Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta

Telp Default Thumbnail Image

Asetus

Valtioneuvosto on antanut asetuksen työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä mm. eläkkeen hakemiseen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista sekä vakuutussopimuksen tehneen ja tilapäisen työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta, työeläkemaksujen maksamisesta ja työntekijän työeläkevakuutusmaksun pidättämisestä. Asetuksella säädetään myös, että lisäpäiväoikeuden saaneen työntekijän on esitettävä työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus lisäpäiväoikeudesta, jos hän hakee vanhuuseläkettä 62 vuoden iässä. Lisäksi asetuksella säädetään eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätöksen koneellisesta allekirjoittamisesta.

Säädösnumero on

874/2006

.

Voimaantulo

Asetus tulee voimaan 1.1.2007

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.