita vain eläketapahtumavuonna, sitä edeltävänä vuonna tai ennen 23 vuoden iän täyttämistä, sovelletaan vuoden 2005 alusta voimaan tulevia jo vahvistettuja säännöksiä.

Vanhuuseläke

Esityksessä ehdotetaan, että työansiot otettaisiin huomioon vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun. Vuosina 2005 ja 2006 sosiaalivakuutusetuuksien perusteena olevat ansiot otettaisiin kuitenkin huomioon vain vanhuuseläkkeen eläketapahtumaa edeltäneen kalenterivuoden loppuun. Vuoden 2007 alusta myös sosiaalivakuutusetuudet otettaisiin huomioon työansioita vastaavalla tavalla. Muutokset koskevat myös MEL:a.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että jos vakuutettu täyttää sairauspäivärahan ensisijaisuusaikana 63 vuotta, työeläke laskettaisiin ja myönnettäisiin suoraan vanhuuseläkkeenä. Jos sairauspäivärahaa on maksettu samalta ajalta, jolle myönnetään vanhuuseläke, eläke maksettaisiin sairausvakuutusrahastolle siltä osin, kuin se vastaa samalta ajalta maksettua sairauspäivärahaa.

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkkeen voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneiden osalta siten, että myös tällaiselle osa-aikaeläkkeen saajalle myönnettäisiin hakemuksesta vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä jo 63-vuotiaana. Jos vakuutettu jatkaa työssä eikä hae vanhuuseläkettä, osa-aikaeläke muuttuisi automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana, vaikka työskentely ei lakkaisikaan. Eläkettä karttuisi 65 ? 68-vuotiaalle 1,5 prosentin vuotuisen karttuman mukaan.

Jos osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2005, vakiintunut ansio määrätään ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan. Vakiintunut ansiotaso määriteltäisiin tulevan ajan eläkkeen perusteena olevan ansion mukaan, jos eläketapahtuma olisi vuonna 2006 tai sen jälkeen. Tämä koskee myös vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneitä.

Muutokset koskevat myös MEL:a.

Palkattomat jaksot ja jatkokarttuma

Esityksessä ehdotetaan, että tulevan ajan ansioissa otettaisiin huomioon myös sairausvakuutuslain (364/1963, SVL) mukainen erityishoitoraha, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaiset tuet ja työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen koulutuspäiväraha.

Jatkokarttuma SVL:n mukaiselta äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta ehdotetaan korvattavaksi eläkekarttumalla, joka laskettaisiin vanhempainrahan perusteena olevasta ansiosta korottamalla ansiota kertoimella 1,17.

Perhepoliittisten etuuksien ansioperusteeksi ehdotetaan säädettäväksi 523,61 ¬ kuukaudessa silloinkin, kun vanhempainetuuden perusteena oleva ansio jäisi sitä pienemmäksi. Jos vanhempainetuutta on työhön paluun vuoksi maksettu vähimmäispäivärahan suuruisena, eläkekarttuman perusteena olisi vähimmäispäivärahan määrä. Tällöin eläkettä karttuisi sekä työansion että vähimmäispäivärahan perusteella.

Esityksen mukaan 18 vuoden alaikäraja koskee sekä ansiotuloihin että sosiaalivakuutusetuuksiin perustuvaa eläkeoikeutta. Jotta oikeutta työeläkkeeseen ei kuitenkaan syntyisi pelkästään sosiaalietuuksien perusteella, ehdotetaan, että työntekijällä olisi aina oltava työeläkelakien alaisia ansioita vähintään 12¿566,70 ¬ ennen eläketapahtumaa.

Muutokset koskevat myös MEL:a.

Raha- ja rajamäärien perusvuositaso

Laissa olevat raha- ja rajamäärät ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2004 indeksitasoon. Yrittäjien eläkelaissa ja maatalousyrittäjien eläkelaissa perusvuotena säilyisi kuitenkin lain voimaantulovuosi 1970.

Asiantuntijalääkäri

Esityksessä ehdotetaan, että arvioihin, jotka eläkelaitoksen asiantuntijalääkärit antavat ratkaistaessa lääketieteellisiä kysymyksiä sisältäviä asioita, ei sovellettaisi, mitä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/1994) 23 §:ssä säädetään.

Eläkkeen korvaaminen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta

Esityksen mukaan oikeus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaiseen etuuteen olisi vasta 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä.

Esityksessä ehdotetaan, että ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella oikeus etuuteen olisi viideltä vuodelta, ammattikorkeakoulututkinnon perusteella neljältä vuodelta ja alemman korkeakoulututkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon perusteella kolmelta vuodelta.

Opintotukilain mukaisen opintotuen saamista ehdotetaan edellytettäväksi ainoastaan ulkomailla suoritettujen tutkintojen osalta.

Eläke-Kansa ja luottovakuutustoiminta

Esityksessä ehdotetaan Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan vakuutuskannan vastaanottaneiden työeläkevakuutusyhtiöiden jäljellä olevien saamisten kuolettamista vuoden 2005 vastuunjaon yhteydessä. Asiasta säädettävällä lailla kumottaisiin sosiaali- ja terveysministeriön päätös TEL:n 12 §:n 4 mom. tarkoitetuista perusteista (1116/96).

Vakuutusosakeyhtiö Garantialle siirtyneen luottovakuutusliikkeen varojen palautus ehdotetaan tehtäväksi vuosittain suoritettavan vastuunjaon yhteydessä vuodesta 2005 alkaen.

Voimaantulo

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitys löytyy internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.