Valtion eläkelakiin ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (

HE 109/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia siten, että lakiin otettaisiin ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Ehdotetun säännöksen mukaan Valtiokonttori voisi antaa työntekijälle etukäteen tiedon hänen todennäköisestä eläkeiästään, karttuneen eläkkeen määrästä tai muusta eläkeoikeutta koskevasta seikasta, joka perustuu työntekijän palvelukseen tiedonantohetkeen mennessä. Ennakkoon annettu tieto sitoisi Valtiokonttoria myös, jos sen perusteena olevat tosiseikat osoittautuisivat virheellisiksi tai se olisi virheellinen Valtiokonttorin tekemän virheen vuoksi, jos virhe on vähäinen eikä se johdu eläkkeensaajasta.

Esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan vähäisenä virheenä pidettäisiin enintään 1/10 vaikutusta VaEL:n mukaan karttuneen eläkkeen määrään tai enintään vuoden poikkeamaa VaEL:n mukaiseen ilmoitettuun eläkeikään. Ennakkotieto olisi sitova siltä osin kuin se perustuu tiedonantohetkellä käytettävissä olevaan tietoon.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008.

Ennakkotiedon sitovuutta sovellettaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.