Valtion eläkelakiin ja valtion eläkerahastosta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (

HE 273/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädettäisiin kymmenen vuoden vanhentumisaika.

Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perinnälle ehdotetaan säädettäväksi viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on kymmenen vuoden määräajan kuluessa ensimmäisen kerran valtiokonttorilta vaadittu. Ehdotetut muutokset vastaavat työntekijäin eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin tehtyjä muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että valtion eläkelakiin tehtäisiin vähäisiä muutoksia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005. Vanhentumista koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin myös ennen lain voimaantuloa liikaa maksettuihin etuuksiin ja saataviin. Laskettaessa ennen lain voimaatuloa syntyneen saatavan vanhentumisaikaa, otettaisiin huomioon myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika. Saatava vanhentuisi kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei se vanhentuisi myös 31.12.2003 voimassa olleiden vanhentumissäännösten perusteella tätä ennen.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.