Valtion sotilaseläkejärjestelmään ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamiseksi (

HE 211/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden sekä eräiden siviilihenkilöiden eläkeoikeutta koskevia säännöksiä muutettaisiin työeläkejärjestelmään vuoden 2005 alusta voimaan tulevien siviilihenkilöiden eläkkeitä koskevien muutosten takia.

Hallituksen esityksen mukaan sotilaseläkejärjestelmässä eläkkeiden laskentatapa perustuisi pääsääntöisesti edelleen sotilasuran 10 viimeisen vuoden ansioihin. Eläkkeiden karttuminen kuitenkin muutettaisiin päiväkarttumaksi niin, että sotilaseläkettä karttuisi jokaiselta sotilasuran päivältä kahden prosentin vuotuista karttumaa vastaavasti ja lentäjän tehtävissä palvelleille kolmen prosentin vuotuista karttumaa vastaavasti.

Sotilaseläkkeen enimmäismäärä olisi 60 % viimeiseltä 10 vuodelta lasketusta keskikuukausiansiosta. Liikenne- ja tapaturmavakuutuskorvausten vähentämistä lukuun ottamatta muusta yhteensovituksesta kuitenkin luovuttaisiin. Sotilaseläkejärjestelmän loppukaressi ehdotetaan puolestaan muutettavaksi sellaiseksi, että sotilaseläkkeen saaminen perustuisi nykyisen vähimmäisaikavaatimuksen sijasta sotilasviran ansioihin.

Säännökset eläkeindeksistä, palkkakertoimesta, elinaikakertoimesta, tulevan ajan eläkkeen laskutavasta sekä työntekijäin eläkemaksusta vastaisivat sisällöltään siviilihenkilöiden työeläkkeitä koskevia säännöksiä.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että puolustusvoimien siviilien vuoden 1995 alusta voimaantullut sukupuoleen perustuva eroamisikäjärjestely korjattaisiin.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005. Muutoksia sovellettaisiin vuoden 2005 jälkeen sattuviin eläketapahtumiin.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.