Valtion eläkelain muuttaminen

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 17. lokakuuta 2008 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 pykälän muuttamisesta (

HE 178/2008 vp

).

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että valtion eläkelakia muutetaan siten, että työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada Valtiokonttorilta valituskelpoinen päätös sen Kansaneläkelaitokselle ilmoittamasta teoreettisen eläkkeen määrästä.

Vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan ulkomailta saatu eläke on rinnastettu työeläkelakien mukaiseen eläkkeeseen. Asiasta on kuitenkin puuttunut säännös valtion eläkelainsäädännöstä, ja nyt esityksessä ehdotetaan otettavaksi asiasta lakiin säännös.

Voimassa olevan valtion eläkelain mukaan osa-aikaeläke katsotaan samalla ajalle myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen osasuoritukseksi. Sen sijaan samalla ajalle myönnetyn vanhuuseläkkeen osasuoritukseksi osa-aikaeläkettä ei katsota. Lakiin ehdotetaan tehtävän esityksessä muutos, jonka mukaan maksettu osa-aikaeläke katsottaisiin samalta ajalta myönnetyn vanhuuseläkkeen osasuoritukseksi.

Lisäksi valtion eläkelakiin tehtäisiin lähinnä teknisluonteisia korjauksia, joilla se saatetaan vastaamaan työntekijän eläkelakia ja kunnallista eläkelakia, ja lain viittaussäännöksiin tehtäisiin muuttuneen lainsäädännön mukaiset korjaukset. Myös valtion eläkelain voimaanpanosta annettuun lakiin esitetään tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2009.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi