Vakuutusoikeuden toimintaa ehdotetaan uudistettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Vakuutusoikeuslakiin esitetään tehtäväksi muutoksia, joiden avulla vakuutusoikeuden toimintaa tehostettaisiin, käsittelyaikoja lyhennettäisiin ja muutoksenhakijan tiedonsaantia lisättäisiin. Ehdotetut muutokset koskevat mm. ratkaisukokoonpanoja, ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käyttämistä aiempaa useammin lausunnonantajina ja lääkärijäsenten hakumenettelyä.

Ratkaisukokoonpanoja ehdotetaan kevennettäväksi 

Hallituksen esityksessä vakuutusoikeuslain muuuttamiseksi (HE 104/2014 vp) ehdotetaan, että tiettyjä oikeudellisesti yksinkertaisia ja selkeitä asioita ratkaistaisiin jatkossa yhden tuomarin kokoonpanossa nykyisten kolmen tai viiden jäsenen kokoonpanojen sijasta. Tällaisia asioita olisivat esimerkiksi valitusajan jälkeen saapuneet valitukset, valitusten peruutukset sekä vakuutusoikeudessa vireille pantujen sen toimivaltaan kuulumattomien asioiden ratkaiseminen.

Lisäksi ehdotetaan, että eräitä Kelan ensimmäisenä asteena käsittelemiä asioita, joissa lääketieteellinen selvitys vaikuttaa asian ratkaisuun olisi mahdollista käsitellä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa nykyisen kolmijäsenisen kokoonpanon sijasta.  Asia olisi mahdollista ratkaista vain, jos molemmat jäsenet olisivat asiasta yksimielisiä. Erimielisyystilanteessa asia tulisi siirtää peruskokoonpanoon. Yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa voitaisiin ratkaista esimerkiksi vammaisetuuksista annetun lain ja sairasvakuutuslain mukaiset asiat. Sen sijaan esimerkiksi Kelan ensimmäisenä asteena ratkaisemien työkyvyttömyyseläkkeiden tai kuntoutusetuusasioiden ratkaisemista ei voitaisi tehdä kahden jäsenen kokoonpanossa.

Vakuutusoikeiden täysistunnon kokoonpanoa myös kevennettäisiin, jotta asioiden käsitteleminen olisi aiempaa toimivampaa. Lisäksi tiettyjen asioiden käsittelyssä muodollisista istunnoista ehdotetaan luovuttavan, jos kaikki ratkaisuun osallistuneet jäsenet ovat yksimielisiä ratkaisusta kirjallisten kannanottojen perusteella.  

Vakuutusoikeuden ulkopuolisten lääkärijäsenten käyttöä lisättäisiin

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että nykyiset vakuutusoikeuden lääkärijäsenet säilyisivät ratkaisukokoonpanoissa, mutta tämän lisäksi ulkopuolisten asianosaisjulkisten asiantuntijalääkärilausuntojen käyttöä lisättäisiin huomattavasti nykyiseen verrattuna. Muutoksenhakijalla olisi oikeus saada vakuutusoikeuden pyytämä, ulkopuolisen vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin antama lausunto tiedokseen ja hänelle varattaisiin tilaisuus lausua siitä ennen asian ratkaisua.

Lääkärijäsenen ja vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettely muutettaisiin avoimella hakumenettellyllä tapahtuvaksi ja mainittujen lääkärijäsenten sekä muiden sivutoimisten jäsenten nimittämismenettelyyn liitettäisiin tuomareiden nimittämismenetettelyä vastaava sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Vakuutusoikeuteen ehdotetaan perustettavaksi myös vakituinen ylilääkärin virka.

Muut ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan, että vakuutusoikeus voisi vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä poistaa siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta tai esitystä.

Lisäselvityksen vastaanottamista myös rajoitetaan ratkaisupäivään. Lakiin ehdotetaan myös säännöksiä vakuutusoikeuden velvollisuudesta antaa tiedot asian vireilletulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamisesta.

Voimaantulo

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 28.8.2014.  Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan noin 3 kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Katso lisää: Hallituksen esitys 104/2014 vp