Ulosoton suojaosuuden korotus jatkuu toistaiseksi

Velallisen määräajoin maksettavan palkan suojaosuuden korotusta jatketaan ulosottokaaren muutoksella.  Velallisen suojaosuus on indeksikorotettuna siten vuonna 2024 velallisen itsensä osalta 32,56 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 9,52 euroa päivässä.

Ulosottokaaren suojaosuuksien korotus

Vuonna 2022 hallitus antoi esityksen (HE 216/ 2022 vp) eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jossa ehdotettiin muutettavaksi väliaikaisesti ulosottokaarta. Esityksen mukaisesti velallisen suojaosuutta korotettiin vuoden 2023 ajaksi. Kyseessä oli  määräaikainen kokeilu, jossa velallisen suojaosuus korotettiin takuueläkkeen tasolle.  Nyt annetussa hallituksen esityksessä (HE 32/2023 vp) ehdotettiin, että velallisen suojaosuuden määrä säädettäisiin laissa samalle tasolle kuin väliaikaisen lain voimassaoloaikana vuonna 2023. Tasavallan presidentti on hyväksynyt lain 8.12.2023.

Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:ssä säädetään suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa. Palkkaa koskevia säännöksiä sovelletaan ulosottokaaren 4 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla myös eläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja muihin sellaisiin palkan sijasta maksettaviin toimeentuloetuuksiin ja korvauksiin, joiden ulosmittausta ei ole kielletty.

Suojaosuuksien tarkistaminen lisäksi kansaneläkeindeksillä

Suojaosuuksien määrät tarkistetaan lisäksi oikeusministeriön asetuksella vuosittain siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Oikeusministeriö on antanut 14.12.2023 suojaosuutta koskevan asetuksen vuodelle 2024, jonka mukaan ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n 1 momentissa säädetty velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 32,56 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 9,52 euroa päivässä. Siten sellaisen velallisen suojaosuus, jolla ei ole yhtään elatuksen varassa olevaa henkilöä, on 976,80 euroa kuukaudessa (30* 32,53e).

Voimaantulo

Suojaosuutta koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.1.2024.  Suojaosuuden indeksointia koskeva oikeusministeriön asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.